Vårt framtida Kåge

Inom de närmsta tjugo åren förväntas befolkningen i Skellefteå kommun växa snabbt. Fler och fler platser runt om i kommunen upplever en ökad inflyttning och intresse för byggande redan nu, inte minst Kåge med omnejd.

För att säkerställa en strategisk och långsiktig planering av Kåges utveckling har arbetet med en ny fördjupad översiktsplan påbörjats. Den ska ge vägledning för beslut som berör användning av mark- och vattenområden, samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Ett mål är att göra det möjligt för 1000 nya bostäder i Kåge fram till år 2040.

Flygfoto över Bureå

Programmet visar inriktningen för Kåge

Som underlag inför planarbetet har en programhandling tagits fram. Det är det första steget i framtagandet av den fördjupade översiktsplanen. Programmet innehåller vision, mål och riktlinjer för den fortsatta planeringen. Det belyser dessutom Kåges förutsättningar, hänsynstagande, nyckelfrågor och intressanta utbyggnadsriktningar som ska behandlas i det fortsatta planarbetet. I processen för programmet tillkom också möjligheten att få in kunskap och synpunkter från berörda och allmänhet i ett tidigt skede.

Programmet godkändes av kommunstyrelsen den 15 november 2022.

Dialog med Kågeborna i ett tidigt skede

Under perioden 16 augusti – 16 september 2022 hade kommunen en digital enkät om Kåge. Enkätens syfte var att ge invånarna möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och önskemål inför den fortsatta planeringen.
Vilka platser besöker du oftast på fritiden?
Vilka platser i Kåge är mest trivsamma?
Hur skulle du beskriva Kåges identitet med tre ord?
Detta är ett axplock av frågorna som invånarna kunde svara på.

Ca 350 personer svarade på enkäten, varav 268 boende i Kåge. Det visar på ett fantastiskt engagemang.

Kommunen arbetar fortfarande med sammanställningen av enkäten, som kommer att redovisas längre fram i processen. Kågebornas synpunkter kommer att vara ett av underlagen i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Kåge.

Finansierat av North Sweden Green Deal och EU:s Regionala Fond

Europeiska unionen. Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Senast uppdaterad: