Attefallshus och andra attefallsåtgärder

Attefallsreglerna gör det möjligt att bygga utöver din tillåtna byggrätt och då krävs inte bygglov, istället skickar du in en så kallad attefallsanmälan.

Vill du veta om det du ska bygga ryms inom reglerna? Här hittar du olika former av attefallshus: fristående byggnader, ytterligare bostad i ett enbostadshus, tillbyggnader och takkupor.

Till ett befintligt en- och tvåbostadshus samt fritidshus får du, förutom en friggebod på högst 15 kvadratmeter, även bygga ett attefallshus på max 30,0 kvadratmeter utan bygglov. Du behöver däremot göra en attefallsanmälan.

Då räknas det som ett attefallshus:

 • Byggnaden ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.
 • Högst tillåtna byggnadsarea är 30,0 kvadratmeter men det kan fördelas på flera attefallshus. Måtten ska räknas från utsidan på fasaden. Är takutsprånget längre än 0,5 meter räknas den överskjutande delen in i byggnadsarean.
 • Högst tillåtna taknockhöjd är 4 meter från medelmarknivå.

Då behöver du söka bygglov:

 • Om du ska bygga inom kulturhistorisk miljö eller om fastigheten omfattas av eller ansluter till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret. Här kan du läsa mer om K-märkta byggnader. 
 • Om byggnaden hamnar mindre än 4,5 meter mot allmän plats, då krävs bygglov.
 • Om detaljplanen har utökat bygglovsplikten, då kan attefallsåtgärder istället kräva bygglov.

Då behöver du andra tillstånd:

 • Om avståndet till angränsande fastigheter är närmare än 4,5 meter behöver du godkännande från berörda grannar. Godkännandet är skriftligt och det är du som ansvarar för att samla in det. Lämna in det tillsammans med din anmälan.

Bygg- och miljönämnden godkänner inte placering närmare tomtgräns än 1,5 meter utan särskilda skäl. Detta för att du ska kunna stå på din egen tomt när du uppför och underhåller byggnaden.

Gör en Attefallsanmälan (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Du behöver inte något bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder för ytterligare bostad. Du behöver däremot göra en attefallsanmälan.

Då räknas det som en attefallsåtgärd:

 • Det ska finnas ett befintligt enbostadshus.
 • Om åtgärden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Då behöver du söka bygglov:

 • Om bostaden ska inredas i byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Om byggnaden ligger inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
Gör en Attefallsanmälan (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Du som har ett en- eller tvåbostadshus, eller fritidshus får bygga en attefallstillbyggnad på max 15 kvadratmeter utan att söka bygglov. Det krävs däremot att du gör en attefallsanmälan.

Då räknas det som en attefallstillbyggnad:

 • Tillbyggnaden byggs på ett en- eller tvåbostadshus.
 • Om bostadshuset inte har byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare.
 • Tillbyggnaden är högst 15,0 kvadratmeter i bruttoarea.
 • Tillbyggnaden överstiger inte bostadshusets taknockshöjd
 • Tillbyggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränser eller närmare om grannen godkänner det.

Då behöver du söka bygglov:

 • Om det är mindre än 4,5 meter till allmän plats.
 • Om tillbyggnaden ska byggas till en byggnad som är särskilt värdefull eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.
Gör en Attefallsanmälan (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Det krävs oftast inte bygglov för att göra en eller två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallstakkupor. I de flesta fall krävs det istället en attefallsanmälan.

Då räknas det som en attefallskupa:

 • Om takkuporna byggs på ett en- eller tvåbostadshus.
 • Om du bygger högst två takkupor.
 • Om det efter uppförandet finns högst två takkupor på bostadshuset.
 • Om takkuporna inte innebär något ingrepp i bärande konstruktion, som till exempel takstolar.
 • Om takkuporna upptar högst halva takfallet på bostadshuset.

Då behöver du söka bygglov:

 • Om du ska bygga inom kulturhistorisk miljö eller om fastigheten omfattas av eller ansluter till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret. Här kan du läsa mer om K-märkta byggnader. 
 • Om detaljplanen har utökat bygglovsplikten för takkupor.


Gör en Attefallsanmälan (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Hur lång tid tar det innan jag får börja bygga?

Vi hanterar alla ansökningar och anmälningar skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Handläggningstiden är 10 veckor för bygglov och 4 veckor för bygganmälan.

Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan/anmälan bedöms vara komplett.

När får jag börja bygga?

Du får påbörja åtgärderna när du har fått ett startbesked från en byggnadsinspektör i kommunen.

Kan jag behöva andra tillstånd?

Om du vill bygga nära sjö, hav eller vattendrag kan du även behöva ansöka om strandskyddsdispens.

Om du vill närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett skriftligt godkännande från grannar som du skickar in tillsammans med din anmälan.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Vad kostar det?

Här kan du läsa mer om avgifter vid bygglov och anmälan.

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Gör en Attefallsanmälan (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)
Senast uppdaterad: