Välkommen till oss!

Den nya förskolan i Bureå stod färdig hösten 2017 och ligger i direkt anslutning till Bureskolan, som är en F-9 skola, och Bureås idrottsplats. Vi har fräscha lokaler inomhus och en fantastiskt fin utemiljö med naturskog som tillsammans med de lekredskap som finns ger barn och pedagoger förutsättningar att undersöka, upptäcka och lära tillsammans. Det finns gång- och cykelväg och är nära till Bureå centrum där vi bland annat besöker biblioteket. Vi har 10 avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år och anpassar lärmiljöer utifrån barnens behov och intressen.

Vi har cirka 160 barn placerade i vår verksamhet. Verksamheten är organiserad i tre enheter med åldersnära grupper. I grundorganisationen har vi två förskollärare och en barnskötare på nio av våra tio avdelningar och en lokal pool, vilket innebär att personalfrånvaro täcks av för barn och personal kända ansikten. I upptagningsområdet finns en gemensam övergångsplan till förskoleklass för alla barn som går sista året på förskolan.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)

Rektor

Jenny Forsell

Biträdande rektor

Christina Lundberg

Telefonnummer

0910-73 75 00

E-post

kundtjanst@skelleftea.se

Besöksadress

Norra kustvägen 8
932 51 Bureå

Vi har fokus på grundverksamheten och det som är ”bra för alla, nödvändigt för vissa”. Bildstöd och stödtecken ingår också i vår grundverksamhet och i vårt dagliga arbete.

Pedagogerna i upptagningsområdets förskolor arbetar med gemensamt tema under läsåret, 2018/2019 är det leken vi fokuserar på. Pedagogerna erbjuds kompetensutveckling och möts i pedagogiska samtalsgrupper för att möjliggöra kollegialt lärande och säkerställa likvärdighet

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Vi arbetar aktivt med att bygga upp en gemensam plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på förskolan. Vi arbetar förebyggande och har tillsatt en arbetsgrupp med fokus på barnhälsa där pedagoger från verksamheten samt specialpedagog och förskolechef ingår.
Trygghet, Respekt och Lika värde är de tre begrepp vi är överens om ska genomsyra vår verksamhet.

Så jobbar vi för att säkerställa likvärdigheten

Vi arbetar aktivt med gemensamt förhållningssätt bland pedagogerna, gemensam planeringstid för arbetslagen och har byggt upp en mötesstruktur som främjar kollegialt lärande. Vi har gemensamma underlag för planering, dokumentation, uppföljning, reflektion och analys samt övergångar mellan åldersnära grupper och förskola–förskoleklass. Alla avdelningar arbetar sedan hösten 2018 med ett gemensamt underlag för grovplanering av grundverksamhetens innehåll samt en utvecklingsplan där vi prioriterar mål i läroplanen utifrån barngruppens behov. Detta arbete föregås av en gemensam observationsperiod där fokus ligger på grundverksamhetens struktur , rutiner och innehåll.

Ta del av hur arbetet mot diskriminering och kränkande behandling går till , 205 kB.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se