FRIS – Förebyggande rådet i Skellefteå

FRIS arbetar för att barn och ungdomar ska få en trygg uppväxtmiljö. En grundläggande tanke i arbetet är att tidigt upptäcka missförhållanden och sätta in insatser i ett tidigt skede. Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 7–25 år.

FRIS är ett samverkansråd som består av politiker och tjänstepersoner från skola, kultur och fritid, sociala, polisen och Regionen. FRIS kan sägas bestå av tre delar, social prevention, situationell prevention och demokrati och inflytande för unga.

FRIS har sedan 2009 tagit fram underlag för samverkansavtal mellan polismyndigheten och kommunen.

Social prevention

FRIS arbete med främjande och förebyggande insatser inom ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel) området för barn och unga.

FRIS-fältarna arbetar uppsökande i så kallade ungdomsmiljöer. Syftet är att tidigt upptäcka individer som är på väg att utveckla sociala problem samt att hjälpa och stötta för att förhindra att de utvecklar ett destruktivt leverne.

De är ett komplement till socialkontorets fältare och polisen, vilket bidrar till att det är fler vuxna ute i dessa miljöer.

De som arbetar som FRIS-fältare har detta som en del i sin ordinarie tjänst. Det kan vara exempelvis skolfritidsledare, gårdsföreståndare och kvällsledare på en fritidsgård.

De har flest arbetstillfällen under maj till september.

Vid speciella riskkvällar samordnar FRIS uppstartsträffar för en mängd olika aktörer. Dessa är några av dem som brukar träffas; FRIS-fältarna, polis, socialkontorets fältassistenter, kyrkan, andra anställda från socialkontoret, personal från fritidsgårdarna samt frivilliga organisationer. Tanken med träffen är att öka antalet vuxna ute bland ungdomarna samt få en gemensam lägesbild av kvällen och fördela resurserna runt om i kommunen.

ANDTS-undersökningen är en årlig enkät som omfattar cirka 2 000 elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. Syftet är att kartlägga ungdomars ANDTS-vanor och resultatet bildar underlag för förebyggande insatser.

Skellefteå kommun arbetar aktivt för att förebygga droganvändning bland elever. ANDTS-undersökningen är ett viktigt verktyg i det arbetet. FRIS ansvarar för undersökningen i samverkan med grundskolan och gymnasiet.

ANDTS-undersökningen är en enkät som genomförs varje år i september.

Resultaten för 2023 års undersökning

Resultat åk 9 grundskolan , 344.5 kB.

Resultat åk 2 gymnasiet , 354.3 kB.

Rapporten från 2021 års ANDTS-undersökning är en sammanställning av resultaten från undersökningarna från åk 9 och åk 2 på gymnasiet.

ANDTS rapport 2023 , 428 kB.

Undersökningen startade 1995 i Skellefteå kommun.

 

Vill du ta del av tidigare ANDTS resultat, kontakta kundtjänst så skickar vi det till dig.

ANDTS-coach

Ett utbildnings- och nätverkskoncept om alkohol-, narkotika-, dopnings- tobak-och spelprevention. För vuxna som i sin yrkesroll möter barn och unga.

Målgrupp: Personal inom grund- och gymnasieskola, kultur och fritidsverksamhet, socialtjänsten samt civilsamhället.

Syfte: Att ge spetskompetens inom ANDTS-frågor till dem som möter barn och unga i sina verksamheter. Efter utbildningen ska coacherna kunna diskutera frågor inom området med barn och unga, kollegor och vårdnadshavare. De ska vidare kunna bemöta dem med relevanta argument utifrån aktuell forskning samt kunna hänvisa vidare vid behov.

Innehåll och genomförande: ANDTS-coach är en metod som inbegriper utbildning och nätverksarbete.

De som ska bli ANDTS-coacher går en utbildning som innehåller fakta om ANDTS samt stöd för hur man kan bemöta ungdomar vid misstanke om konsumtion och i diskussioner i allmänhet om ANDTS. Utbildningen är två dagar. Max 20 deltagare per utbildningsgrupp.

Efter genomgången utbildning erbjuds ANDTS-coacherna så kallade ”booster”-sessioner en gång per år för att inhämta ny kunskap och diskutera ANDTS-relaterade dilemman samt nätverkande ANDTS coacher emellan.

I Skellefteå finns 18 FRIS-grupper som är knutna till orter och skolor i kommunen. Fyra av dem riktar sig till gymnasieskolan och 14 stycken till årskurs 6–9. FRIS-grupperna består av deltagare från skolan, fritidsgårdar, fältarna, polisen samt olika lokala aktörer, som föreningar och kyrkor. Samarbetet skapar en bra grund för ett framgångsrikt nätverksarbete.

FRIS-grupperna arbetar övergripande med:

 • Främjande och förebyggande arbete
 • Vara remissinstans för FRIS och Trygghetsforum
 • Gemensamma hälsofrågor som ex. tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel
 • Trygghetsfrågor med fokus på brottsförebyggande
 • Förslag till insatser kring mobbing / skolk, men även stölder och annan kriminalitet
 • Göra lokala handlingsplaner utifrån den årliga ANDTS-undersökningen

Situationell prevention

Trygghetsforum jobbar för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.

All skadegörelse ska polisanmälas och dokumenteras bland annat med foto. Sedan kontaktas omgående den klottersanerare som har avtal med kommunen, detta gäller för kommunala verksamheter, med för att få bort klottret så snabbt som möjligt. Detta enligt den tagna policy som Kommunfullmäktige beslutade 2008-09-16.

Det finns en överenskommelse mellan Skellefteå kommun och Polismyndigheten i Skellefteå att använda den digitala skaderapporten som underlag när man gör en polisanmälan. Fyll i rapporten/anmälan på polisen.se, bifoga foto i rapporten/anmälan (det kan vara så att ni får minska fotot till mindre egenskaper) spara ned rapporten/anmälan på er dator. Skapa ett nytt mail där ni bifogar rapporten/anmälan. Skicka rapporten/anmälan. Ni får en kopia på anmälan med post.

Kundtjänst bemöter allmänheten med information i ämnet. De tar emot uppgiften om utsatt objekt och vidarebefordrar till berörd part. Detta gäller kommunala förvaltningar.
Gäller det kommunala bolag tar Kundtjänst emot uppgiften och vidarebefordrar det till respektive kontaktperson för respektive kommunalt bolag som hanterar ärendet enligt ovanstående manual.

Uppdraget för Trygghetsforum är att arbeta med trygghetsfrågor för samtliga medborgare i kommunen. Trygghetsforum fokuserar därför på det brottsförebyggande arbetet. Arbetet är ett samarbete mellan offentlig och privat sektor Vårt mål är att Skellefteå ska fortsätta vara en av landets tryggaste kommuner att bo och växa upp i.

Trygghetsforum driver ett aktivt brottsförebyggande arbete som kan sägas vara Skellefteås lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet).

Trygghetsforum arbetar övergripande med:

 • riskanalyser
 • konkreta handlingsplaner
 • brottsförebyggande projekt
 • information och samordning av olika åtgärder
 • uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder
 • remissvar för kommunen

Kommunen arbetar aktivt med att förebygga våldsbejakande extremism genom att arbeta i befintliga och välfungerade strukturer.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Fris samordnare är kommunen kontaktperson för dessa frågor som tillsammans med en styrgrupp kontinuerligt omvärlds bevakar, gör aktuell lägesrapport samt ser över behovet av utbildningsinsatser.

Rätt att komma till tals

FRIS jobbar för att unga ska få plats att påverka i den lokala demokratin. Vi skapar forum och former för att unga ska få sina röster hörda.

Tips på material, metoder och med information

Senast uppdaterad: