Skelleftedalen 2040

Den kraftiga ökningen av människor som förväntas i Skellefteå kommun och Skelleftedalen kräver en långsiktigt hållbar planering. Det är särskilt viktigt nu med tanke på hur snabbt kommunen behöver forma en hållbar vardag för fler. Det som byggs idag och imorgon kommer att prägla samhället och den fysiska miljön under många år. Det är viktigt att de sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiven samspelar. Översiktsplanen är ett bra verktyg och en gemensam plattform för kommun, näringsliv och idéburna aktörer.

Redan 2018 tog kommunstyrelsen ett beslut om att stadsområdet Skelleftedalen skulle planeras i två steg. Första steget var att snabbt ta fram en mindre uppdatering av planen från 2011. Detta för att på ett hållbart sätt kunna möta en kraftig efterfrågan på mark fram till 2030. Den uppdaterade planen antogs 2020 och den hittar du här.

Det andra steget är att fortsätta planera och ta höjd för en ännu större samhällsutveckling i Skelleftedalen fram till 2040. På den här sidan kan du följa det arbetet.

Vi har tagit fram ett program

Under 2021 tog kommunen fram ett program för den fortsatta planeringen. Syftet med programmet har varit att göra en genomgång av de principer och riktlinjer som antogs i första uppdateringen av den fördjupade översiktsplan för Skelleftedalen 2030. Syftet har också varit att göra en tidig avvägning mellan olika allmänna intressen och deras anspråk på mark- och vattenområden inför den fortsatta planeringen. I processen för programmet tillkom också möjligheten att få in kunskap och synpunkter från berörda och allmänhet i ett tidigt skede.

I programmet lyfts nya förutsättningar tillsammans med de nyckelfrågor som ska genomsyra det fortsatta planarbetet. Det har sammanfattats i en redovisning av lämpliga utbyggnadsriktningar som ska utredas vidare i planarbetet för Skelleftedalen 2040.

Var är vi i planprocessen?

  • 2020 - Etapp 1 vann laga kraft. Kommunstyrelsen gav nytt uppdrag för etapp 2.
  • 2020-2021 - Utredningar påbörjades. Program antogs.
  • 2022-2024 – Fortsatta utredningar och planförslag tar form.
  • Vintern 2024 – Samråd av planförslag. Här kan du tycka till.
  • Våren 2025 – Granskning av planförslag. Här kan du tycka till.
  • Vintern 2025 - Nya planen vinner laga kraft.

Projektledare

Rebecca Bohman, fysisk planerare

Linda Bystedt, samhällsstrateg

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell och av kommunfullmäktige antagen översiktsplan som omfattar hela kommunen. En översiktsplan ska ge vägledning för beslut och användning av mark- och vattenområden, samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

I en fördjupad översiktsplan, som omfattar ett visst geografiskt område i kommunen likt Skelleftedalen, kan planeringsfrågorna belysas på ett mer detaljerat sätt än i den kommunomfattande planen. En fördjupad översiktsplan följer samma lagstiftning som en kommunomfattande översiktsplan.

Senast uppdaterad: