Skellefteå kommuns kulturplan 2020-2023, tillit - transparens - tillsammans

Innehållsförteckning:

Inledning

Skellefteås utmaningar och möjligheter

Kultur är en viktig del i ett demokratiskt samhälle.

Skellefteå står inför stora utmaningar med befolkningsförändring, digitalisering och en stor företagsetablering, som påverkar många områden och branscher så även kulturen. I en ständigt föränderlig värld är behovet av livslångt lärande och betydelsen av att alla invånare känner sig hemma i Skellefteå central.

En framgångsrik utveckling i Skellefteå kräver att förändringen sker hållbart ur sociala-, ekologiska- och ekonomiska perspektiv. Det kräver tillit, långsiktiga relationer och en öppen konstruktiv dialog som berör, vilket kultur och konst medverkar till.
Konst och kultur vidgar vårt synsätt och våra reflektioner på samhället. Det ger oss ingångar och förutsättningar att hantera utmaningar tillsammans.

Skellefteå ska vara ett samhälle som vågar utmana, som tål åsiktsfriktion och som ger plats åt kreativa meningsskapare och till samtidskonsten.

Kulturplanens syfte och förutsättningar

Kulturplanens syfte är att skapa riktning för kommunens utvecklingsarbete inom kultursektorn, utpeka samarbetsområden och skapa bättre förutsättningar för branschens utveckling.

Kulturplanen är en riktningsvisare för konst- och kulturutvecklingen inom Skellefteå kommuns förvaltningar och bolag samt i dialogen med kommunens samverkanspartners, som regionen, civilsamhället och näringslivet.

Skellefteå kommuns vision, målen i utvecklingsstrategin och kultur- och fritidsnämndernas antagna verksamhetsmål är förutsättningar för kulturplanen.

Skellefteås kulturplan kopplas till Region Västerbottens kulturplan som utgör grunden för statens beslut om de årliga statsbidragen. (den s.k samverkansmodellen)

Kulturplanens aktualisering

Skellefteås kulturplan ska främja en långsiktig hållbar utveckling av Skellefteå. Kulturlivets resurser är en gemensam angelägenhet och kulturplanen är dess riktningsvisare.

Kulturplanen bör därför aktualitetsprövas varje mandatperiod. Denna prövning bör ske i överensstämmelse med region Västerbottens process kring samverkansmodellen i återkommande regionala kulturplaner.

Kulturutveckling 2020–2023

För perioden 2020 – 2023 ska Skellefteå kommun arbeta med insatser utifrån fem övergripande strategiska mål, baserat på de behov som finns hos kulturlivets olika aktörer och kunskap inom branschområdet konst och kultur samt samhällets utveckling:

 • Ett inkluderande kulturliv
 • Mötesplatser för kultur
 • Goda förutsättningar för professionella kulturskapare
 • Ökad samverkan mellan kultur och andra verksamhetsområden
 • Profilera Skellefteå genom kultur.

För kulturplansperioden 2020–2023 har Skellefteå kommun valt att lyfta fram ledord som är förutsättningar för en framgångsrik utveckling av vårt gemensamma kulturliv;

 • tillit
 • transparens
 • tillsammans

Ett inkluderande kulturliv

Ett inkluderade kulturliv för ett socialt hållbart samhälle är ett mål av särskild vikt, som verkar genomgripande inom de övriga målen.

Målet lyfter aspekter av mångkultur, där de nationella minoriteternas (urfolket samerna, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar) deltagande på kulturscenerna berikar utvecklingen av kulturlivet i Skellefteå. Likaså bör de erfarenheter som utlandsfödda Skelleftebor bidrar med i det kulturliv vi tillsammans skapar i vår kommun tas
tillvara.

Alla invånares kreativitet och kompetens är av betydelse för Skellefteås utveckling och är en förutsättning för ett jämlikt och jämställt kulturliv. Barn och unga är en särskilt prioriterad målgrupp för framtiden.

Kultur bidrar till folkhälsan genom en god livsmiljö för alla åldrar och motverkar segregationseffekter. Allas möjlighet till att göra sin röst hörd genom deltagande i, och skapande av, kulturscenen är förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle.

Kultur och konst ska vara tillgängligt och inkluderande för alla i hela kommunen oavsett, ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk bakgrund, samhällsklass, socioekonomisk status, sexuell läggning, funktionsförmåga, kunskapsnivå eller religiös övertygelse.

Insatser

Det här ska vi särskilt arbeta med 2020–2023

 • Utveckla samverkan för och med barn och unga för att öka upplevelser av, och deltagandet i, kulturutövande i hela kommunen.
 • Särskilt stödja unga kulturarrangörer.
 • Lyfta fram aspekter på ett inkluderat och jämställt kulturliv genom kulturarrangemang och aktiviteter.
 • Främja synligheten för olika funktionsvariationer på kulturens scener och rum.
 • Bidra till ett hälsofrämjande förhållningssätt genom att öka samverkan med hälsovården, äldreomsorgen och dess berörda föreningar.
 • Uppmuntra till fler offentliga kulturaktiviteter och händelser med koppling till de nationella minoriteterna, urfolk och andra etniska grupper.
 • Främja tillgängligheten till kulturverksamhet för kommunens invånare oavsett bostadsort.
 • Verka uppmuntrande och möjliggörande till alla kunskapsnivåer inom kulturfältet.
 • Lyft fram avgiftsfria kulturskolan.

Mötesplatser för kultur

Alla i Skellefteå kommun ska ha tillgång till kultur. Möjligheten att ta del av kulturupplevelser och att själv kunna skapa egen kultur, bidrar till positiva effekter för samhällsutvecklingen. Kulturens roll är viktig för livsmiljön som helhet och är ett effektivt instrument för innovationstillväxt. Utvecklingen av kulturens infrastruktur är därför viktig och är ett villkor för en positiv utveckling av allas möjlighet att ta del av kulturlivet. En förutsättning är samordning och delandet av resurser som visningsrum, produktion och mötesplatser.

Platser för kultur kan i sin form vara tillfälliga, t ex Burträsksvängen, Ursinnig festival i Jörn och Trästockfestivalen eller mer permanenta som SARA kulturhus. SARA kulturhus är en del av Skellefteås kulturliv och en betydande satsning som förstärker möjligheterna till evenemang, utställningar och möten. SARA kulturhus är en i staden centralt
placerad träffpunkt för Skellefteås invånare, inresta gäster och av kulturens olika aktörer.

Insatser mötesplatser

 • Sara Kulturhus är en resurs för hela Skellefteås kulturliv
 • Verka för att kommunens lokaler i hela kommunen även kommer kulturlivet till del.
 • Nordanå kulturområde fortsätter att utvecklas som en plats för kultur med ledorden: öva, testa, göra med ett ökat fokus på barn och unga
 • Kulturarvet är en viktig del av identiteten på Nordanå och för kulturmiljöplatser runt om i hela kommunen.
 • Utveckling av kulturell samordning i kommunens serviceorter.
 • Verka för hållbara kulturarrangemang som arrangeras av, eller med stöd av, Skellefteå kommun ur ett såväl ekonomiskt- som socialt och ekologiskt perspektiv.
 • Utmana genom att ha modet och nyfikenheten att använda konst som har tydliga åsikter och som berör.
 • Främja användningen av digitala plattformar och digital teknik inom kommunens egen verksamhet.

Goda förutsättningar för professionella kulturskapare

Konstnärlig verksamhet är ett sätt att uttrycka tankar, åsikter och känslor. Det berättar historien om oss och platsen vi bor på, utmanar vilka vi är eller vilka vi skulle kunna vara, något som är grundstenar i upplevelsen av Skellefteås attraktionskraft. Kulturskapare, konstnärer och innovatörer är också motorer på en ständigt föränderlig arbetsmarknad och det behöver därför finnas goda förutsättningar för konstnärligt arbete, oavsett verksamhetsnivå och konstformsinriktning*.

Statens, regionernas och kommunernas stödsystem är kompletterande delar. Därför är det viktigt att Skellefteå är en samverkande part inom konstpolitikens område för att möjliggöra yrkesverksamhet.

Yttrandefrihet och fri åsiktsbildning är grundläggande rättigheter och viktiga principer i relationerna mellan konsten och politiken. Av den anledningen är det viktigt att efterleva begreppet ”armslängds avstånd”.

*med konstformer avses ofta; Berättande, bildkonst, dans, film/media, litteratur/ordet, musik, slöjd/hantverk och teater. Till detta brukar även kulturarvet (inklusive arkiv) räknas med.

Insatser

Det här ska vi särskilt arbeta med 2020–2023

 • Verka för nätverk på lokal, nationell, regional och internationell nivå för och med kulturskapare.
 • Genom omvärldsbevakning och kompentensutveckling främja utvecklingen av det professionella konstlivet i kommunen.
 • Stimulera till offentliga samtal kring kulturens alla konstformer.
 • Bidra till ett varierat kulturutbud i hela kommunen som kännetecknas av konstnärlig kvalitet och förnyelse.
 • Vidga möjligheterna till digitala lösningar som utvecklar konstnärliga och kulturella uttryck.
 • Använd referensgrupper inom olika konstformer vid utvecklingen av Skellefteå som plats.
 • Omfamna med nyfikenhet ”nya” kulturella yttringar.

Ökad samverkan mellan kultur och andra verksamhetsområden

Genom möten, utbyten av kunskap och erfarenheter kan vi inspireras och utvecklas. Delad kunskap är ett sätt att använda befintliga resurser på ett effektivt sätt.

Begreppet tillväxt avser ofta ökad ekonomisk tillväxt, men för ett långsiktigt hållbart samhälle behöver hänsyn även tas till sociala och ekologiska förutsättningar. Kultur i samverkan med andra verksamhetsområden stärker kulturens möjligheter att nå nya
målgrupper och andra aktörers möjligheter att använda kultur som motor för innovation och utveckling. Samverkan har därför en viktig roll för en hållbar tillväxt och för ett attraktivt Skellefteå.

Civilsamhället genom sin mångfald av verksamhet, fria kulturaktörer och kulturens institutioner såsom Västerbottensteatern och Skellefteå Museum, bidrar till utvecklingen av kommunen bland annat genom att befolka Skellefteås kulturella mötesplatser.

Kulturella och kreativa näringar är viktiga delar av Skellefteås näringsliv och bidrar till innovationer samt stimulerar besöksnäring.
Individens möjlighet att växa ökar tillsammans med ett aktivt föreningsliv, en mångsidig folkbildningsverksamhet och ett mångsidigt kultur- och fritidsutbud.

Insatser

Det här ska vi särskilt arbeta med 2020–2023

 • Utveckla en kontinuerlig dialog med studieförbunden för samverkan kring Skellefteås kulturliv.
 • Främja samverkan mellan kultur och näringsliv med avseende på kulturella och kreativa näringar (KKN).
 • Verka branschöverskridande och testa nya sammanhang där konst och kultur är bärande element i samarbetet.
 • Främja utvecklingen av gemensamma målbilder mellan kultur, kulturinstitutioner och andra verksamhetsområden inom kommunen och med externa aktörer.
 • Utveckla former för samverkan och genomföra aktiviteter tillsammans med universitetet/högskola/övrig utbildning

Profilera Skellefteå genom kultur

Samtidskonsten och kulturarvet är viktiga delar för att bygga stolthet över vilka vi är och för profileringen av Skellefteå som en livskraftig, modig och inkluderande plats med ett rikt och utmanande kulturliv. Ett kulturliv som tar plats i det offentliga rummet både genom tillfälliga uttryck och händelser samt permanent i form av offentlig gestaltning är centralt för Skellefteås attraktivitet.

Inom besöksnäringen behövs en stärkt profilering av platser som uppfattas som genuina samt av vårt levande kulturliv och dess uttryck.
Varumärkesarbete, information och kommunikation bör ta till vara på den konstnärliga styrka som finns i Skellefteå. Genom att samverka med lokala intressenter och ta tillvara på en plats unika kvaliteter, skapas förutsättningar för synlighet och utveckling.

Nya berättelser och erfarenheter läggs till de redan befintliga. Skellefteå utropade sig till berättarnas stad 2009 och berättandet är en unik identitet att använda sig av.

Insatser

Det här ska vi särskilt arbeta med 2020–2023

 • Utveckla kommunikationsarbetet, och destinationen tillsammans med Visit Skellefteå så att Skellefteås kulturella resurser i form av platser, gestaltningar, arrangemang, konstnärliga uttryck och kulturarv uppmärksammas tydligt och är väl synliga för såväl invånare som besökare.
 • Öka synligheten för små arrangemang/arrangörer genom att sätta in dem i större sammanhang och lyfta dessa sammanhang tillsammans.
 • Förstärka olika platsers identitet genom kulturell aktivitet och det offentliga rummets estetiska utformning.
 • Kultur är en tydlig del i kommunens fysiska planering när det gäller gestaltning av landsbygder, stadsrum och parker.
 • Fördjupa relationerna via sociala media med Skellefteå kommuns invånare kring utvecklingen av kulturlivet i Skellefteå.
 • Lyfta fram Skellefteås ”berättande” i kommunens fortsatta identitetsarbete
Senast uppdaterad: