Familjerätten

Om du och din medförälder inte kommer överens när det gäller frågor om vårdnad, boende eller umgänge efter separationen kan ni ta hjälp av familjerätten.

Ni som är nyblivna föräldrar eller ni som är föräldrar men ska gå skilda vägar alternativt redan lever separerade kan stöta på en del svårigheter när det gäller frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Vi kan erbjuda samarbetssamtal, hjälpa er med att skriva avtal och hantera frågor som handlar om föräldraskap, informationssamtal och adoptioner.

Fastställa föräldraskap

När ett barn föds ska föräldraskapet fastställas.
Läs mer om att fastställa föräldraskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samarbetssamtal

För er som behöver hjälp med att komma överens i frågor som rör era barn kan samarbetssamtal hjälpa. Meningen är att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar som båda kan acceptera.

Vad innebär samarbetssamtal?

Efter en separation kan det vara svårt för föräldrar att samarbeta i viktiga frågor om sina barn.

På familjerätten erbjuder vi samarbetssamtal med målet att föräldrar ska komma överens om en lösning angående vårdnad, boende och umgänge. Samtalen kan även gälla barnets försörjning, föräldrarnas kommunikation eller andra viktiga frågor.

Samarbetssamtal ger möjlighet för föräldrar att samtala om sina barn med tillgång till professionella samtalsledare som har tystnadsplikt. Samtalen kan leda fram till en överenskommelse mellan föräldrarna angående hur situationen kring barnen ska se ut.

Samtalen kan även leda till att föräldrarna kommer fram till ett juridiskt bindande avtal omkring vårdnad, boende och umgänge. Avtalen godkänns av socialnämn­den om de är till barnets bästa. Dessa avtal är en juridisk handling och är lika giltig som ett domstolsbeslut.

Vem kan begära samarbetssamtal?

Föräldrar kan själva kontakta familjerätten om de önskar samarbetssamtal. Samtalen är frivilliga och båda föräldrarna måste vara eniga om att vilja ha samtal.

Tingsrätten kan också ge i uppdrag åt socialnämnden att anordna samarbets­samtal för att nå enighet mellan föräldrarna.

Så går samarbetssamtalen till

Familjerättssekreterarna inleder med att träffa er var för sig. De vill ta reda på era behov och också om det förekommit våld i relationen. Efter de enskilda samtalen träffas alla och samtalar tillsammans. Om det är lämpligt pratar de också med barnet.

Hur många samtal krävs innan man är överens?

Samarbetssamtalen är ett stöd till föräldrarna och pågår så länge det känns meningsfullt. Det kan röra sig om ett enstaka samtal eller flera samtal under längre tid. Varje samtal varar 1–1,5 timme.

Kostar det något?

Samtalen är kostnadsfria.

Kontakta familjerätten (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Information om att skriva avtal

Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva det i ett avtal. Det är familjerätten som godkänner avtalet och ni ansöker hos familjerätten att få komma och skriva avtal.

Om ni som föräldrar är överens när det gäller frågor om vårdnad, boende eller umgänge och gärna vill ha ett juridiskt bindande avtal, finns möjligheten att upprätta ett sådant genom familjerätten. Avtalen skrivs av handläggare på familjerätten.

Avtalet har samma juridiska verkan som ett domstolsbeslut och ska godkännas av socialnämnden. Kontakta familjerätten för mer information.

Vad är ett juridiskt bindande avtal?

Socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört har rätt att pröva och godkänna avtal avseende vårdnad, boende och/eller umgänge med barn. Efter en separation är det många saker att komma överens om rörande bar­nen. Ibland räcker det med en överenskommelse men ibland kan det vara bra med ett juridiskt bindande avtal för att tydliggöra vad man kommit överens om.

Om det inte finns någon dom eller juridiskt bindande avtal som godkänts av socialnämnden gällande vårdnaden kan föräldrarna gemensamt sända in en anmälan om gemensam vårdnad till skatteverket.

Föräldrar kan skriva avtal om vårdnad om barnet, var barnet ska bo eller hur barnets umgänge ska se ut. Avtalet utformas så detaljerat som möjligt där plats, tid och datum finns med.

En förutsättning för att föräldrarna ska kunna ingå ett avtal om växelvis boende är att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet.

Avtal prövas och godkänns av socialnämnden utifrån en bedömning av vad som är barnets bästa. Hänsyn ska tas till barnets inställning utifrån dess mognad och ålder innan socialnämnden godkänner ett avtal.

Ett avtal som godkänts är en juridisk handling och gäller som domstolsbe­slut. Det betyder att föräldrarna kan ansöka om verkställighet av avtalet hos tingsrätten om avtalet inte följs. Tingsrätten tar då ställning till om avtalet ska verkställas, det vill säga genomföras tvångsvis.

Ett avtal gäller från och med att det godkänts av socialnämnden. Avtalet gäller till dess barnet är myndigt, föräldrarna är överens om nytt avtal eller till dess domstol fattat ett nytt beslut i frågan. Föräldrar kan också ingå tidsbegränsade avtal, dock ej gällande vårdnad.

Kostar det något?

Att skriva ett juridiskt bindande avtal hos socialnämndens familjerätt är kost­nadsfritt.

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation kan det vara svårt att komma överens om var barnet ska bo, vem som ska ha vårdnaden och hur umgänget ska se ut. Familjerätten ger er vägledning och stöd att komma överens i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor.

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten ger er råd och stöd att komma överens.

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva det i ett avtal. Det är familjerätten som godkänner avtalet och ni ansöker hos familjerätten att få komma och skriva avtal.

Om ni inte är överens

För att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar för henne eller honom, som ni båda kan acceptera, kan ni komma till Familjerätten på samarbetssamtal. En eller två familjerättssekreterare leder samtalet och ni måste båda vara villiga att delta.

Kan ni inte tillsammans komma överens om vad som blir bäst för ert barn kan ni vända er till tingsrätten. Innan ni gör detta måste ni genomföra ett informationssamtal på Familjerätten och erhålla intyg om detta.

Tingsrätten begär då att Familjerätten gör en utredning som underlag för tingsrättens beslut angående vårdnad boende och umgänge. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Om ni under den juridiska processens gång kommer överens eller vill försöka enas genom samarbetssamtal kan ni när som helst begära att tingsrättsprocessen avbryts.

Vi pratar med er föräldrar

Vi på familjerätten inleder oftast en utredning med att träffa er föräldrar för ett enskilt samtal. Då går vi bland annat igenom hur en utredning går till. Därefter fortsätter vi att träffa er enskilt och gör även hembesök när barnet är hemma. Om barnet är tillräckligt moget och vi bedömer att det är lämpligt, pratar vi även med barnet.

Vi pratar med människor omkring barnet

Vi pratar också med människor som genom sitt arbete kommer i kontakt med barnet, till exempel på förskolan eller i skolan, samt eventuellt era nya partners. I samband med utredningen tar vi registerutdrag från socialtjänsten och kan även komma att ta utdrag från polisen.

Utredningen ser till barnets behov

Under utredningen bedömer vi bland annat

  • er förmåga att se vad barnet behöver efter skilsmässan eller separationen
  • er förmåga att uppmuntra och tillåta att barnet har kontakt med den andra föräldern
  • er känslomässiga kontakt med barnet och förmåga att förstå vad barnet känner och behöver
  • er förmåga att ge barnet skydd såväl som fysisk och psykisk omvårdnad

Vi ser också till vad barnet behöver i form av stabilitet, skolgång och utbildning, samt vad barnet själv vill.

Ni får läsa utredningen

Ni få ta del av utredningen innan vi skickar den till tingsrätten. Ni får också möjlighet att lämna synpunkter, som vi skickar med till tingsrätten. Det som du själv berättar för utredaren samt allt material ni lämnar in till familjerätten har den andra parten rätt att ta del av.

Rättigheter för er och barnet

Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt, men hon eller han har ingen skyldighet att välja mellan er.

För barn: en film som visar hur det går till när du träffar oss

Ibland kan föräldrar som inte bor tillsammans ha svårt att komma överens. De kanske tycker olika om var du ska bo, och kommer inte överens. Filmen visar hur vi på familjerätten hjälper dig och dina föräldrar när dina föräldrar vänt sig till domstolen.

Sekretess

Familjerättssekreteraren har enligt lag sekretess. Däremot har utredarna an­mälningsskyldighet enligt 14kap 1§ SoL, om misstanke finns att barn far illa.

Kontakta familjerätten (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Informationssamtal

Det är krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal hos Familjerätten innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Samtalen är kostnadsfria. Ni deltar i samtalen gemensamt, om det inte finns särskilda skäl till att detta är olämpligt.

I samtalet får ni information om aktuell lagstiftning, hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge går till och hur barnet kan påverkas av en konflikt mellan föräldrarna. Ni får också information om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans.

Syftet med informationssamtalen är att ge er föräldrar information som kan underlätta för er att snabbt hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Efter genomfört informationssamtal får ni ett intyg på att ni har deltagit. Detta intyg krävs för att kunna framställa yrkande om vårdnad, boende och/eller umgänge vid en tvist i domstol.

Kontakta familjerätten (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Ändra barnets efternamn

Vill ni ändra barnets efternamn gör ni det i folkbokföringen hos skatteverket.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens om vilket efternamn barnet ska ha, utreder familjerätten frågan på uppdrag av tingsrätten. Utifrån utredningen beslutar sedan tingsrätten vilket efternamn barnet ska ha.

Kontakta din familjerättssekreterare

Om du är aktuell på Familjerätten finns möjlighet att ta kontakt med din familjerättssekreterare via länken nedan. För att tjänsten ska kunna användas krävs någon form av Bank-ID samt att din familjerättssekreterare registrerat dig till tjänsten.

Kontakta din socialsekreterare (Länk till annan webbplats)
Senast uppdaterad: