Abonnemang, regler och avgifter för avfall i flerbostadshus

Avgifterna varierar beroende på val av kärlstorlek och hämtningsintervall. Kostnaden gäller per år. Dålig/felaktig sortering kostar 500 kr extra per kärl och hämtningsintervall.

Insamling av förpackningar flerbostadshus och verksamheter
Flerbostadshus/Verksamheter är skyldiga att sortera ut förpackningar av papper, plast, metall, ofärgat och färgat glas. Senast 2027 ska fastighetsnära insamling vara på plats.
Kommunens ansvar för insamling av förpackningar gäller flerbostadshus med samlokaliserade verksamheter.
Fastighetsägare av flerbostadshusen köper fastighetsnära insamling av förpackningar via entreprenörer som utsetts av kommunen via genomförd koncessionsupphandling. Takpris för denna insamling är styrd i koncessionsupphandlingen. Se mer på sidan om fastighetsnära insamling.

Underjordsbehållare, källsortering

Taxa hämtning och behandling per år

Rymd

Var 4:e vecka

Var 14:e dag

1 gång /vecka

0-3 m³ Restavfall

11 219 kr

22 438 kr

56 160 kr

3,1-5 m³ Restavfall

18 694 kr

37 388 kr

93 600 kr

0-3 m³ Matavfall

5772 kr

11 554 kr

36 491 kr

Taxa för sorterat matavfall per år

Rymd

Töms var 14:e dag

Töms en gång per vecka

Töms två gånger per vecka

Grundavgift per lägenhet

140 l.

518 kr

1638 kr

4919 kr

1324 kr

Om matavfallet är av dåligt sorterat tillkommer ett tillägg på 500 kronor per kärl och hämtningstillfälle.

Taxa för sorterat restavfall per år

Rymd

Töms var 14:e dag

Töms en gång per vecka

Töms två gånger per vecka

Töms tre gånger per vecka

Grundavgift per lägenhet

140 l.

1284 kr

3235 kr

7268 kr

11 580 kr

1324 kr

190 l.

1693 kr

4365 kr

9819 kr

15 682 kr

1324 kr

370 l.

3164 kr

7937 kr

17 975 kr

28 670 kr

1324 kr

660 l.

4948 kr

12 368 kr

27 089 kr

43 436 kr

1324 kr

 

  • Dragavstånd per kärl kortare än 7m, 624 kr per år
  • Dragavstånd per kärl 7,1m - 25 m, 1 170 kr per år
  • Dragavstånd per kärl längre än 25 m, 1560 kr per år
  • Hämtning i källare, lastkaj eller i våningshus, kostnad 624 kr per kärl och år
  • Backning och inkörning på gård kortare än 7 m, 624 kr per år
  • Backning och inkörning på gård 7,1-25 m, 1 170 kr per år
  • Backning och inkörning på gård längre än 25 m, 1 560 kr per år.

Kärlplaceringstillägg

Kärlplaceringstillägg tillkommer då kärlet inte är placerat i marknivå. Avgiften gäller per kärl och år.

Taxa för kärlplacering per kärl och år

Markplan

I källare

I våningshus

Lastkaj

Ingen avgift

480 kr

480 kr

480 kr

Hämtning av löst avfall vid ordinarie hämtningstillfälle

  • Restavfall som ligger i kärl kostar 1 082 kronor per kubikmeter.
  • Restavfall som inte är i kärl kostar 1 300 kronor per kubikmeter.
Senast uppdaterad: