Detaljplan för norra Nyckelgatan, inom stadsdelen Sunnanå

Discgolf

Information om planen

Syftet med planen är att möjliggöra för ca 100 nya bostäder samt utökad förskoleverksamhet. Fokus ska ligga på att tillskapa ett hållbart och väl gestaltat område där inriktningarna från planprogrammet för södra Sunnanå ska ligga till grund för fortsatta utredningar samt utformningen av området.

Planområdet ligger i stadsdelen Sunnanå, väst om Karlgårdsleden, mellan Lantmannagatan i norr och Rösberget i söder.

Planen upprättas med standardförfarande. Planen har varit ute på samråd mellan 2023-10-27 och 2023-11-20. Just nu pågår bearbetning av planförslaget inför granskning. Vid granskningen redovisas de eventuella ändringar som gjorts av planförslaget efter genomfört samråd. Under granskningen kommer det att finnas ytterligare möjlighet att tycka till om planförslaget.

Du kan ta del av de handlingar som tidigare varit ute på samråd på den här sidan.
Bygg- och miljönämnden har 2021-11-18 gett uppdrag att upprätta en detaljplan för området.

Aktuell information

Ärendenummer: 2021-5278

GDPR-handlingar

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan vissa handlingar, helt eller delvis, inte publiceras på kommunens hemsida.
Handlingar benämnda (GDPR) finns därför endast, i sin helhet, tillgänglig vid eventuell utställning i stadshuset, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå.
Handlingarna kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00.

Vid frågor

Har du frågor kring hur du lämnar synpunkter eller kring planen som helhet är du välkommen att kontakta oss via kommunens kundtjänst. Du kommer att behöva ange planens ärendenummer när du kontaktar oss. Ring oss på 0910–73 50 00.

Planprocessen i text

Här kan du läsa mer om vad som sker i varje steg från det att kommunen får ett uppdrag om en ny, eller uppdaterad detaljplan tills den är antagen och börjar gälla.

Du som vill att kommunen ska göra en detaljplan för ett visst område kan börja med att ansöka om ett planbesked. Information om hur du ansöker finns hos kommunen. Du ska få planbeskedet senast fyra månader efter din ansökan. I beskedet meddelar kommunen om de kommer att inleda ett detaljplanearbete eller inte. Det beslutet går inte överklaga. Kommunen kan också inleda planarbete utan att det finns ett planbesked.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för planbeskedet och för upprättandet av en detaljplan i form av planavgift eller planavtal.

Under arbetet med att ta fram en detaljplan ska det finnas en eller flera kartor över området samt en fastighetsförteckning. I fastighetsförteckningen ska det bland annat finnas information om vilka fastigheter som berörs av planen.

Om det behövs för att underlätta planarbetet kan kommunen börja planarbetet med ett så kallat program. I programmet sätter kommunen upp utgångspunkter och mål för detaljplanen. Om kommunen gör ett program får allmänheten, myndigheter och organisationer möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i ett programsamråd.

I detaljplanen utreder kommunen frågor om till exempel vägar, vatten och avlopp samt hur området bör användas.

Här kan du läsa mer om program

När kommunen har tagit fram ett planförslag får fastighetsägare, hyresgäster som berörs av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen. Det är därför också vanligt att kommunen ordnar ett samrådsmöte för att berätta om förslaget. Om du har synpunkter på förslaget till en detaljplan ska du lämna dem i skriftlig form. Kommunen kan om det finns skäl ändra planförslaget med hänsyn till synpunkterna eller förklara varför synpunkterna inte beaktas i en samrådsredogörelse.

Här kan du läsa mer om hur du läser och förstår en detaljplan

Kommunen bearbetar planförslaget utifrån de synpunkter som kommer in under samrådet.

Efter eventuella ändringar ställs planförslaget ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle för dig som är berörd av förslaget att lämna dina synpunkter. De som yttrat sig under samrådet, och andra berörda, ska få ett meddelande om att planförslaget ska granskas. Kommunen ska se till att planförslaget finns tillgängligt för granskning i minst två veckor, tiden får dock förkortas om alla är överens om det.

Om du berörs av planförslaget och har synpunkter på planen måste du framföra dina synpunkter skriftligt för att senare ha rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Synpunkterna måste ha inkommit senast innan granskningstiden har gått ut.

Kommunen sammanställer de skriftliga synpunkterna från granskningen i ett granskningsutlåtande. Även synpunkterna från samrådet ska inkluderas i granskningsutlåtandet om dessa inte sammanställts tidigare. När granskningsutlåtandet är färdigt ska kommunen så snart som möjligt skicka utlåtandet eller information om var det finns tillgängligt till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

När granskningstiden har gått ut antar kommunfullmäktige detaljplanen. I enklare fall kan kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden anta en detaljplan.

När detaljplanen är antagen ska kommunen meddela berörda och anslå beslutet på sin anslagstavla.

Om du är missnöjd med detaljplanen kan du överklaga kommunens beslut till mark- och miljödomstolen. Du kan bara överklaga planen om du är berörd och om du har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen. Om du till exempel bor i planområdet, äger fastigheter eller har andra rättigheter inom planområdet eller om du är granne till området kan du vara berörd. Du kan också överklaga planen om du anser att processen varit felaktigt genomförd, så kallat formaliafel.

Du kan överklaga beslutet under tre veckor, räknat från när kommunen meddelar på sin anslagstavla att planen är antagen. Du skickar ditt överklagande till kommunen.

När tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat vinner detaljplanen laga kraft och börjar gälla. Ofta informerar kommunen om nya detaljplaner på sin webbplats.

Om någon har överklagat detaljplanen vinner den laga kraft när mark- och miljödomstolen eller högre instans slutligt har avgjort ärendet och det beslutet inte har överklagats. Resultatet av ett överklagande kan också bli att planen upphävs och inte vinner laga kraft.

Senast uppdaterad: