Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Kommunen har upprättat ett tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom utpekade LIS-områden kan strandskyddet upphävas om åtgärden långsiktigt främjar en positiv sysselsättningseffekt och bidrar till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden.

Syftet med planen är att nyttja de möjligheter till lättnader som finns i miljöbalken om strandskydd. Målet är att öka kommunens attraktionskraft och främja landsbygden genom att möjliggöra för nya boendemiljöer, näringsverksamheter, turism- och friluftsanläggningar i attraktiva strandnära lägen. Ett utpekat LIS-område innebär ytterligare ett särskilt skäl till lättnad i förbudet att exploatera marken inom strandskyddsområde. Planen kommer att fungera som en vägledning vid bland annat detaljplanering och bygglovgivning samt vid dispenser från eller upphävande av strandskyddet.

LIS-områden, tematiskt tillägg till översiktsplan

Handlingar som vunnit laga kraft finns tillgängliga för nedladdning nedan.

Föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för LIS

I samband med programsamrådet våren 2012 hölls informations- och samrådsmöten på tio orter runt om i kommunen. Mötesdeltagarna gavs möjlighet att lämna förslag på LIS-områden. LIS-planen har sedan varit ute på samråd och granskning. Sammanlagt har ca 150 förslag på LIS-områden kommit in. Förslagen har sedan bedömts utifrån kriterierna i programmet och planhandlingen. Många av förslagen har även inventerats ur naturvärdessynpunkt för att se om det finns naturvärden som kan påverkas negativt i och med en exploatering.

Programmet visar mål och riktlinjer för det kommande planarbetet när LIS-områden ska pekas ut. Programmet definierar landsbygd och landsbygdsutveckling samt innehåller kriterier för lämpliga LIS-områden.

Program för LIS-områden , 266.2 kB.

Senast uppdaterad: