Farlig verksamhet - Sevesoanläggningar

All kemikaliehantering är förenad med risker och för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit ett regelverk, det så kallade Seveso-direktivet.

Det finns en högre och en lägre kravnivå för sevesoverksamheter som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Gränsmängderna definierar kravnivåerna. Läs mer om kravnivåerna nedan.

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen, enligt lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som klassas som sevesoanläggningar. Informationen som allmänheten har rätt att få ta del av är vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur man ska göra vid en olycka. Kommunen har ansvaret för att de personer som skulle kunna beröras av en allvarlig kemikalieolycka vid verksamheten får denna information.

I Skellefteå kommun finns anläggningar i både den högre och lägre kravnivån:

Högre kravnivån

 • Northvolt
 • Boliden Mineral AB - Smältverk (Rönnskär, Skelleftehamn)
 • Boliden Mineral AB - Anrikningsverk (Boliden)
 • Wibax AB - Kemikaliedepå (Oljehamnen, Näsudden, Skelleftehamn)

Utställning av kommunens plan för räddningsinsatser

Enligt 3 kap. 6 § i förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor finns krav på att allmänheten på lämpligt sätt ska få möjlighet att lämna synpunkter på kommunens plan för räddningsinsatser. Krav på att kommunen skall upprätta en plan för räddningsinsatser kommer som följd av att det aktuella företaget omfattas av de krav som ställs enligt lag (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Syftet med denna lag är att förebygga och begränsa följderna av sådana olyckor för människors hälsa och miljö.

Här hittar du de utställda planerna:

Planerna ställs ut här till och med 2023-04-07. Eventuella synpunkter skickas senast sista utställningsdag till johan.a.marklund@skelleftea.se, eller till:

Räddningstjänsten
Att: Johan Marklund
Nöppelbergsvägen 2
931 76 Skellefteå

Lägre kravnivån

 • Air Liquide Gas AB - Syrgasverk (Rönnskär, Skelleftehamn)
 • Boliden Mineral AB - Gruva (Kankberg)
 • Boliden Mineral AB - Gruva (Renström)
 • Forcit Sweden AB - Kemikaliedepå (Näsudden, Skelleftehamn)
 • NCC Industry AB - Bergtäkt (Fagermyrberget, Selsvik, Byske)
 • Skanska Industrial Solutions AB - Bergtäkt (Örnänget-Rönnbäcken, Skellefteå)
 • Skellefteå biogasanläggning (Tuvan, Skellefteå)
 • Svevia AB - Bergtäkt (Ryssbrännberget, Bergsbyn)

Kommunens skyldighet:

 • Kommunen ska upprätta en plan för räddningsinsatser för verksamheter på den högre kravnivån. Planernas syfte är att minimera skador på människor och miljö genom att fungera som beslutsstöd och bidra till att viktiga åtgärder inte förbises. Planen ska förnyas minst vart tredje år, och allmänheten ska då ges möjlighet att lämna synpunkter på planen. Planen ska också övas minst vart tredje år.
 • Information till allmänheten från respektive Seveso-verksamhet ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats. Denna syftar till att informera om de risker som verksamheten medför och hur allmänheten i närheten ska skydda sig om ett sådant behov finns. För verksamheter på den högre kravnivån ska informationen även skickas ut till berörda (de boende i närområdet) utan begäran, minst vart femte år. Informationsinsatsen sker på verksamhetsutövarens bekostnad.
 • Kommunen ska genomföra god fysisk planering som i möjligaste mån separerar Sevesoverksamheter från annan verksamhet.

Namnet Seveso kommer från orten Seveso i Italien där det inträffade en allvarlig kemikalieolycka 1976. Den var en av flera olyckor som inträffade under 1970-talet. Olyckorna drev fram en ny lagstiftning inom EU — det så kallade Sevesodirektivet.

Vid olyckan i Seveso bildades dioxiner i en okontrollerad kemisk reaktion vid ett utsläpp från en tillverkare av bekämpningsmedel. Utsläppet av tetraklordibensoparadioxin (TCDD) orsakade att 2000 människor fick behandlas för dioxinförgiftning och 25 kvadratkilometer mark förgiftades.

Enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, även kallad Sevesolagen, finns det två olika kravnivåer.

Länsstyrelsen avgör om en verksamhet ska klassas enligt Sevesolagen.

 • Den lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.
 • Företag som omfattas av den högre kravnivån ska, utöver skyldigheten enligt den lägre kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas var tredje år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten ska beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka.

I Skellefteå finns flera företag som arbetar med farliga verksamheter dagligen. Om en olycka skulle inträffa kan det innebära både fara för dig och för miljön.

På den här sidan får du kunskap och viktig information om hur du ska agera vid en allvarlig olycka.

Bo bredvid en Sevesoanläggning

Där kan du läsa om verksamheter som hanterar dammanläggningar, farliga ämnen och vilka risker som finns. De verksamheter som hanterar farliga ämnen i större utsträckning, som till exempel gas och kemikalier, omfattas av en särskild lagstiftning. Den utgörs av EU-direktivet SEVESO-II som har införlivats i lagen om att åtgärda och förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381). Det innebär konkret att dessa verksamheterna bland annat lämnat in en säkerhetsrapport till berörda myndigheter om hur säkerhetsarbetet bedrivs.

Lagstiftningen ställer även krav på kommunen där verksamheterna finns. Minst vart femte år ska allmänheten som riskerar att påverkas vid en eventuell olycka informeras om hur de ska agera samt vilka åtgärder de själva kan vidta.

Senast uppdaterad: