Vad är en detaljplan?

Detaljplanens syfte är att reglera hur den fysiska miljön ska förändras eller bevaras inom ett begränsat område. Detaljplaner upprättas oftast inom tätbebyggda områden och är underlag i bygglovsprövningar. Om du planerar en byggnation, ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område och vad som gäller där.

En detaljplan reglerar markanvändningen för exempelvis bostads-, industri- eller naturområden. Planen kan också spegla ambitioner om en vacker och funktionell bebyggelse eller ta hänsyn till frågor av social natur.

Detaljplanen innebär rättigheter och skyldigheter för såväl enskilda som kommunen och är juridiskt bindande. Till detaljplanen finns en genomförandetid. Du har en garanterad rätt att bygga enligt planens bestämmelser inom denna tidsperiod.

En detaljplan består av:

  • Plankarta med bestämmelser – reglerar markanvändningen inom området, såväl rättigheter som begränsningar.
  • Planbeskrivning – förklarar syftet med planen och hur den ska genomföras.

En detaljplan kan vid behov även bestå av:

  • Illustrationer som underlättar förståelsen av detaljplanen.
  • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Redovisar vilka konsekvenser planen kan medföra för miljön.
  • Geoteknisk undersökning. Redovisar t.ex. markens beskaffenhet och krav på grundläggning av bebyggelse.
  • Gestaltningsprogram. Visar på en specifik estetisk utformning, för att t.ex. bibehålla en speciell karaktär i området.

Läs om detaljplanering steg för steg

Upprättande av detaljplan

Kommunen har planmonopol, vilket innebär att det bara är kommunen som formellt kan initiera och anta en detaljplan. Planprocessen är noga reglerad i lagstiftningen och de berörda ges möjlighet till insyn, påverkan och rätt till att överklaga.

En planprocess kan starta på olika sätt. Ofta är det markägaren eller exploatören som kontaktar bygg- och miljönämnden, när de behöver en ny detaljplan för att kunna utföra ett byggprojekt.

Begäran om upprättande eller ändring av detaljplan

Vid önskemål om upprättande av ny eller ändring av befintlig detaljplan, ska en skriftlig begäran skickas till bygg- och miljönämnden. Kostnaden för framtagandet av en detaljplan betalas normalt av exploatören. Priset regleras genom ett planavtal och varierar beroende på planens omfattning och placering.

Begrepp inom detaljplanering

Här förklaras kortfattat några av begreppen inom detaljplanering.

Standardförfarande eller utökat förfarande är det lagreglerade sätt en detaljplan tas fram på. Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan. När något av dessa kriterier inte medger standardförfarande ska ett utökat förfarande tillämpas.

I valet av förfarande ska kommunen alltså göra en bedömning av vilken effekt och påverkan planen antas ha på sin omgivning.

En undersökning av planens miljöpåverkan är när det bedöms om planens genomförande kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Då ska en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är liksom detaljplaner juridiskt bindande, men inte lika omfattande. Områdesbestämmelser används när endast ett fåtal frågor inom ett begränsat område behöver regleras. De kan bland annat användas för att skydda kulturellt värdefulla områden eller riksintressen. De kan också på mer detaljerad nivå reglera bygglovsplikt i befintlig bebyggelse.

Senast uppdaterad: