Skolfam

Skolfam är en skolsatsning inom familjehemsvården som syftar till att ge familjehemsplacerade barn samma möjligheter att lyckas i skolan som andra barn.

Tre barn som hoppar

Skolfam i Skellefteå

Skolfam baseras på forskning som visar att barn som växer upp i familjehem generellt har sämre studieresultat än andra. De löper också hög risk att drabbas av allvarlig fysisk och psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet och långvariga försörjningsproblem i vuxen ålder. Utbildning är den faktor som har visat sig skydda mest mot dessa risker, och det är också en faktor som är möjlig att påverka.

Skolfams omfattning och arbetsprocess
Skolfam i Skellefteå omfattar barn mellan 6 och 13 år. Barnen följs sedan regelbundet till och med årskurs 9. Skolfam är en förebyggande insats. Barnet deltar utifrån att de ingår i gruppen familjehemsplacerade barn och inte utifrån att det föreligger någon känd problematik för det enskilda barnet.

Skolfam bygger på samverkan mellan de vuxna som finns närmast barnet i vardagen. Till varje barn knyts ett team med en psykolog, en specialpedagog, socialsekreterare och familjehemssekreterare som i sin tur samarbetar med föräldrar, skolan och familjehemmet.

Teamet börjar med att göra en kartläggning av barnets förutsättningar för att lära sig. Efter två år görs en ny kartläggning för att ta reda på om och på vilket sätt resultaten har påverkats.

Vill du veta mer om Skolfam i Skellefteå?
Kontakta kundtjänst för att komma i kontakt med oss.

Skolfam i Sverige

Skolfam startades i Helsingborg 2005 och rapporterna från Helsingborgs stad har visat positiva resultat. Utvärderingar visar en högre prestationsförmåga hos barnen och förbättrade medelvärden i nästan alla pedagogiska tester.

Totalt är det ett tjugotal kommuner i Sverige som är anslutna till ett nationellt nätverk. De arbetar med att gemensamt utveckla och sprida arbetsmodellen.

Vill du veta mer om Skolfams kartläggning och om arbetsmodellen som gäller i hela Sverige?
Läs mer på: www.skolfam.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: