Förskola och skola

På Skellefteå kommun arbetar vi för att ge barnen verktyg som hjälper dem att förstå och hitta rätt i både nutid och framtid. Varje barn ska få upptäcka, lära och vara utifrån sina egna förutsättningar.

Tillsammans med förskollärarna i verksamheten skapar du en trygg och pedagogisk miljö där varje barn blir sitt bästa jag. Barnen är i fokus i både planerings- och vardagsarbete. Ständig utveckling av verksamheten är viktigt för oss, och där är du med och påverkar.

Som förskollärare är du delaktig i ett team som jobbar för att ge barnen bästa möjliga start i livet. Dina insatser värdefulla för alla barnen i början av deras utvecklingsresa och du får bidra till en trygg omgivning. Vi jobbar mest av allt för andra - och varandra.

Det gemensamma målet med vårt arbete är att förskolan ska fungera så bra som möjligt för alla barn. Vi vill helt enkelt ge barnen verktygen att förstå och hitta rätt i både nutid och framtid. 

Som förskollärare ansvarar du för att skapa en trygg och pedagogiskt utvecklande miljö för barnen, med en god balans av omsorg och lärande. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med barnen i fokus. Du har nära samarbete med kollegor, vårdnadshavare och andra samverkansparter.

Som lärare får du varje dag göra en insats som betyder något för eleverna och vara med och forma deras morgondag.

Du planerar, genomför och utvärderar du undervisningen. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.

Som specialpedagog får du varje dag bidra till alla elevers utveckling mot utbildningens mål och stötta kollegor eller hela arbetslag.

Du ger råd och stöd till arbetslag, enskilda individer och hela elevgrupper. Du gör utredningar och planerar insatser samt ger förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg.

Vid behov upprättar du handlingsplaner tillsammans med pedagogisk personal. Som specialpedagog är du en viktig resurs i arbetet med uppföljning och utvärdering.

Som skolkurator får du varje dag bidra till alla elevers psykosociala hälsa och ger handledning och konsultation till skolans personal.

Du genomför stödsamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen.

Du tillför psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Du har fokus på att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och bidrar med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.

Som skolpsykolog får du varje dag bidra till alla elevers psykosociala hälsa och erbjuder konsultationer kring frågor på organisations-, grupp- och individnivå till skolans personal där det finns behov av psykologisk kompetens.

Du genomför i samråd med rektor och övrig elevhälsa psykologiska utredningar av elever (frågeställning skolform), grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd.

Du tillför psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Du har fokus på att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och bidrar med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling samt om psykisk ohälsa och funktionsvariationer.

Som skolsköterska får du varje dag bidra till alla elevers hälsa och ge handledning och konsultation till skolans personal.

Du identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser och i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbetar du för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa.

Du tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Som studie- och yrkesvägledare vägleder du elever och ger stöd och kunskap för att de ska kunna ta välgrundade val.

Du ger omvärldskunskap och insikt i arbetsliv, för att öka förståelsen om framtida arbetsliv. Samt förmedlar kunskap om olika utbildningssystem, för att visa på möjligheter med vidare studier.

Lediga jobb pedagogiskt arbete

Lediga jobb pedagogiskt arbete

Tjänst Sök senast
Pedagogiskt arbete
Vikarier till grundskola och fritidshem
Vikarier till förskolan
Specialpedagog, Naturbruksgymnasiet
Grundlärare F-3
Grundlärare 4-6
Grundlärare i fritidshem
Ämneslärare
Förskollärare
Lärare Matematik och NO, Baldergymnasiet

Lediga jobb socialt arbete

Här berättar vi om våra jobb

Här berättar vi om våra jobb

Sara Holmqvist
Lärare VUX

Att se deras utveckling och att se att de känner att de utvecklas känns som att få en present

Tea Stenberg
Lärare/specialpedagog

Jag lockas av utmaningen som finns i att undervisa där standardmallen inte fungerar.

Petra Andersson
Skolfritidsledare

Jag får en chans att påverka barnen till att tänka själva och vilja bli sitt bästa jag.

Sofia Hjärtberg
Gymnasie- och kurslärare

Det bästa med att undervisa i mina ämnen är att man får en chans att påverka samhället.

Senast uppdaterad: