Bidragsnormer

Här hittar du en beskrivning om varje bidrag du kan söka. Läs gärna igenom vad som gäller för det bidrag du funderar på att söka.

Aktivitetsbidrag till föreningar inom socialnämndens ansvarsområde

Socialnämnden beviljar aktivitetsbidrag till föreningar och frivilliga organisationer som arbetar med integration och/eller riktar sig till målgrupper inom socialnämndens ansvarsområde, t.ex. seniorer/pensionärer och personer med funktionsvariationer.

Sista datum att söka aktivitetsbidrag är 1 mars varje år. Ansökan skickas med fördel in digitalt och det är socialnämnden som beslutar om bidraget.

Aktivitetsbidragets syfte

 1. Det ska stimulera föreningarnas eller frivilliga organisationers möjlighet att utveckla sin verksamhet och samtidigt komplettera socialnämndens förebyggande arbete.
 2. Att främja ett aktivt liv hela livet för Skellefteås kommuninvånare oavsett ålder, kön, sexualitet, hudfärg, nationalitet, etnicitet, funktionsvariation eller religion.
 3. Att skapa trygghet, god fysisk och psykisk hälsa och social gemenskap.
 4. Att skapa aktiviteter utifrån årets prioriterade verksamheter.
 5. Att skapa mötesplatser för individer eller grupper.
 6. Att gynna invånare i Skellefteå kommun att leva ett aktivt, delaktigt och meningsfullt liv.

Prioriterade aktiviteter

 • Aktiviteter som i enlighet med socialnämndens fokusområden bidrar till att stödja individer eller grupper.
 • Föreningar som bedriver uppsökande verksamhet mot enskilda individer för att minska oönskad ensamhet.
 • Aktiviteter för att höja livskvaliteten och ge mervärde, genom skapande av mötesplatser och genom att ge stöd i det dagliga livet.
 • Aktiviteter som bidrar till att skapa trygghet, social gemenskap och stöd till enskilda eller grupper.
 • Aktiviteter som utgår från konceptet ”Passion för livet”, med mål att nå fler individer som inte är aktiva idag. (Ange i ansökan hur stor del av det ansökta medlet som ska användas till "Passion för livet" och på vilket sätt.)
 • Aktiviteter som bedrivs för att motverka diskriminering, våld, alkohol eller andra droger.
 • Aktiviteter som främjar integration mellan olika grupper i samhället.
 • Socialnämnden kommer i sitt aktivitetsbidrag under 2024 att särskilt prioritera föreningar som genomför aktiviteter som motverkar ofrivillig ensamhet, insatser som riktar sig till anhöriga som vårdar en närstående i hemmet samt föreningar som skapar mötesplatser som erbjuder socialinteraktion mellan olika grupper i samhället i hela kommunen.

Villkor

 • Av föreningens stadgar ska det framgå att varje kommuninvånare har rätt att bli medlem. Detta gäller inte om det finns sakliga och av kommunen godtagbara skäl för att förhindra denna rätt.
 • Av föreningens eller frivilliga organisationens stadgar ska framgå att dess bas vilar på demokratiska, inkluderande och icke diskriminerande grunder.
 • Föreningen eller den frivilliga organisationen har medlemmar som har utsett styrelse och stadgar.
 • Enskilda personer och bolag kan inte komma ifråga för aktivitetsbidrag.
 • Aktivitetsbidrag ska användas till aktiviteter.
 • I ansökan ska finnas en redovisning av hur stor del av det ansökta bidraget som ska användas till de olika aktiviteterna.
 • Bidragsgivaren kan under året begära in uppgifter om föreningen/frivilliga organisationen, ex. statistik gällande antal deltagare, upplevd könsidentitet, antal förbättringsarbeten, m.m. eller granska dess ekonomi.
 • Bidragsgivaren kan också återkräva medel under bidragsåret om föreningen inte uppfyller kommunens krav eller väsentligt ändrar sin verksamhet och övriga förhållanden.
 • Föreningen måste ha ett organisationsnummer och bankkonto i föreningens namn.
 • Uppföljning av resultatet av föreningens verksamhet är en viktig del av ansökan om förnyat bidrag. Därför är uppföljningsbara mål viktiga.
 • Den förening/frivillig organisation som söker måste ha varit aktiv ett år innan aktivitetsstöd kan sökas.

Stöd kan sökas av föreningar eller frivilliga organisationer som:

 • Har en demokratisk uppbyggnad och av medlemmar vald styrelse och stadgar.
 • Bedriver förebyggande verksamhet för kommuninvånare inom ramen för de områden som socialnämnden prioriterar.
 • Har starka sociala inslag och är ett komplement till socialt arbete i offentlig regi beträffande innehåll, metoder och former.
 • Är registrerade i Skellefteå kommuns föreningsregister.

Kommunens riktlinjer

 • Till riksorganisationer lämnas inte kommunalt bidrag. Där bör staten anses svara för bidragsgivningen.
 • Till länsorganisationer lämnas inte kommunalt bidrag. Där bör landstinget anses svara för bidragsgivningen.

Ansökan

Ansökan fylls i digitalt eller på en särskild blankett och lämnas in senast 1 mars varje år.

Ansökan kan skickas in digitalt via ibgo.skelleftea.se Länk till annan webbplats. eller via mail till kundtjanst@skelleftea.se.

Ansökan ska märkas i ämnesraden med ”Aktivitetsbidrag”. Mail undertecknas av föreningens ordförande samt av kassör eller sekreterare. Utbetalning av pengarna görs via plusgiro eller bankgiro efter beslut i socialnämnden.

Ofullständiga ansökningar behandlas inte. (Se nedan vad som ska bifogas ansökan.)

Ansökan kan också postas till:
Skellefteå kommun
Kundtjänst
Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå

Ansökan kompletteras med:

 • Verksamhetsplan och budget för aktuellt år.
 • Verksamhetsberättelse från föregående år.
 • Ekonomisk redovisning från föregående år.
 • Revisionsberättelse från föregående år.
 • Föreningar eller frivilliga organisationer som har ansökt och fått stöd tidigare år ska redovisa hur pengarna användes föregående år d.v.s. antal deltagare, antal aktiviteter, och kostnader för aktiviteterna.

Här kan du läsa mer om bidrag till anläggning av/renovering av lekplats, bidrag för drift av lekplats samt bidrag till trädgårds- eller biodlarförening.

Sök bidrag här (Länk till annan webbplats)

Bidrag till anläggning av/renovering av lekplats

Syfte med bidraget

Syftet är att ge ett stöd till uppförande av/renovering av en gemensam lekplats till föreningar i byar utanför detaljplanerat område där det inte finns allmän platsmark.

Vem kan söka bidraget?

En lekplatsförening, annan ideell förening eller organisation kan söka bidraget. Föreningen måste ha ett organisationsnummer och ett bankkonto kopplat till föreningen.

Hur och när söker föreningen bidraget?

Bidraget söks i InterbookGO Länk till annan webbplats.under perioden 5 januari- 30 april.
Även intyg om markdisposition, planskiss, tänkt placering och karta samt en kostnadsberäkning ska bifogas.

För vilka kostnader kan föreningen få bidrag?

Bidrag ges endast till materialkostnad och till fast lekutrustning.

Hur mycket bidrag kan föreningen få?

Föreningen kan få upp till 25.000 kronor i form av ett engångsbelopp.

När betalas bidraget ut?

Besked om bidraget beviljats lämnas före 1 juni. Senast 30 oktober ska lekplatsen vara klar för kontroll och kvitton vara inskickade. Kvitton skickas in digitalt via funktionen Redovisa i InterbookGo. Tid för platsbesök/kontroll bokas därefter in med föreningens kontaktperson.
Beslutat anläggningsbidrag utbetalas efter godkännande av avdelningen Park och Natur innan årets slut.

Övrig information

 • Marken ska vara disponibel i minst fem år och markägaren har fullt ansvar att anläggningen på den egna marken är säker.
 • Ny- eller ombyggnad av lekplats får inte påbörjas före beslut om bidrag finns. Lekplatser ska besiktigas varje år.
 • Bidrag ges inte till lös lekutrustning eller till arbetskostnad.
 • Avskrivningstiden för en lekplatsanläggning beräknas normalt till 10 år. En förening kan få förnyat anläggningsbidrag efter prövning.

Bidrag för drift av lekplats

Syfte med bidraget

Syftet är att ge ett stöd till drift/underhåll av gemensam lekplats till föreningar i byar utanför detaljplanerat område där det inte finns allmän platsmark.

Vem kan söka bidraget?

Föreningar som har lekplats utanför detaljplanerat område där det inte finns allmän platsmark kan söka bidraget. Föreningen måste ha ett organisationsnummer och ett bankkonto kopplat till föreningen.

För vilka kostnader kan föreningen få bidrag?

Kostnader för förbättringsmålning, hyra av jordfräs till sandlådor, maskinunderhåll av gräsklippare och mindre renoveringar etc. Kostnaderna behöver inte redovisas.

Hur mycket bidrag kan föreningen få?

Föreningen kan få 2.500 kronor/år. Bidraget kan sökas varje år.

Hur och när söker föreningen bidraget?

Bidraget söks i InterbookGO Länk till annan webbplats. under perioden 5 januari- 30 april.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut innan 1 juli samma år som ansökan skickats in.

Övrig information

 • Bidragsgivaren utför stickprovskontroller för att se att gemensamma lekplatser finns på utlovad plats.

Bidrag till trädgårdsförening eller biodlarförening

Syfte med bidraget

Syftet är att ge ett stöd till kommunens trädgårdsföreningar och biodlarföreningar

Vem kan söka bidraget?

Trädgårdsföreningar och biodlarföreningar kan söka bidraget. Föreningen måste ha ett organisationsnummer och ett bankkonto kopplat till föreningen

Hur mycket bidrag kan föreningen få?

Biodlarförening kan få 8.500 kronor. Bidraget till trädgårdsförening baseras på antalet medlemmar och hur många föreningar som söker bidraget. Totala bidragssumman 60 000 kronor/ år fördelas mellan sökande trädgårdsföreningar. Bidraget kan sökas varje år.

Hur och när söker föreningen bidraget?

Bidraget söks i InterbookGO Länk till annan webbplats. under perioden 5 januari- 30 april.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut innan 1 juli samma år som ansökan skickas in.

Senast uppdaterad: