Trygghet

Belysningen vid våra gator samt gång- och cykelbanor ökar säkerheten för trafikanterna. Den bidrar till ordning och säkerhet på allmänna platser och ger trevligare miljöer. Kommunen arbetar för att öka trygghetskänslan genom belysning samt minska lampornas energianvändning.

I kommunens detaljplanerade villakvarter finns alltid vägbelysning. Utanför detaljplanerat område finns inga skyldigheter att hålla vägbelysning men fullmäktige har beslutat att det upp till en viss nivå ska finnas belysning även utanför detaljplanerat område.

Belysningen inom detaljplanerat område (tätort)

I tätbebyggda områden bor och rör sig många människor och trafiken är livlig. Detta medför en ökad risk för olyckor och brottslighet. Det är något man måste ta hänsyn till när man planerar för belysning.

Åtgärder för ökad trygghet i tätort

Här följer några exempel på vad vi gör för att öka trygghetskänslan inom detaljplanerade områden:

  • Vi nattsläcker inte i centrala Skellefteå.
  • Vi byter belysning i gångtunnlar och när vi gör det ser vi till att det lyser även strax utanför tunneln.
  • Vi har förstärkt belysningen vid vissa övergångställen.
  • Vi gallrar grenar runt lampor för att minska skuggeffekter.
  • Vi bygger kontinuerligt om gång- och cykelvägar så att belysningen kan vara tänd under längre tid på helgerna.
  • Vi håller vissa gång- och cykelvägar genom Morö backe tända längre.
  • Vi deltar i ”Trygghetsvandringar” då vi vandrar runt och tittar på vad i närmiljön som kan påverka upplevelsen av trygghet och otrygghet.

Belysningen utanför detaljplanerat område (landsbygd)

Belysning ger både trygghet och är en trafiksäkerhetsåtgärd. Därför har kommunfullmäktige beslutat att hålla viss belysning även utanför detaljplanerat område.

Läs mer om belysning på landsbygden

Senast uppdaterad: