Du som behöver god man

En person som själv inte kan sköta sina angelägenheter kan få en god man förordnad för sig. En person som dessutom är ”ur stånd att vårda sig och sin egendom” kan få en förvaltare förordnad för sig.

Skillnaden mellan att vara god man och förvaltare

Ett godmanskap är en frivillig insats som huvudmannen måste samtycka till. Undantaget är om en huvudman enligt läkarintyg inte förstår vad ett godmanskap innebär, då ska närstående ges möjlighet att yttra sig innan godmanskapet anordnas.

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och får bara anordnas när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp. Det kan till exempel handla om att en huvudman inte håller sig till den ekonomiska plan som gjorts utan istället ständigt tar ut alla pengar från bankkontot. Gode mannen kan då inte betala hyra och huvudmannen riskerar att bli bostadslös. En annan orsak kan vara att huvudmannen lätt blir lurad att ingå avtal och att ge bort pengar till ”vänner” vilket kan leda till stor skuldsättning.

Det är tingsrätten som efter en ansökan beslutar om ett godmanskap eller förvaltarskap ska beviljas eller inte. Det är ett löpande uppdrag och beviljas inte med ett visst antal timmar i månaden. Uppdraget har en ideell karaktär och utförs av en privatperson som får ett arvode.

Ett godmanskap är ett uppdrag som går ut på att tillvarata en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar. Personen som får hjälp av en god man kallas för huvudman.

Frågan om god man uppstår ofta när en person inte klarar att själv sköta sina ekonomiska angelägenheter eller förvalta sina tillgångar. Det kan gälla dementa och ålderssvaga personer, psykiskt sjuka, funktionshindrade med flera.

Den som får god man behåller sin rättshandlingsförmåga och begränsas inte på något sätt. Kan huvudmannen framföra sin vilja måste god man under uppdraget ha huvudmannens samtycke i de handlingar som utförs. Gode mannen utför på så sätt sitt uppdrag tillsammans med huvudmannen.

En god man får inte förordnas om personens hjälpbehov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt genom fullmakt eller annat.

Förvaltarskap innebär att huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga. Personen har inte rätt att ingå avtal eller ta ut pengar från sina bankkonton. Undantaget är intjänad lön eller gåva given med särskilda villkor om att den inte omfattas av förvaltarskapet. En förälder som får förvaltare får inte längre vara förmyndare för sitt barn men det hindrar inte att föräldern eller huvudmannen även fortsatt är vårdnadshavare för barnet.

En förvaltare utför sitt uppdrag utan huvudmannens samtycke men ska i den utsträckning det är möjligt samverka med huvudmannen.

En huvudman som har förvaltare är inte omyndigförklarad. Personen kan till exempel rösta i allmänna val, gifta sig, söka jobb och bestämma om sin egen sjukvård.

Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och ska därför användas mycket restriktivt. Om det är tillräckligt med god man eller om hjälpen kan ges på ett mindre ingripande sätt, får förvaltarskap inte anordnas.

Förvaltarskapet består av delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Ett förvaltarskap kan bestå av alla tre delarna, två i kombination med godmanskap eller bara en del i kombination med godmanskap. Det vanligaste är att ett uppdrag består av alla tre delarna.

Att vara god man eller förvaltare handlar i grunden om att hjälpa en medmänniska.

Reglerna om godmanskap och förvaltarskap finns i föräldrabalken.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, en förening för bland annat gode män, har tagit fram informationsmaterial för dig som vill veta mer om godmanskap.

Se en film om godmanskap här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rollkoll, som är ett informationsmaterial för dig som behöver god man eller är god man.

Läs Rollkoll här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att ansöka om god man eller förvaltare

Du som har svårt att betala dina räkningar eller ta hand om dina intressen på grund av ditt hälsotillstånd kan få hjälp av en god man eller en förvaltare. Om du vill ha hjälp eller tror att någon behöver hjälp kan du antingen ansöka om god man eller göra en anmälan.

Du som behöver en god man kan ansöka själv eller så kan en nära anhörig söka åt dig. Nära anhörig är du som är;

 • sambo
 • make eller maka
 • förälder
 • barn
 • barnbarn
 • syskon

Överförmyndarnämnden är också behörig att ansöka om god man eller förvaltare.

Om huvudmannen bor i Skellefteå, Norsjö eller Malå kommuner ska ansökan skickas till Skellefteå tingsrätt. Länk till annan webbplats.

Om huvudmannen bor i Arvidsjaur eller Arjeplog ska ansökan skickas till Luleå tingsrätt Länk till annan webbplats..

Kontakta respektive tingsrätt för rätt ansökanshandling.

Andra sätt att hjälpa någon som behöver extra stöd

God man och förvaltare är inte längre det enda sättet att kunna hjälpa en anhörig som inte längre kan företräda sig själv.

Om du är nära anhörig till någon som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv behöver du från den 1 juli 2017 inte en fullmakt för att företräda personen.

Det innebär att du, för personens räkning, till exempel kan betala räkningar, teckna hemförsäkring och ansöka om bidrag. Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Du får inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa eller sälja aktier eller fonder, ge gåvor eller processa i domstol.

Som nära anhörig räknas här, enligt 17 kap. 2§ föräldrabalken, i tur och ordning;

 1. make eller sambo
 2. barn
 3. barnbarn
 4. föräldrar
 5. syskon
 6. syskonbarn

Om det till exempel finns två barn företräder de gemensamt personen.

På svenska bankföreningens hemsida kan du läsa mer om vad du får, eller inte får göra, genom anhörigbehörighet. Bankärenden för annans räkning, Svenska Bankföreningens webbplats Länk till annan webbplats.

En framtidsfullmakt är ett frivilligt uppdrag som du ger till en annan person. Framtidsfullmakten innebär att du utser en person som i framtiden ska företräda dig om du inte längre kan göra det själv.

För att en framtidsfullmakt ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Du måste förstå vad du gör när du skriver framtidsfullmakten. Framtidsfullmakten har samma formkrav som ett testamente. Den ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer.

Av fullmakten ska framgå

 • att det är en framtidsfullmakt
 • vem som är fullmaktshavare, alltså vem som ska företräda dig
 • fullmaktens omfattning och eventuella villkor

Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse och överförmyndarförvaltningen har varken blanketter eller synpunkter på hur den ska se ut eller vad den ska omfatta.

Den som är fullmaktshavare ska vara lojal och samråda med dig som är fullmaktsgivare. Personen måste inte redovisa sitt uppdrag till någon myndighet men du får utse en person till granskare om du vill. Både granskaren och kommunens överförmyndare har rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar sitt uppdrag. Lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

Mer om framtidsfullmakter

Mer information om framtidsfullmakter och bankärenden för annans räkning hittar du hos Svenska Bankföreningen.

Bankärenden för annans räkning, Svenska Bankföreningens webbplats Länk till annan webbplats.

Andra alternativ till godmanskap

Ett godmanskap är frivilligt och ska upphöra om huvudmannen inte längre vill ha en god man, eller om det inte längre behövs.

En person som behöver hjälp med sina ekonomiska och juridiska angelägenheter, och förstår att instruera och övervaka en fullmaktshavare, kan skriva en fullmakt till någon som denne känner förtroende för.

Den som skriver fullmakten bestämmer själv hur mycket den andra personen ska få göra. En fullmakt kan exempelvis innebära att en person får företräda den som har skrivit fullmakten mot myndigheter, betala räkningar eller hämta ut pengar från banken.

Om en person har en funktionsnedsättning och är i behov av visst stöd för att sköta sitt hem eller komma i gång med olika aktiviteter, kan denne få hjälp i form av boendestöd. Boendestödjaren stöttar personen med de vardagsaktiviteter som denne har svårt att klara på egen hand.

Det kan till exempel handla om att göra ärenden, öppna och gå igenom post, städa, göra en hushållsbudget eller veckoplanering. En boendestödjare fungerar även som ett stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård. Du ansöker om boendestöd hos din kommun.

Personligt ombud är en stödinsats för personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Det personliga ombudet ska hjälpa personen att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service.

Ett personligt ombud kan ge råd och stöd i kontakter med myndigheter. Tjänsten är kostnadsfri och personliga ombud har tystnadsplikt. Personer över 18 år kan få hjälp av ett personligt ombud. Det finns ingen övre åldersgräns.

Länk till personligt ombud, Västerbotten Länk till annan webbplats.

Länk till personligt ombud, Norrbotten Länk till annan webbplats.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: