Skellefteås miljömål

Skellefteå kommunfullmäktige har antagit lokala miljömål, med övergripande mål till år 2025.

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljömål. I Skellefteå har vi koncentrerat dessa miljömål till fyra lokala mål:

 • Användningen av fossila bränslen ska minska på bred front (bensin, diesel, eldningsolja m.m). Beroendet av oljan ska vara brutet till år 2020. Oljan ska ersättas med förnyelsebar energi för uppvärmning och transporter.
 • Kommunkoncernen ska främja biobränsleproduktion, kollektivtrafik, återanvändnings- och återvinningsindustrin.
 • Vi ska ta tillvara naturresurser som skogen, jordbruksmarken och den utbyggda vattenkraften med mera som produktionskällor till förnyelsebar energi. All produktion ska ske på ett hållbart sätt.
 • Vi ska bli självförsörjande på miljöanpassat förnyelsebart drivmedel.
 • Planering och byggande ska ske till förmån för ett samhälle där luftföroreningarna och koldioxidhalterna minskar.
 • Skellefteå med tätorter ska försörjas med ett väl utbyggt fjärrvärmenät. Värmen ska produceras på ett långsiktigt hållbart sätt till exempel med biobränsle och tillvaratagen spillvärme.
 • Vi ska vara aktiva i energifrågorna och följa intentionerna i Energiplan för Skellefteå kommun.

 • Människor ska kunna bo och verka i såväl kust- och skärgårdsregionen som i inlandet och det ska finnas goda möjligheter till ett rörligt friluftsliv i hela kommunen.
 • Samhällsplaneringen ska underlätta för hållbara kommunikationer till exempel järnväg, kollektivtrafik, cykel, sjöfart m.m.
 • Förutsättningar för spontana mötesplatser för människor ska skapas i bostadsområden och i den offentliga miljön.
 • Vi ska bygga ett samhälle som inte alstrar så mycket buller och med ökad kunskap bidra till en säker strålmiljö.
 • Vi ska bygga sunda hus – vi ska använda material som inte orsakar allergier eller överkänslighet.
 • Kunskaper och tillgångar som finns för att utveckla träet som byggnadsmaterial ska tas tillvara.
 • Vi ska lägga mera tyngd på att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden i staden, tätorterna samt i dess närområden.
 • Tätortsnära skog ska vara lättillgänglig och skötas så att den inbjuder till uteliv.
 • Vi ska kunna äta fisk, svamp, bär, vilt m.m. från våra vatten och marker utan risk för vår hälsa.
 • Vi ska spara på naturgrus och följa intentionerna i ”Materialhushållningsplan för Skellefteå kommun 2003”.
 • Skellefteå kommuns skolor ska vara föregångare och införa miljökunskap och hållbar utveckling på schemat.

Riktlinjer för trivsamma och trygga offentliga miljöer , 209.1 kB.

 • Vi ska skydda viktiga och variationsrika livsmiljöer i sjöar, vattendrag och i havet. Livsmiljöer för växt- och djurliv som på ett eller annat sätt påverkats av människan ska i möjligaste mån återställas eller återskapas.
 • Sänkta sjöar och våtmarker bör återfå sin ursprungliga nivå om sänkningen inte längre fyller någon funktion och en återställning förhöjer områdets natur-, kultur eller friluftsvärden.
 • Konstruerade vandringshinder i mindre vattendrag bör undanröjas och rensade vatten från flottningsepoken återställas.
 • De naturliga bestånden av laxfiskar inom kommunen ska få möjlighet att utveckla livskraftiga populationer.
 • Gödsling och kemikaliebekämpning utförs så att sjöar, vattendrag och grundvatten inte förorenas.
 • Det ska finnas skydd för framtida områden som kan vara intressanta ur vattenförsörjningssynpunkt, inte bara ur ett lokalt kommunalt perspektiv utan även ur ett större regionalt perspektiv.
 • Vi ska ha ett renare dagvatten som inte förorenar yt- eller grundvatten.
 • Industrins påverkan på yt- och grundvatten ska vara minimal.

 • Kommunkoncernen ska vara ett föredöme i sin förvaltning av den egna skogsmarken både då det gäller produktion och bevarande. Natur- och kulturmiljö samt friluftsvärden ska ha hög prioritet liksom skogar som är särskilt viktiga för rennäringen.
 • Vi ska ta tillvara skogen, jordbruksmarken och den utbyggda vattenkraften som en produktionskälla till förnyelsebar energi. All produktion ska ske på ett hållbart sätt.
 • Skyddsvärda skogar, våtmarker m.m. ska avsättas för naturvårdsändamål. Prioritering görs enligt de regionala miljömålen.
 • Det öppna landskapet ska behållas och värnas. Jordbruket ska inriktas mot ekologiskt hållbara metoder. Kulturhistoriska traditioner och metoder, beten, fäbodbruk bör uppmuntras.
 • Den goda jorden, det vill säga jordbruksmark med goda förutsättningar för livsmedelsproduktion bör betraktas som en ändlig resurs.
 • Den åkermark som tagits ur bruk av jordbruket ska användas som en resurs för biobränsleproduktion
 • Jakt och viltvård ska ingå som en integrerad och väsentlig del av naturvården.
 • Hotade eller känsliga arter och biotoper som förekommer i andra delar av landet eller i Europa men som har en stor del av sin förekomst inom Skellefteå kommun ska ges ett långvarigt skydd.
 • Ekoturismen ska främjas och bland annat vara ett sätt att marknadsföra kommunens natur- och kulturvärden.
 • Förorenade områden ska kartläggas, undersökas och vid behov saneras.
 • Avloppsslam och urin ska i möjligaste mån återföras till jordbruket.

Det pågår ett arbete med att ta fram ett nytt miljö- och klimatprogram under 2023.

Senast uppdaterad: