Energi och transporter

Energi och transporter tillhör det som bidrar till störst utsläpp av växthusgaser geografiskt i Skellefteå. Inom Skellefteå kommunkoncern siktar vi på att vår egen fordons- och maskinpark och upphandlade transporter är fossilbränslefria 2030, samtidigt som vår energianvändning ska vara klimatneutral.

Energi

Att effektivisera vår energianvändning är en förutsättning för ett energisystem som minskar den negativa miljö och klimatpåverkan. En lägre energianvändning gör det lättare att ställa om energiproduktionen från fossila till förnybara energikällor.

Etappmål 4 i vårt miljö- och klimatprogram är kopplat till energi- och klimatsmarta byggnader och infrastruktur:

Skellefteå kommunkoncern ska varje år minska sin direkta energianvändning genom energieffektiviseringsansatser i fastigheter och verksamheter för att säkerställa klimatneutralitet 2030. Etappmålet innebär att det finns bygg- och omställningsprojekt klara och på gång som tydligt utmanar byggandet i beskriven riktning.

Det är viktigt att vi som kommunkoncern gör vad vi kan för att föregå med gott exempel och visa vägen. För att kunna nå klimatmålet behöver vi prioritera energieffektivisering av vårt eget befintliga bestånd av bostäder och lokaler samtidigt som nya byggnader byggs med hög energiprestanda.

Producera energi av förnybara källor

Skellefteå har fantastiska förutsättningar för att utveckla ett energisystem med minimal klimatpåverkan. Med ett väl utbyggt fjärrvärmenät och Skellefteå Kraft som producent av fjärrvärme, fjärrkyla och förnybar el har samhället stor rådighet över den omställning av energisystemet som krävs för att bli helt förnybara.

Skellefteå kommun äger genom Skellefteå Kraft både el- och värmeproduktionsanläggningar. Det ger kommunen goda förutsättningar att påverka produktionsmixen och på så vis nå klimatmålen. Samtidigt behöver verksamheterna parallellt arbeta med energieffektiviseringar för att påskynda övergången till ett hållbart energisystem.

Transporter

I kommunkoncernen fasar vi ut fossila drivmedel och ersätter dem med förnybara drivmedel och elfordon. Vi behöver också minska antalet onödiga resor genom att skapa ett smartare och mer integrerat system, som är till för både invånare och yrkesförare.

Etappmål 3 i vårt miljö- och klimatprogram är kopplat till transporter:

Kommunkoncernens egen fordons- och maskinpark och upphandlade transporter är fossilbränslefria 2030. Upphandlade entreprenader är fossilbränslefria 2030. Kollektivtrafiken utvecklas och andelen resenärer med andra transportslag än bilen ökar.

För att nå målen krävs också att bilresor flyttas över till gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik, och att godstransporter flyttas från vägar till järnvägar och sjöfart.

Inköp

Skellefteå kommunkoncern köper varor och tjänster för miljardbelopp årligen. För att nå miljö- och klimatmålen behöver Skellefteås inköp, upphandling, användning och avyttring av varor och tjänster behovsbedömas, systematiseras och effektiviseras för att minska transporterna, och längden på transporterna.

Besöksnäringen spelar också en avgörande roll när det kommer till att minska klimatpåverkan från inköp och transporter. Genom att lyfta fram hållbara val, stödja lokala leverantörer, främja alternativa transportsätt och uppmuntra till lokal turism kan besöksnäringen bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar.

Samarbeten

Omställningen av energi och transporterna kräver nya samarbeten och ny forskning. Därför är Skellefteå kommun bland annat partner i ACE – Artic Center of Energy som accelererar samhällets elektrifiering och ELIS – Elektrifierad luftfart i Skellefteå.

Läs mer här: Arctic Center of Energy Länk till annan webbplats.

Läs mer här: ELIS program Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: