Stadsdelen Centrala stan
utvecklas och växer

I centrala Skellefteå byggs det som aldrig förr. En utveckling som drivs av både enskilda, näringsliv och offentliga aktörer. 2016 antog kommunen en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan med föreslagna åtgärder som skulle gälla fram till 2030. Nu har nästan halva tiden gått och flera projekt är genomförda eller pågår.

Skellefteå kommun vill erbjuda en hållbar plats för en bättre vardag, med målet att ha 90 000 invånare 2030. För att nå dit krävs ett stort arbete av oss tillsammans med flera viktiga delar som skapar det Skellefteå vi vill ha. Den 18 oktober 2016 antog kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan för Centrala stan.

Från 2016 till 2022 har 600 nya bostäder hunnit byggas och ytterligare 1 200 bostäder kommer att stå klara innan 2030. Längre ner kan du se vilka andra projekt som är genomförda, vilka som pågår och vilka som planeras.

Översiktsplanen är ett vägledande beslutsunderlag för att utveckla Centrala stan och ett stöd för både enskilda fastighetsägare, handlare och kommunen.

Frågor som planen svarar på är exempelvis hur vi ska förbättra handelsstråk, mötesplatser, tillgänglighet och trafiken för alla färdsätt. I planen finns också förslag på var det är lämpligt med fler bostäder, arbetsplatser och parkeringar, hur höga husen bör vara och var vi ska bevara och utveckla de gröna inslagen, för att nämna några saker.

Planarbetet påbörjades under 2011. Invånare och andra intressenter fick tycka till under planprocessen i dialoger, samråd och granskning.

Centrala stan - avgränsning

Den geografiska avgränsningen för planen är stadsdelen Centrala stan, med stadsdelsområdena Centrum och Karlgård samt randområdena i öst, väst och norr eftersom de är viktiga delar som ska harmonisera med Centrala stan. Stadsdelen sträcker sig från järnvägen i norr till Skråmträskvägen i söder samt mellan Viktoriagatan (E4) i öster till Södra Lasarettsvägen i väster.

Del 1. Planförutsättningar
Läs på skärm , 5.6 MB. | För utskrift , 5.6 MB.

Del 2. Planförslag
Läs på skärm , 10.3 MB. | För utskrift , 10.4 MB.

Del 3. Miljökonsekvensbeskrivning
Läs på skärm , 1.8 MB.

Bilaga Åtgärder Centrala stan
Läs på skärm , 689 kB. | För utskrift , 689.7 kB.
Uppföljning 2018-02-27 , 106.1 kB.

Bilaga granskningsutlåtande samt Länsstyrelsens yttrande
Läs på skärm , 534.6 kB.

Bilaga Skelleftebornas synpunkter
Läs på skärm , 1.6 MB. | För utskrift , 1.6 MB.

Pågående projekt

Här samlar vi de projekt som vi arbetar med just nu.

 • Karlgårdsbron
 • Omgestalta torget
 • Utveckla Trädgårdsgatan. Arbete pågår för delen Kanalgatan-Södra järnvägsgatan
 • Öppna upp Lasarettsvägen för biltrafik och göra huvudstråk för cykel längs Södra Lasarettsvägen
 • Centrumhållplats
 • Resecentrum
 • Stadsmiljöprogram
 • Parkeringsnorm
 • Bygga parkeringshus i strategiska lägen
 • Förstärka Nygatan och Kanalgatan som attraktiva och funktionella handelsstråk
 • Utveckla cykelparkering och gatumöblering
 • Arbeta med beteendepåverkande åtgärder
 • Låta enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning omfatta större byggnationer och torg
 • Åtgärder för renare stadsluft
 • Utveckla samverkan mellan kommun, handlare och fastighetsägare

Planerade projekt

Här samlar vi de projekt som är under planering och som kommer att genomföras under programtiden.

 • Bygga om Parkbron
 • Nytt huvudstråk för fotgängare och gångare längs Stationsgatan
 • Utveckla Bockholmsvägen
 • Gång- och cykelväg under järnvägen i Trädgårdsgatans förlängning
 • Förbättra trafiksituationen i korsningen Bockholmsvägen/Brogatan
 • Tydliggöra och förstärka Bockholmsvägen
 • Skapa Södertorg
 • Tydliggöra gång- och cykelstråk genom Södertorg och längs Brogatan
 • Utforma Nygatans entréer
 • Ny busshållplats i anslutning till Nygatans östra entré
 • Kanalgatan i öster och väster
 • Bygga ut cykelnätet längs Södra Järnvägsgatan
 • Ny park framför Resecentrum
 • Tillgängliggöra det grönblå stråket vid Boströmsbäcken
 • Kiosk eller servicebyggnad i Stadsparken
 • Ny busshållplats Skråmträskvägen/Brogatan
 • Bygga om Viktoriagatan (när E 4 flyttas)
 • Bygga trädäck mellan Campus och norra strandpromenaden
 • Stadsholmen
 • Se över torghandelsstadgan

Genomförda projekt

Här samlar vi alla projekt som har genomförts sedan den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan antogs 2016.

 • Program för torget
 • Sara kulturhus
 • Utveckling av Älvbrinken
 • Flytt av parkeringsplatser
Senast uppdaterad: