Framtidsplaner för Skellefteås landsbygder

Skellefteå kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan för Skellefteås landsbygder, den antogs 29 april 2024 i Kommunfullmäktige.

Det finns stora möjligheter att skapa moderna och hållbara landsbygder och är något som behöver tas tillvara i den snabba samhällsomvandlingen som pågår. Det ska vara möjligt för Skellefteås landsbygder att växa med fler invånare, jobb och service till år 2030. Den stora och rika variationen av landsbygder är en stark del av Skellefteås identitet. Landsbygdsplanen fokuserar på platserna mellan de större orter som har fördjupade översiktsplaner sedan tidigare, exempelvis Byske, Lövånger och Burträsk. Planen beskriver hur Skellefteå kommun önskar att utvecklingen ska se ut och hur samspelet mellan landsbygderna och staden ska fungera.

Människorna och drivkraften på en plats är viktig för den lokala utvecklingen. Därför vill kommunen uppmuntra och underlätta för lokala initiativ och drivkrafter på landsbygderna. Samt underlätta samverkan mellan företag, föreningar, privatpersoner och det offentliga.

Vad har hänt tidigare?

Planen var utställd för granskning mellan 22 november 2023 och 30 januari 2024. Då hade myndigheter och invånare möjlighet att tycka till om planförslaget. Utifrån de inkomna synpunkter vi fick kommer vi att justera planförslaget innan kommunfullmäktige antar planen.

Planen var utställd för samråd mellan den 14 november och den 27 december 2018. Under samrådstiden hölls även öppet hus på sju platser runt om i kommunen. Utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet har planförslaget nu bearbetas och justeras, för att nu kunna presenteras och ställas ut till invånarna en andra gång.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell och av kommunfullmäktige antagen översiktsplan som omfattar hela kommunen. En översiktsplan ska ge vägledning för beslut och användning av mark- och vattenområden, samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

I en fördjupad översiktsplan, som omfattar ett visst geografiskt område i kommunen likt landsbygderna, kan planeringsfrågorna belysas på ett mer detaljerat sätt än i den kommunomfattande planen. En fördjupad översiktsplan följer samma lagstiftning som en kommunomfattande översiktsplan.

Senast uppdaterad: