Hedersrelaterat våld

I Skellefteå har socialkontoret och skolan en gemensam handlingsplan mot hedersrelaterat våld. På den här sidan hittar du checklistor för att förebygga och motarbeta hedersrelaterat våld.

Panikknapp
 • Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du får träffa?
 • Känner du dig pressad att göra saker som du egentligen inte vill?
 • Känner du dig hotad?
 • Känner du en oro för att åka utomlands eller för att bli bortgift?
 • Är du utsatt för våld eller kränkningar?
 • Tvingas du dölja din sexuella läggning?

Då kan du vara utsatt för ett eller flera brott som går under begreppet hedersrelaterat våld och förtryck. Du är inte ensam och hjälp finns att få.

Du kan kontakta:

 • Skolpersonal eller någon annan person som du känner förtroende för.
 • Socialtjänsten via 0910-73 50 00, be att bli kopplad till dagjouren.
 • Polisen på 114 14, men vid en akut situation eller pågående brott ring 112.
 • Om du har behov av att prata med någon om dina bekymmer kan du ringa Centrum mot våld/Kvinnofrid på 020-61 60 60. Samtalet är kostnadsfritt.

Det finns också frivilligorganisationer som kan hjälpa dig och ge stöd, läs mer hur du kontaktar frivilligorganisationer och myndigheter här nedan.

Bris

Bris (Barnens rätt i samhället) är en organisation som stöttar barn som far illa och kämpar för ett bättre samhälle för barn. Du som är upp till 18 år kan anonymt ringa och prata med en kurator. Samtalet är gratis och det syns aldrig på din telefonräkning att du har ringt till Bris. Alla kuratorer har tystnadsplikt.

För barn: telefon 116 111 (öppet dygnet runt), chatt Länk till annan webbplats. eller mail Länk till annan webbplats.

För vuxna: telefon 077-150 50 50 (öppet vardagar mellan 9 och 12, samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal)

Webbplats: www.bris.se Länk till annan webbplats.

Elektra

Elektra arbetar för ett samhälle fritt från förtryck, våld och andra kränkningar. Elektra stöttar dig som lever i en hederskontext och arbetar förebyggande för att påverka attityder genom att utbilda och sprida kunskap. Både killar och tjejer kan vända sig till dem.

Webbplats: elektra.fryshuset.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TRIS

TRIS (Tjejers Rätt i Samhället) är en ideell förening som aktivt arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS möter individer, vuxna, unga och barn, som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS har även särskild kompetens i att möta ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Jourtelefonen är öppen vardagar mellan 10.00-16.00: 010-255 91 91
Mejl: info@tris.se
Webbplats: www.tris.se Länk till annan webbplats.

Vision

Skellefteå strävar efter att vara en kommun där mänskliga rättigheter omfattar alla och där barn, ungdomar och familjer kan leva under trygga förhållanden utan våld och förtryck. För att förverkliga visionen måste värderingar som syftar till att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män genomsyra verksamhet och prägla beslut.

Skellefteå kommuns socialtjänst, skola, polis och hälso- och sjukvård ser som sin uppgift att bidra till minskat förtryck genom att aktivt arbeta med frågan. Den lokala nätverksgruppen ska verka för att sprida dokumentet och hålla innehållet levande.

Mål och syfte

 • Arbeta för att mänskliga rättigheter ska gälla alla invånare i Skellefteå.
 • Arbeta förebyggande för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Handlingsplanen skapades första gången 2006 efter ett omfattande arbete mellan myndigheter och frivilligorganisationer i Skellefteå. Handlingsplanen strävar efter att åstadkomma ett gemensamt förhållningssätt angående hedersrelaterat våld inom socialtjänsten, skolan, polisen och hälso- och sjukvården. Handlingsplanen riktar sig också till föreningar och medborgare som finns i etniska, kulturella och sociala grupper. En annan målsättning är att skapa en diskussion kring förhållningssätt gentemot hedersrelaterat våld. Handlingsplanen är riktad till alla som utsätts för hedersrelaterat våld.

Inledning

I grunden är allt våld mot kvinnorna detsamma sett utifrån mäns överordning och kvinnors underordning. Det handlar om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld och hot om våld, men det finns också vissa skillnader.

Det finns även ett handlingsprogram kring Våld i nära relationer.

Beskrivning av hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att upprätthålla gemensamma normer och värderingar som råder i den egna familjen/släkten eller ett större kollektiv. Det kan också handla om att återupprätta familjens eller släktens anseende om det skadats. Heder handlar om en kollektiv moral där kontrollen av kvinnans sexualitet är en förutsättning för upprätthållandet av kollektivet och patriarkatet. Kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet betraktas därför som nödvändig för att upprätthålla familjens anseende. Familjens anseende och status är beroende av flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Det innebär att rykten kan räcka för att en familj ska anses förlora sin heder. Det kan också medföra att flickor och kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp inte vågar berätta om det och att de skuldbeläggs om det kommer fram.

Föreställningen om att mäns och familjers heder beror på kvinnors och flickors sexuella beteende hör också samman med förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Våldet drabbar oftast flickor men även pojkar och män som stödjer, skyddar eller är tillsammans med en flicka som bryter mot familjens normer. Våldet kan även drabba HBTQI-personer på grund av sin sexuella läggning.

Att leva i en hederskontext innebär att det finns förväntningar och krav på att familjens, släktens eller ett ännu större kollektivs intressen sätts framför de egna (läs mer om hedersförtryck här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Detta förhållande kan vara mer eller mindre uttalat och kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb, giftermål och skilsmässa. Hedersrelaterat förtryck kan resultera i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld.

Könsstympning

Sverige var det första landet i Europa som lagstiftade mot könsstympning av flickor och kvinnor. Sedan 1 juli 1982 är könsstympning av flickor och kvinnor förbjudet enligt lag i Sverige. Lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor omfattar alla typer av könsstympning av flickor och kvinnor enligt WHO:s klassificering (2008).

Det hör till varje flickas grundläggande rättigheter att slippa utsättas för könsstympning och dess konsekvenser. Det hör till varje barns självklara rättigheter att få växa upp under goda förhållanden med trygga vuxna som ser till att skydda barnet från att utsättas för olika övergrepp. Barn som riskerar att fara illa ska få det stöd, hjälp och skydd som de behöver.

Barn och tvångsäktenskap

Barn ska inte kunna ingå äktenskap. Utgångspunkten i svensk äktenskapsrätt har sedan länge varit att den som är under 18 år inte har nått den mognad som krävs för att självständigt ta ställning i sådana personliga och ekonomiska frågor som uppkommer i ett äktenskap.

Barn- och tvångsäktenskap kan antingen ske genom tvång eller att den unge till exempel genom påtryckningar förmås att gifta sig mot sin vilja.

Den 1 juli 2014 trädde lagen mot äktenskapstvång i kraft, vilket innebär att det utöver att det är straffbart att tvinga någon att gifta sig också är brottsligt att pressa någon att gifta sig mot sin vilja. Även försök och förberedelse till äktenskapstvång är kriminaliserat i och med den nya lagen samt att lura någon att resa utomlands i syfte att han eller hon ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande.

Den 1 juli 2020 skärptes lagen ytterligare. Större ansvar läggs på vårdnadshavare att skydda sina barn från att utsättas för äktenskap. Den som förmår eller tillåter att ett barn gifter sig eller ingår en äktenskapsliknande förbindelse kan straffas. Det behöver inte längre bevisas att barnet befann sig i en utsatt belägenhet när barnäktenskapet skedde. Även den som gifter sig med ett barn kan straffas, liksom i vissa fall, exempelvis vigselförrättaren.

Bemötande

Personer som förtrycks ska känna sig trygga och veta att de blir väl bemötta och att deras ärende tas på allvar. Information ska tas om hand varsamt för att inte skada flickans hemsituation ytterligare. Rutiner/checklista för att upptäcka hedersrelaterat våld ska finnas hos varje berörd myndighet och spridas till personal som ett hjälpmedel.

Det är viktigt att se till hela familjens behov av stöd då en aktuell situation ofta är upprinnelsen till en stor kris i familjen och att syskon kan tvingas till våldshandlingar gentemot sin syster.

Uppföljning

Handlingsplanen ska årligen följas upp. Socialkontoret tar ansvar för att initiera uppföljningen och konsultationsteamet i hedersfrågor fungerar som sammankallande.

Konsultationsteam

Finns tillgängligt för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med hedersrelaterat våld. Boka träff genom att kontakta någon av oss nedan via kommunens växel.

Socialkontoret

Ida Evesäter ida.evesater@skelleftea.se

Madelene Davidsson Karlsson madelene.davidsson@skelleftea.se

Hannelé Fryxell hannele.fryxell@skelleftea.se

Centrum mot våld

Åsa Lööv Wesslund asa.loovwesslund@skellefteå.se

I akuta ärenden kontakta:

Socialkontorets dagjour via kundtjänst: 0910-73 50 00. Efter kontorstid social beredskap via 112.

Lokalt nätverk för hedersrelaterade frågor

Konsultationsteam är sammankallande.

Barbro Bjurman Kurator Baldergymnasiet

Viktoria Holmström Skolsköterska Baldergymnasiet

Joel Boström Kurator Anderstorpsgymnasiet

Helena Sundin Skolkurator Sörböleskolan

Sara Jakobsson Skolsköterska Tuböleskolan

Maria Forsman Migrationsverket

Pia Broman Lindberg Ungdomshälsan

Linda Bergsten Kurator Unga vuxna

Sofia Polisen

Vad är våld?

Våld är alla handlingar som skrämmer, skadar, smärtar eller kränker och som genom detta försöker att påverka eller styra andra människor.

Våld förekommer i alla samhällsgrupper och i alla åldrar. Det går inte att säga att det gäller särskilda typer av personer eller relationer. I Sverige är det ett brott att använda våld mot sin partner.

När en person använder våld mot den partner som man har ett förhållande med, är det för att få makt och kontroll. Det är vanligt att den person som utövar våld försöker styra och kontrollera sin partner innan man börjar slå. Våldet brukar alltid öka och bli allvarligare med tiden om relationen fortsätter.

Definition av våld i nära relation

Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till den som utövar våldet. Detta försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad. Det ökar oftast i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.

Begreppet våld i nära relationer innefattar alla typer av våld mellan närstående. Det handlar både om heterosexuella och samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan vara många olika saker och påverkar måendet i hög grad hos den som utsätts. Om Du ofta blir kritiserad, ifrågasatt, kränkt och dumförklarad kan du bli osäker på dig själv och på dina egna tankar och ord. Du kan till och med börja tro att det som din partner säger är sant och att Du bär skuld till de konflikter/bråk som uppstår i eran relation och /eller gör det din partner vill för att undvika bråk, hot och/eller våld.

Det kan också handla om att din partner hotar att ta sitt liv om Du tänker lämna relationen. Det kan även förekomma hot om att göra sig själv eller andra personer nära dig illa, eller skada Ditt husdjur på något sätt.

En annan typ av psykiskt våld kan vara att Du blir hindrad att trösta barnen eller att söka vård för egen del eller för barnen.
Det psykiska våldet kan till exempel innebära att partnern gör en eller flera av följande saker:

 • Säger och gör kränkande saker mot dig.
 • Anklagar dig för saker du inte gjort.
 • Får dig att tro att det oftast är du som tycker, tänker eller gör fel i relationen.
 • Är oförutsägbar, det som var rätt i går är fel idag, vad du än gör är det fel.
 • Kontrollerar och har åsikter om vad du skriver på sociala medier eller i sms.
 • Kontrollerar dig och gör det svårare för dig att hålla kontakten med vänner och familj.
 • Hotar att skada dig eller någon som du älskar, en person eller ett djur.
 • Gör dig rädd med hotfulla gester eller kommentarer.
 • Gör det svårt för dig i din vardag, till exempel gömmer saker som du behöver.
 • Slår sönder möbler eller saker som du tycker om.
 • Gör sig rolig på din bekostnad, förlöjligar och hånar dig.
 • Kontrollerar hemmets ekonomi.

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan vara allt från att dra i håret, örfilar, knuffar, slag, sparkar, stryptag eller kvävningsförsök till användandet av olika vapen. Den som utövar fysiskt våld väljer ofta medvetet att rikta aggressionerna mot särskilda delar av kroppen så att blåmärken och andra skador inte ska upptäckas av utomstående. Våldet kan även ge upphov till skador som inte går att dölja, som frakturer, ögonskador, rivmärken, blåmärken och sår på exponerade delar av kroppen. Det fysiska våldet kan ske upprepade gånger eller endast finnas närvarande som ett hot.

Fysiskt våld kan ske på många sätt. Det kan exempelvis vara att partnern gör en eller flera av följande saker:

 • Nyper, skakar eller håller fast dig.
 • Sliter dig i håret.
 • Släpar eller knuffar dig.
 • Kastar något på dig.
 • Tar stryptag på dig.
 • Slår eller sparkar dig.
 • Bankar ditt huvud mot något.
 • Inte låter dig få sova.

Sexuellt våld

Sexuellt våld innebär allt sexuellt umgänge som sker mot någons vilja, det vill säga allt ifrån att någon tjatar sig till sex, till våldtäkt. Du kan tvingas utföra förnedrande sexuella handlingar som du inte vill delta i. Det kan också handla om fysiskt våld som riktar sig mot ditt bröst eller könsorgan.
Sexuellt våld kan vara både psykiskt och fysiskt. Det kan till exempel innebära att din partner gör en eller flera av följande saker:

 • Har sex med dig fast du inte vill.
 • Ger dig sexuella kommentarer
 • Rör dig på ett sexuellt sätt mot din vilja.
 • Tjatar sig till sex eller tvingar dig att utföra olika typer av sexuella handlingar.
 • Tvingar dig att titta på porr fast du inte vill.
 • Tvingar dig att ha sex med flera parter.
 • Får dig att känna att du inte kan säga nej till sex. Upplevelsen för den som är utsatt kan vara att priset för att säga nej till sex blir för högt.

I Sverige har vi en samtyckeslag som säger att sex ska vara frivilligt och om det inte är frivilligt så är det olagligt. Det vill säga, har Du inte aktivt sagt ja till sex är det lika med ett nej och en brottslig handling om ditt nej inte respekteras.

Materiellt våld

Det kan innebära att den som utövar våld förstör familjens gemensamma saker, partnerns personliga tillhörigheter och barnens leksaker. Våldsutövaren kan särskilt välja ut saker som betyder mycket för partnern eller barnen för att hota, kränka och såra. Det kan även handla om saker som partnern behöver för att få sin vardag att fungera.

Ekonomiskt våld

Det kan innebära att den som utövar våld kontrollerar familjens ekonomi och partnerns pengar så att denne måste be om pengar till alla inköp. Det kan också innebära motsatt förhållande så att partnern får betala för allt i hushållet medan den andra använder sina pengar till egna nöjen och investeringar.

Våld mot personer med funktionsnedsättning

Människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost.
Hit räknas också situationer där den ena parten tvingar eller hotar den andra, stänger in eller befinner sig hemma hos den andre utan lov.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: