Att vara god man

Arvode

Gode män och förvaltare har rätt till ett årligt arvode som betalas av huvudmannen eller kommunen. Storleken på arvodet ...

Förmyndare för barn

Till det att barn fyller 18 år ska deras tillgångar förvaltas av föräldrar eller förordnad förmyndare. Ibland kan en med...

Förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn

När du utses till vårdnadshavare blir du samtidigt förmyndare för barnet. Till dess att barnet fyller 18 år ska du förva...

God man för ensamkommande barn

Som god man har du hand om allt som rör barnets ekonomi och person. Det innebär att du har ett övergripande vårdnadsansv...

Göra års- eller sluträkning

I års- och sluträkningen redovisar du hur du har skött huvudmannens ekonomi under det gångna året. Här beskriver vi hur ...

Situationer som kan uppstå under ditt uppdrag

Din huvudman kanske behöver flytta får ett arv eller behöver avveckla lösöre eller fastighet. Här finns lite tips för di...

Att vara god man eller förvaltare

Uppdraget ser olika ut beroende på vem som behöver hjälp, men viktigt att veta är att godmanskapet bygger på frivillighet. Personen som behöver din hjälp har fortfarande rätten att sköta sina affärer själv, om denne är beslutsför och du som god man behöver därför ha individens samtycke när du företräder din huvudman. Om huvudmannen inte är beslutsför har du som god man sista ordet. Det är en läkare som bedömer beslutsförmågan.

Som förvaltare bestämmer du normalt ensam i alla avtal och ekonomiska frågor.

Hos huvudmannen

 • Besök huvudmannen och prata om hur ditt stöd ska läggas upp.
 • Kom överens om var posten ska skickas.
 • Om det behövs, ändra fakturaadress till din adress för exempelvis hyran.
 • Utred bankkontakter med huvudmannen, anhöriga eller personal. Använd exempelvis årsbesked, kontoutdrag och senaste deklarationen som underlag.
 • Gör en budget, gärna tillsammans med huvudmannen, och följ upp regelbundet.

På banken

 • Besök bank, lämna registerutdrag och beställ kontoutdrag från förordnandedagen till förteckningen. Du kan beställa fler registerutdrag hos kommunens kundtjänst.
 • Ange vilket konto du ska sköta. Samtliga övriga konton ska vara överförmyndarspärrade. Öppna eventuellt ett nytt konto för huvudmannens fickpengar.
 • Behövs ett nytt konto för sparande? Det får inte finnas mer än 40.000 kronor på räkningskontot.
 • Finns bankfack att inventera? Sätt in eventuella kontanter på ett konto.
 • Bevaka att sparmedel är tryggt placerade och ger avkastning.

Hos myndigheter

 • Anmäl till Skatteverket ifall särskild postadress behövs.
 • Utred vilka bidrag huvudmannen har rätt till, exempelvis bostadsbidrag, aktivitetsersättning, försörjningsstöd, handikappersättning.
 • Utred inkomster, pension, lön, bidrag. Kontakta Försäkringskassan, pensionsmyndigheten eller annan utbetalare och lämna ditt registerutdrag.
 • Finns skulder? Kolla via kronofogden, finns kravbrev?

Boendefrågor

 • Utred hur lägenhet, hus eller bostadsrätt ska hanteras.
 • Utred hur lösöre ska hanteras. Ska exempelvis fordon eller annat säljas?
 • Ansök om nytt boende vid behov.
 • Lämna ditt registerutdrag till boendeansvarig.
 • Utred behov av försäkringar för hem, hus, fordon m.m. Se till att huvudmannens aktuella adress står i hemförsäkringsbrevet.

Övrigt

 • Kom överens med huvudmannen, personal eller annan om hur hushållspengarna ska hanteras. Kontanter eller kort?
 • Undvik att ha kontantkassa. Om kontantkassa behövs - gör noggranna noteringar.
 • Lämna in förteckningen över tillgångar och eventuella skulder inom två månader till överförmyndarenheten.

Vid godmanskap bestämmer huvudmannen efter förmåga över sina pengar och fattar själv sina beslut. God man har dock sista ordet om huvudmannen inte har beslutsförmåga, något som läkare bedömer.

Förvaltare bestämmer normalt ensam över huvudmannens avtal och ekonomi. God man och förvaltare ska samråda med huvudmannen för alla åtgärder utom betalning av normala hushållsräkningar. I viktiga frågor ska även make/maka eller sambo yttra sig. Vissa åtgärder kräver också överförmyndarens samtycke.

God man och förvaltare utför sina uppdrag på sin fritid. De behöver inte följa med vid läkarbesök eller liknande om de inte frivilligt kan ta på sig sådana uppgifter. Däremot ska de i god tid kallas till vårdmöten när huvudman inte kan föra sin egen talan.

Vad kan ingå i uppdraget?

Uppdraget som god man eller förvaltare är indelat i tre delar, bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Vilka av de tre delarna som ingår i ditt uppdrag framgår av tingsrättens beslut och registerutdraget som du fått.

Här följer några exempel på uppgifter som kan ingå i respektive del.

 • Hjälpa till med myndighetskontakter.
 • Ansöka om insatser via Socialtjänstlagen, exempelvis hemtjänst, särskilt boende och försörjningsstöd.
 • Ansöka om insatser via LSS, exempelvis personlig assistent, eller boende eller daglig verksamhet.
 • Ansöka om bostadstillägg, handikappersättning, fondmedel eller andra bidrag.
 • Deklarera.
 • Sälja fastighet eller bostadsrätt.
 • Företräda huvudmannen vid boutredning och arvskifte.

 • Betala hushållsräkningar, eventuellt tillsammans med huvudmannen.
 • Lämna över ”fickpengar” med lämpligt mellanrum
 • Se till att huvudmannens tillgångar är tryggt och säkert placerade.
 • Upprätta en budget.
 • Ordna skuldsanering och göra upp avbetalningsplaner för skulder m.m.
 • Kontrollera att boendets kassabok och kvitton för fickpengar eller hushållspengar stämmer.

Om ”sörja för person” ingår i förordnandet förväntas du göra regelbundna besök hos huvudman. Det ska normalt ske minst två gånger per månad för att du ska kunna hålla dig informerad om huvudmannens tillstånd och behov. I övrigt kan det handla om att

 • bevaka att huvudman får nödvändig vård och omsorg.
 • hålla kontakt med hemtjänst och vårdpersonal om huvudmannens behov.
 • hålla regelbunden kontakt med huvudman genom besök Ungrfär 2 gånger/ månad.
 • Engagera frivilligorganisationer som Röda Korset, församling, ledsagare.
 • Medverka till att dagvård eller andra aktiviteter kan ordnas.
 • För psykiskt sjuka - ”puffa på” och uppmuntra efter förmåga.

Obs! Det ingår inte i uppdraget att handla dagligvaror, städa eller tvätta.

Ditt ansvar

 • Ta till vara huvudmannens intressen och, om förordnandet anger, sörja för hans eller hennes person.
 • Skriva ner och dokumentera viktigare åtgärder i ärendet.
 • Spara alla handlingar, t.ex. kontrakt eller liknande, så länge ditt uppdrag varar.
 • Lämna in årsräkning och/eller redogörelse till överförmyndarenheten senast sista februari.
 • Anmäl till överförmyndarenheten om det skulle bli aktuellt med en rättshandling mellan dig och huvudmannen eller hans eller hennes närstående rörande t.ex. avtal, köp, arbete som kontaktperson, personlig assistent eller liknande jävsituationer.

Läs mer om års- eller sluträkning

Allmänt om förteckningen

 • Skicka in tillgångsförteckningen till oss inom två månader från förordnandedagen.
 • Fyll i med bläckpenna och kom ihåg att skriva under.
 • Bifoga underlag för bl.a. konton och värdepapper. Värdena ska gälla den dag vi har noterat på blanketten.

Vi skickar tillbaka en kopia tillsammans med allt underlag till dig efter avstämning.

Förteckningens innehåll

 • Styrk bankmedel m.m. med bevis från bank. Skriv endast ned kapitalbeloppet, utan att ta med eventuell beräknad ränta. Skriv ned det konto för hushållspengar som huvudmannen själv ska sköta under ”Övriga tillgångar”.
 • Ange värdepapper med antal, slag och nominellt värde eller aktuellt kursvärde.
 • Ta upp fastighet eller byggnad på arrenderad mark till taxeringsvärde. Notera innehav av bostadsrättslägenhet. Notera om pantbrev finns och skriv ned värdet.
 • Lös egendom behöver inte värderas eller tas upp om det inte gäller antikviteter, konst, fordon eller liknande ägodelar av större värde.
 • Förteckna lös egendom som du själv har tagit hand om.
 • Skriv ned skulder med belopp och namn på långivare. Bifoga kopia av skuldebrev.
 • Skriv ned om det finns tillgångar som du inte ska förvalta själv, t.ex. konto som är undantaget från din redovisning eller i övrigt under särskild förvaltning.
 • Bifoga om möjligt uppgift från banken om att alla konton är överförmyndar-spärrade förutom det som du ska använda för att betala löpande utgifter.

Normalt måste du som god man ha din huvudmans samtycke för de rättshandlingar du utför för huvudmannens räkning. Men samtycke behövs inte om han eller hon på grund av sitt tillstånd inte kan ge uttryck för sin mening. I vissa frågor ska du även höra med make eller sambo.
Det är viktigt att du inte utför någon åtgärd som inte ingår i förordnandet eller orsakar huvudmannen ekonomisk skada på grund av uppsåt eller vårdslöshet. Det kan innebära skadeståndsansvar för dig som god man.

Vissa rättshandlingar kräver samtycke från överförmyndarnämnden. Du ska kontakta oss på överförmyndarenheten om huvudmannen ska:

 • köpa, sälja, upplåta eller inteckna fast egendom, tomträtt, bostadsrätt, eller byggnad på arrenderad mark
 • ta emot gåva i form ovanstående egendom.
 • ta ut pengar från överförmyndarspärrade konton

Jäv uppkommer bl.a. om en god man eller dennes make eller sambo skulle bli aktuell som personlig assistent åt huvudmannen. Då måste man välja att avstå från något av uppdragen.

Om det ska genomföras en rättshandling eller avtal där du har intresse som strider mot huvudmannens intressen får du inte företräda din huvudman. Kontakta överförmyndarenheten i så fall.

I vissa situationer kan överförmyndaren utse en tillfällig god man att bevaka huvudmannens intressen under en kortvarig period.

Arvodesregler

Arvodet fastställs schablonmässigt efter varje kalenderår. Vid byte eller avslut fastställs arvodet under innevarande år. I princip ska huvudmannen själv betala arvode och sociala avgifter för dig. Om huvudmannens inkomst och förmögenhet understiger vissa lagstadgade gränser betalar i stället kommunen arvodet, delvis eller helt.

För noteringar om dina åtgärder i uppdraget och om den tid du lägger ner. Spara kvitton på utlägg och för körjournal om du använder egen bil i uppdraget.

Läs mer på sidan om arvode

Det finns ett generellt gåvoförbud. Du får därför inte medverka till att huvudmannens egendom skänks bort när han eller hon själv inte har beslutsförmåga.

När avslutas uppdraget?

Du kan på begäran bli befriad från ditt uppdrag. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om byte av god man. Om huvudmannen fortfarande behöver stöd måste du stå kvar som god man till dess att en ny person utsetts.

Om huvudmannen har beslutsförmåga kan denne när som helst begära att ett godmanskap ska upphöra.

Uppdraget upphör

Ditt uppdrag kan avslutas om tingsrätten beslutar att det ska upphöra, om du blir utbytt eller om huvudmannen avlider. Om huvudmannen avlider ska du meddela dödsboet och överförmyndarenheten snarast möjligt.

När ditt uppdrag upphör ska du

 • lämna över alla tillgångar som du har förvaltat till huvudmannen/ny god man/dödsboet
 • lämna in en sluträkning för det löpande året till oss på överförmyndarenheten. I den ska du redovisa alla ekonomiska åtgärder fram till och med dagen när ditt uppdrag upphörde. Lämna in sluträkningen inom en månad från upphörandet.
  När vi har granskat sluträkningen skickar vi tillgångsförteckningen, årsräkningarna och sluträkningen till huvudmannen/ny god man/dödsboet, som på så sätt får ta del av dina och överförmyndarnämndens åtgärder.
 • visa upp handlingarna i ärendet för huvudmannen/ny god man/dödsboet om han/det vill träffa dig för att gå igenom dem. Om det skulle behövas bestämmer vi tid och plats för en sådan genomgång.
 • lämna över räkenskaperna och övriga handlingar till huvudmannen/ny god man/dödsboet när du är fri från ansvar, det vill säga tre år från den dag huvudmannen/ny god man/dödsboet kvitterade tillgångsförteckningen, årsräkningarna och sluträkningen.

Huvudmannen/dödsboet kan begära ersättning

 • om du som god man med uppsåt eller av vårdslöshet har orsakat huvudmannen ekonomisk skada kan denne eller hans dödsbo begära kompensation av dig.
 • Huvudmannen/ny god man/dödsboet kan också stämma dig och begära ersättning via tingsrätten. Ansökan om stämning måste ske inom tre år från den dag huvudmannen/ny god man/dödsboet kvitterade handlingarna från oss. Efter tre år inträder normalt preskription.

Informationen för god man gäller även förvaltare.

God man som lämnar sitt uppdrag ska:

 1. lämna över alla tillgångar som du har förvaltat till ny god man.
 2. lämna in en sluträkning för det löpande året till överförmyndarenheten. I den ska du redovisa alla ekonomiska åtgärder fram till dagen när ditt uppdrag upphörde. Lämna in sluträkningen inom en månad. När sluträkningen är granskad skickar överförmyndarnämnden tillgångsförteckningen, årsräkningarna och sluträkningen till den nye gode mannen, som på så sätt får ta del av dina och överförmyndarnämndens åtgärder.
 3. visa upp handlingarna i ärendet för den nye gode mannen när denne vill träffa dig för att gå igenom dem. Om det skulle behövas bestämmer överförmyndarnämnden tid och plats för en sådan genomgång.
 4. lämna över räkenskaperna och övriga handlingar till den nye gode mannen när du är fri från ansvar, det vill säga tre år från den dag den nye gode mannen kvitterade tillgångsförteckningen, årsräkningarna och sluträkningen.

Ny god man ska:

 • gå igenom tidigare god mans redovisningar och underlag. Om din företrädare har orsakat din huvudman ekonomisk skada ska du begära kompensation. Efter tre år inträder normalt preskription. Om en god man inte ersätter uppkommen skada måste du ansöka om stämning inom tre år från den dag du kvitterade handlingarna från överförmyndarnämnden för att fordran inte ska preskriberas. Innan ansökan måste du överväga om det är försvarligt att agera rättsligt. Om du av vårdslöshet inte begär ersättning av tidigare god man för uppenbara fel kan du själv bli ansvarig.
 • intervjua tidigare god man om uppdraget. Notera kontaktuppgifter som namn, adress och telefon till viktiga personer som anhörig, läkare och kontaktperson.
 • lämna registerutdrag till dem som berörs, t.ex. Försäkringskassan, Skatteverket och sjukvården. Fråga tidigare god man vilka som bör informeras.
 • om särskild postadress för huvudmannen är beställd bör Skatteverket meddelas för att ta bort den tidigare gode mannens adress.

Ditt uppdrag upphör när huvudmannen avlider. Underrätta anhöriga och oss snarast möjligt.

 • Stoppa själv eventuella internetbetalningar som förfaller efter dödsdagen.
 • Meddela banken att de ska avbryta autogiron. Dödsboets räkningar får i princip bara betalas först en månad efter bouppteckningen. Då måste man också veta att tillgångarna kan täcka alla skulder.

Ditt ansvar mot överförmyndarnämnden

Lämna in en slutredovisning för tiden till och med dödsdagen. Ditt slutarvode ska normalt betalas av dödsboet. Om tillgångarna inte räcker till hela arvodet måste du lämna in en kopia av bouppteckning eller dödsboanmälan till oss för ett nytt arvodesbeslut.

Du ska ge dödsboet möjlighet att granska dina räkenskaper. När tiden för att väcka talan mot dig har gått ut ska du lämna över alla handlingar till dödsboet. Den tidpunkten infaller tre år från det att överförmyndaren lämnade över handlingar som förvarats där till dödsboet.

Om du vet att det finns arvingar på okänd ort, ska du anmäla till oss att det bör utses en särskild god man för dessa.

Ditt ansvar mot dödsboet

Du är skyldig att vårda den avlidnes egendom till dess att dödsboet tar över. Om det inte finns någon som kan företräda dödsboet eller om arvingarna inte vill ta på sig ansvaret, kan du lämna över ärendet till socialtjänsten.

Om inga arvsberättigade personer finns är allmänna arvsfonden dödsbodelägare. Om ingen anhörig kan ta hand om dödsboet bör du anmäla dödsfallet till Kammarkollegiet. Du ska fortsätta att vårda egendomen till dess att fondens företrädare tar över ansvaret. Begravningsbyråer kan ofta hjälpa till med anmälan till Kammarkollegiet.

Om du som tidigare god man tar på dig att förvalta dödsboet bör du först begära en skriftlig fullmakt från samtliga dödsbodelägare för att undvika risken att någon blir missnöjd. I en sådan fullmakt bör det framgå tydligt vilka uppgifter du tar på dig.

Om du själv är dödsbodelägare och medlen inte räcker till kostnaden för begravningen bör du kontakta socialkontoret, där kan du söka bidrag. För att undvika personligt ansvar bör du aldrig beställa en begravning innan du vet att dödsboet kan klara kostnaden.

Räkningar i dödsboets namn kan normalt betalas med dödsboets medel genom att man visar upp fakturan på banken och ber att banken belastar dödsboets konto.
Om tillgångar saknas eller bara räcker till begravningskostnaden kan dödsboanmälan göras via socialkontoret. Dödsboanmälan kan inte göras om dödsboet äger fast egendom eller tomträtt, oavsett fastighetens värde.

God man blir förvaltare

Om du har varit god man för en person och tar på dig ett uppdrag som förvaltare, eller om du varit förvaltare och byter till god man, för samma person finns det några saker du behöver tänka på.

 • Ditt uppdrag som god man pågår till den dag tingsrätten beslutar om anordnande av förvaltarskap. Uppdraget som god man upphör då utan separat beslut.
 • Som ny förvaltare ska du lämna in en ny förteckning inom två månader från tingsrättens beslut att utse dig till förvaltare.
 • Som avgående god man ska du lämna in en sluträkning för det löpande året. Den ska du lämna in till överförmyndarnämnden inom en månad.
 • Efter att ha granskat sluträkningen skickar vi kopior av förteckningen, årsräkningar och sluträkning till en tillfälligt förordnad god man. Den personen ska för huvudmannens räkning ta del av dina och överförmyndarnämndens åtgärder.
 • Den tillfällige gode mannen har också rätt att se samtliga handlingar och räkenskaper från din tid som god man. Om det behövs bestämmer överförmyndarnämnden tid och plats för sådan genomgång. Handlingarna ska du behålla tills vidare.
 • Den tillfällige gode mannen kan begära kompensation av dig om du med uppsåt eller vårdslöshet har orsakat skada under ditt uppdrag. Han/hon kan också väcka talan om krav på ersättning hos tingsrätten. Ansökan om stämning ska ske inom tre år från den dag den tillfällige gode mannen tog emot handlingarna från oss. Efter tre år inträder preskription om det inte är fråga om brott.

Tillfällig god man

När ett godmanskap upphör och ersätts med förvaltarskap med samma person som ställföreträdare, ska överförmyndarnämnden utse en särskild god man för att granska bl.a. årsräkningar. Motsvarande gäller även när ett förvaltarskap ersätts av ett godmanskap.

Använd blanketten nedan för att redogöra för ditt tillfälliga uppdrag

 • Gå igenom förteckning, samtliga årsräkningar och sluträkningar som tidigare ställföreträdare har lämnat in. Överförmyndarnämnden skickar kopior av handlingarna till dig med mottagningsbevis.
 • Vid din genomgång, var särskilt uppmärksam om överförmyndarenheten har anmärkt på eller ifrågasatt vissa åtgärder. Det kan gälla otillåtna lån eller gåvor eller krav på återbetalning av t.ex. förseningsavgifter som ställföreträdaren orsakat. Du ska då följa upp att rättelse har skett.
 • Ta del av de räkenskaper och andra handlingar för uppdraget som har upphört. De här handlingarna ska ställföreträdaren bevara i tre år. Kom överens med honom/henne om lämplig tid och plats för granskning. Om det behövs kan överförmyndarnämnden bestämma tid och plats för en sådan genomgång.
 • Ställa krav på återbetalning eller skadestånd om det framkommer att ställföreträdaren har orsakat huvudmannen skada genom uppsåt eller vårdslöshet.
 • Överväga om det finns skäl att väcka talan i domstol ifall ställföreträdaren inte vill ersätta uppkommen skada. Innan stämning sker bör du bedöma ställföreträdarens betalningsförmåga samt om huvudmannen har möjlighet till rättshjälp t.ex. via hemförsäkringen.
 • Uppmärksamma att ställföreträdarens ansvar preskriberas, frånsett brott, om du inte lämnar in stämningsansökan inom tre år från det att du fick ta del av årsräkningarna.
 • Överväga polisanmälan om du misstänker brott, t.ex. om huvudmannen felaktigt belastats med stora kostnader som avser ställföreträdaren eller annan person. Du kan också anmäla brottsmisstanke till överförmyndarnämnden som själv kan göra polisanmälan.
 • Informera överförmyndarenheten om du uppmärksammat allvarliga fel eller missförhållanden, t.ex. att ställföreträdaren vägrar ersätta kostnader som den personen uppenbart orsakat. Det så att överförmyndarnämnden sedan kan ta ställning till om ställföreträdaren bör entledigas.

När uppdraget är slutfört ska du ansöka om att bli entledigad från ditt uppdrag. Lämna samtidigt in arvodesräkning med specifikation av åtgärder, nedlagd tid, körsträcka med egen bil eller kvitto för bussresor, andra kostnadsersättningar samt kvitton för övriga utlägg.

Kontakta överförmyndarenheten
vid din kommun

overformyndarnamnden@skelleftea.se, 0910-73 50 00
overformyndaren@arjeplog.se, 0961-14 000
overformyndare@arvidsjaur.se 0960-155 00

Du som bor i Malå eller Norsjö kommun kontaktar Skellefteå kommuns överförmyndarenhet.

Ifrågasättande av lämplighet

Finns det synpunkter på befintlig god man eller förvaltare där du som anhörig eller anställd inom kommunen inte tycker att god man sköter sitt uppdrag på korrekt sätt? Då kan du göra en anmälan om ifrågasatt lämplighet. Fyll i blanketten nedan och skicka den till överförmyndarenheten på din kommun.

För den som ska bli god man

Intresseanmälan God man

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se