Lekplatser

Aktivitetsparken på Anderstorp

Anderstorp aktivitetspark är en mötesplats för alla åldrar med fokus på social samvaro och fysisk aktivitet.

Alhems lekplats

Alhems lekplats är anpassad så att barn och vuxna med olika funktionshinder kan använda den. Våren 2007 stod lekplatsen ...

Nordanå lekplats

Nordanå lekplats är till för alla åldrar och anpassad för funktionsnedsatta. Parken speglar Skellefteås historia - gruvo...

Pussellekplatsen Anderstorp

Pussellekplatsen bakom förskolan Pusselbiten på Anderstorp är en ny, modern, rolig och utmanande lekplats. Temat är lant...

Barnens lek är inte bara ett tidsfördriv, det är nödvändigt för deras utveckling. Genom leken utvecklas de fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt. Lek är ett sätt att lära sig leva.

För att minimera risken för olyckor har vi veckovis tillsyn av de allmänna lekplatserna under sommarsäsongen. Dessutom gör vi en årlig besiktning av varje lekplats. Om du upptäcker trasig lekplatsutrustning, var vänlig och felanmäl detta omgående till Kundtjänst.

Lekplatser som rustas upp anpassar vi så att barn och föräldrar med funktionshinder åtminstone delvis kan använda dem. I snitt rustas tre, fyra lekplatser per år.

I minde samhällen och byar utanför detaljplanerat område kan föreningar ansöka om bidrag till egna lekplatser. Bidrag finns att söka för både anläggning och drift av lekplats.

Mer information om bidragen hittar du här:
Bidragsnormer

Skellefteå kommun vill erbjuda barn platser i den offentliga miljön för lek, vila, rörelse, naturupplevelser, fysiska utmaningar och möten med andra. Detta ska erbjudas i en trygg, tillgänglig och inkluderande miljö. För att åstadkomma detta har riktlinjer för kommunens allmänna lekplatser tagits fram. Riktlinjerna säkerställer att kommunens lekplatser håller en hög standard och kvalitet. Riktlinjerna berör utformning av lekplatser och hur prioriteringen mellan olika lekplatser ska göras för att vi ska ta väl underbyggda och rättvisa beslut, sett till kommunen i sin helhet.

Riktlinjer för utformning av lekplatser

Att barn har tillgång till goda lekmiljöer är väldigt viktigt eftersom barns hälsa och välmående påverkas positivt av lek och fysisk aktivitet. Forskning visar också att barns stresstålighet, motorik och koncentrationsförmåga förbättras när barnet har tillgång till bra lekmiljöer. Det finns också andra vinster med att skapa dessa miljöer. Till exempel ska en bra lekplats vara inbjudande för alla i samhället, oavsett bakgrund. Den kan främja vardagslivet för medborgarna och ge förutsättningar för bättre sammanhållning, integration och trygghet.

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när lekmiljöer ska utformas. En lekplats ska självklart vara säker så att ingen skadas allvarligt. Samtidigt ska lekplatsen innehålla utmaningar för att tillföra lite spänning. Det gör platsen mer utvecklande och intressant.

Barn är individer med olika preferenser, tycke och smak. Därför bör det också finnas en variation mellan- och inom olika lekplatser. Det bör finnas öppna platser med god översikt och möjlighet till spring och stoj men lika viktigt är det med platser att komma undan. Beroende på personlighet och humör bör man kunna välja att i lugn och ro sitta vid sidan av och iaktta eller leka ensam. Alla barn har inte heller samma förutsättningar, vilket sätter krav på tillgängliga lekplatser. Alla lekplatser ska vara tillgängliga i den mån det går, utifrån platsens förutsättningar.

Forskning visar att lek i naturliga miljöer är att föredra. Att integrera lekplatser i befintlig natur skapar ett större lekvärde. Barnen tillåts använda sin egen kreativitet och fantasi i större utsträckning om lekmiljön innehåller andra komponenter än den byggda lekplatsen. Dessutom finns forskning som visar att leken blir mindre könsuppdelad och mer jämställd i naturen.

Barnens motoriska förmågor förbättras också vid lek i gröna och naturlika miljöer. Barnen utvecklar kontrollen över sin kropp genom att balansera, klättra, kana, springa och hoppa. Naturlika miljöer med stor variation i topografi och material gör det oemotståndligt för barn att leka och på ett naturligt sätt utvecklar de sina färdigheter.

Moröhöjdens lekplats. Ett exempel på lekplats som är väl integrerad i befintlig skogsmiljö vilket bidrar till ett ökat lekvärde.

Lekplatskategorier

Lekmiljöer kan vara iordningställda lekplatser, med traditionell lekutrustning men det kan också vara en skogsdunge eller en enkel grusbana för cykling. Det kan vara en pulkbacke, en gång med speglar eller en balansbana av stockar. Alla platser går inte att använda under alla årstider, eller tider på dygnet, men ju mer variation som finns desto fler barn kan hitta just sin plats där de trivs bäst. Skellefteå kommun har tidigare använt sig av lekplatskategorierna Stadsdelslekplats och Närlekplats. Nu tillförs två nya lekplatskategorier - Utflyktslekplats och Lekskog. Att det finns lekplatser i varierande typ och storlek är positivt då det ger ett bredare utbud och fler valmöjligheter. På så vis inkluderas en större målgrupp.

Riktlinjer för prioritering bland lekplatser

Skellefteå kommun ansvarar idag för 97 allmänna lekplatser. Dessa lekplatser kräver kontinuerlig skötsel och underhåll. Men för att möta säkerhetskraven som lagen ställer krävs också mer omfattande renoveringar med jämna mellanrum. Den starka tillväxt som Skellefteå genomgår kan också ge behov och underlag till nya lekplatser. I vissa fall kan en avveckling vara aktuell, till exempel i områden där nyare och mer tilltalande platser för lek finns.

För att göra en så rättvis prioritering som möjligt mellan olika lekplatser och orter i kommunen behöver vi ta hänsyn till flera aspekter. Bland annat den geografiska kontexten såsom avstånd mellan lekplatser, farliga eller otrygga barriärer som större vägar och vattendrag samt placering i terrängen/området. Antalet barn som bor i lekplatsens upptagningsområde är förstås också viktigt att ta hänsyn till samt hur många lekplatser som finns i förhållande till antalet barn i området. Skellefteå står som bekant inför en stor befolkningsökning och vi kommer att se många nya bostäder och nya bostadsområden byggas inom de närmaste tio åren. Detta är också en viktig aspekt att ta hänsyn till när vi planerar för lekplatserna.

Movium, Tankesmedjan vid Sveriges landskapsuniversitet, har tagit fram en modell för inventering av lekplatsers lekvärde. Modellen utvärderar olika kvaliteter som ger viktiga förutsättningar för en utvecklande lek. Bland annat analyseras platsens topografi, vegetation, påverkbarhet, tillgänglighet m.m. Sommaren 2019 utfördes en lekvärdesinventering på kommunens alla lekplatser och detta används nu som ett underlag för prioriteringen.

Lekplatsernas ålder och skick väger tyngst när det kommer till att prioritera, eftersom en lekpark i dåligt skick till slut också kan bli farlig.

Riktlinjerna för lekmiljöer antogs i samhällsbyggnadsnämnden i april 2021.

Riktlinjerna i sin helhet

Om du vill ta del av Riktlinjer för utformning av lekplatser i sin helhet kan du kontakta kundtjänst.

Kontaktuppgifter till kundtjänst.

Upptäckaren

Utforska Skellefteå kommun genom våra lekplatser! Besök lekplatserna och berätta gärna för oss sedan vilken lekplats du gillade bäst.

Nedan hittar du mer information och två olika kartor på lekplatser, en för centrala stan där du kan ta dig runt via cykel och en som visar på lekplatser runt om i Skellefteå kommun.

Besök lekplatserna och berätta gärna för oss sedan vilken lekplats du gillade bäst. Mejla in ditt svar
till kundtjanst@skelleftea.se och märk ditt svar med ”Upptäckaren”. Ange lekplatsupptäckarens namn och adress samt vilken lekplats du gillade bäst, gärna med en
motivering.

Alla lekplatsjägare som skickar in svar får en fin present. Tio lekplatser har valts ut men i Skellefteå kommun finns många fler trevliga lekplatser att besöka.

Karta för utskrift

Upptäckaren på cykel i centrala Skellefteå , 2.8 MB.

Upptäckaren i hela kommunen , 3.6 MB.

OBS! Vintertid finns det i stället för lekplatserna många härliga pulkabackar och grillplatser att upptäcka i vår kommun.

Hitta till lekplatsen

Hitta till lekplatsen