Hedersrelaterat våld

I Skellefteå har socialkontoret och skolan en gemensam handlingsplan mot hedersrelaterat våld.

Panikknapp
 • Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du får träffa?
 • Känner du dig pressad att göra saker som du egentligen inte vill?
 • Känner du dig hotad?
 • Känner du en oro för att åka utomlands eller för att bli bortgift?
 • Är du utsatt för våld eller kränkningar?
 • Tvingas du dölja din sexuella läggning?

Då kan du vara utsatt för ett eller flera brott som går under begreppet hedersrelaterat våld och förtryck. Du är inte ensam och hjälp finns att få.

Du kan kontakta:

 • Valfri person inom exempelvis skolan som du känner förtroende för.
 • Socialtjänsten via 0910-73 50 00, be att bli kopplad till dagjouren.
 • Polisen på 114 14, men vid en akut situation eller pågående brott ring 112.
 • Om du har behov av att prata med någon om dina bekymmer kan du ringa Centrum mot våld/Kvinnofrid på 020-61 60 60. Samtalet är kostnadsfritt.
 • Det finns också frivilligorganisationer som kan hjälpa dig och ge stöd. Läs mer hur du kontaktar frivilligorganisationer och myndigheter här nedan.

Bris

Bris (Barnens rätt i samhället) är en organisation som stöttar barn som far illa och kämpar för ett bättre samhälle för barn. Du som är upp till 18 år kan anonymt ringa och prata med en kurator. Samtalet är gratis och det syns aldrig på din telefonräkning att du har ringt till Bris. Alla kuratorer har tystnadsplikt.

För barn: telefon 116 111 (öppet dygnet runt), chatt Länk till annan webbplats. eller mail Länk till annan webbplats.

För vuxna: telefon 077-150 50 50 (öppet vardagar mellan 9 och 12, samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal).

Webbplats: www.bris.se Länk till annan webbplats.

Elektra

Elektra arbetar för ett samhälle fritt från förtryck, våld och andra kränkningar. Elektra stöttar dig som lever i en hederskontext och arbetar förebyggande för att påverka attityder genom att utbilda och sprida kunskap. Både killar och tjejer kan vända sig till dem.

Webbplats: elektra.fryshuset.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TRIS

TRIS (Tjejers Rätt i Samhället) är en ideell förening som aktivt arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS möter individer, vuxna, unga och barn som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS har även särskild kompetens i att möta ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Jourtelefonen är öppen vardagar mellan 10.00-16.00: 010-255 91 91
Mejl: info@tris.se
Webbplats: www.tris.se Länk till annan webbplats.

Nationellt centrum mot hedersförtryck och våld

Webbplatsen hedersfortryck.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är till för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer.

Du som professionell kan kontakta:

 • Det konsultationsteam som finns. Uppgifter till dessa medarbetare finns i handlingsplanen Hedersrelaterat våld som du finner längre ner på denna sida.
 • De medarbetare som tillhör det lokala nätverket för hedersrelaterade frågor. Namn på dessa medarbetare finns också i handlingsplanen.

Vill du läsa mer om olika definitioner om vad våld är finns det mer att ta del av på sidan om Utsatt för våld i nära relation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vision

Skellefteå strävar efter att vara en kommun där mänskliga rättigheter omfattar alla och där barn, ungdomar och familjer kan leva under trygga förhållanden utan våld och förtryck. För att förverkliga visionen måste värderingar som syftar till att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män genomsyra verksamhet och prägla beslut.

Skellefteå kommuns socialtjänst, skola, polis och hälso- och sjukvård ser som sin uppgift att bidra till minskat förtryck genom att aktivt arbeta med frågan. Den lokala nätverksgruppen ska verka för att sprida dokumentet och hålla innehållet levande.

Mål och syfte

 • Arbeta för att mänskliga rättigheter ska gälla alla invånare i Skellefteå.
 • Arbeta förebyggande för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Handlingsplanen skapades första gången 2006 efter ett omfattande arbete mellan myndigheter och frivilligorganisationer i Skellefteå. Handlingsplanen strävar efter att åstadkomma ett gemensamt förhållningssätt angående hedersrelaterat våld inom socialtjänsten, skolan, polisen och hälso- och sjukvården. Handlingsplanen riktar sig också till föreningar och medborgare som finns i etniska, kulturella och sociala grupper. En annan målsättning är att skapa en diskussion kring förhållningssätt gentemot hedersrelaterat våld. Handlingsplanen är riktad till alla som utsätts för hedersrelaterat våld.

Inledning

I grunden är allt våld mot kvinnorna detsamma sett utifrån mäns överordning och kvinnors underordning. Det handlar om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld och hot om våld, men det finns också vissa skillnader.

Det finns även ett handlingsprogram kring Våld i nära relationer.

Beskrivning av hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att upprätthålla gemensamma normer och värderingar som råder i den egna familjen/släkten eller ett större kollektiv. Det kan också handla om att återupprätta familjens eller släktens anseende om det skadats. Heder handlar om en kollektiv moral där kontrollen av kvinnans sexualitet är en förutsättning för upprätthållandet av kollektivet och patriarkatet. Kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet betraktas därför som nödvändig för att upprätthålla familjens anseende. Familjens anseende och status är beroende av flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Det innebär att rykten kan räcka för att en familj ska anses förlora sin heder. Det kan också medföra att flickor och kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp inte vågar berätta om det och att de skuldbeläggs om det kommer fram.

Föreställningen om att mäns och familjers heder beror på kvinnors och flickors sexuella beteende hör också samman med förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Våldet drabbar oftast flickor men även pojkar och män som stödjer, skyddar eller är tillsammans med en flicka som bryter mot familjens normer. Våldet kan även drabba HBTQI-personer på grund av sin sexuella läggning.

Att leva i en hederskontext innebär att det finns förväntningar och krav på att familjens, släktens eller ett ännu större kollektivs intressen sätts framför de egna (läs mer om hedersförtryck här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Detta förhållande kan vara mer eller mindre uttalat och kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb, giftermål och skilsmässa. Hedersrelaterat förtryck kan resultera i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld.

Könsstympning

Sverige var det första landet i Europa som lagstiftade mot könsstympning av flickor och kvinnor. Sedan 1 juli 1982 är könsstympning av flickor och kvinnor förbjudet enligt lag i Sverige. Lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor omfattar alla typer av könsstympning av flickor och kvinnor enligt WHO:s klassificering (2008).

Det hör till varje flickas grundläggande rättigheter att slippa utsättas för könsstympning och dess konsekvenser. Det hör till varje barns självklara rättigheter att få växa upp under goda förhållanden med trygga vuxna som ser till att skydda barnet från att utsättas för olika övergrepp. Barn som riskerar att fara illa ska få det stöd, hjälp och skydd som de behöver.

Barn och tvångsäktenskap

Barn ska inte kunna ingå äktenskap. Utgångspunkten i svensk äktenskapsrätt har sedan länge varit att den som är under 18 år inte har nått den mognad som krävs för att självständigt ta ställning i sådana personliga och ekonomiska frågor som uppkommer i ett äktenskap.

Barn- och tvångsäktenskap kan antingen ske genom tvång eller att den unge till exempel genom påtryckningar förmås att gifta sig mot sin vilja.

Den 1 juli 2014 trädde lagen mot äktenskapstvång i kraft, vilket innebär att det utöver att det är straffbart att tvinga någon att gifta sig också är brottsligt att pressa någon att gifta sig mot sin vilja. Även försök och förberedelse till äktenskapstvång är kriminaliserat i och med den nya lagen samt att lura någon att resa utomlands i syfte att han eller hon ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande.

Den 1 juli 2020 skärptes lagen ytterligare. Större ansvar läggs på vårdnadshavare att skydda sina barn från att utsättas för äktenskap. Den som förmår eller tillåter att ett barn gifter sig eller ingår en äktenskapsliknande förbindelse kan straffas. Det behöver inte längre bevisas att barnet befann sig i en utsatt belägenhet när barnäktenskapet skedde. Även den som gifter sig med ett barn kan straffas, liksom i vissa fall, exempelvis vigselförrättaren.

Bemötande

Personer som förtrycks ska känna sig trygga och veta att de blir väl bemötta och att deras ärende tas på allvar. Information ska tas om hand varsamt för att inte skada flickans hemsituation ytterligare. Rutiner/checklista för att upptäcka hedersrelaterat våld ska finnas hos varje berörd myndighet och spridas till personal som ett hjälpmedel.

Det är viktigt att se till hela familjens behov av stöd då en aktuell situation ofta är upprinnelsen till en stor kris i familjen och att syskon kan tvingas till våldshandlingar gentemot sin syster.

Uppföljning

Handlingsplanen ska årligen följas upp. Socialkontoret tar ansvar för att initiera uppföljningen och konsultationsteamet i hedersfrågor fungerar som sammankallande.

Konsultationsteam

Finns tillgängligt för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med hedersrelaterat våld. Boka träff genom att kontakta någon av oss nedan via mejl.

Socialkontoret

Madelene Davidsson Karlsson madelene.davidsson@skelleftea.se

Hannelé Fryxell hannele.fryxell@skelleftea.se

Centrum mot våld

Åsa Lööv Wesslund asa.loovwesslund@skellefteå.se

I akuta ärenden kontakta:

Socialkontorets dagjour via kundtjänst: 0910-73 50 00. Efter kontorstid social beredskap via 112.

Lokalt nätverk för hedersrelaterade frågor

Konsultationsteam är sammankallande.

Barbro Bjurman Kurator Baldergymnasiet

Viktoria Holmström Skolsköterska Baldergymnasiet

Joel Boström Kurator Anderstorpsgymnasiet

Helena Sundin Skolkurator Sörböleskolan

Sara Jakobsson Skolsköterska Tuböleskolan

Maria Forsman Migrationsverket

Pia Broman Lindberg Ungdomshälsan

Linda Bergsten Kurator Unga vuxna

Sofia Polisen

Senast uppdaterad: