Förhandsbesked

Om du har planer att bygga något som kräver bygglov så som en ny huvudbyggnad, ett fritidshus eller en verksamhet utanför detaljplanerat område kan du söka förhandsbesked. Ett förhandsbesked är en prövning om platsen är lämplig för den tänkta byggnaden eller verksamheten.

Ansök om förhandsbesked (Länk till annan webbplats)

I en prövning om förhandsbesked görs en lokaliseringsprövning vilket handlar om att avgöra om den tänkta platsen är lämplig för det du vill bygga innan du söker bygglov. Ett förhandsbesked är inte lika omfattande som ett bygglov. Giltighetstiden för positivt förhandsbesked är två år.

Illustration som visar ett översiktligt flödesschema hur förhandsbeskedsprocessen går till. Beskrivs vidare under bilden.Förstora bilden

Sökande skickar in en ansökan till kommunen där den granskas. Efter granskningen kommer ett grannehörande och remissutskick ske och i nästa skede tas ett beslut av bygg- och miljönämnden. Beslutet kan överklagas. Sista steget i processen är att ärendet vinner laga kraft. Bygg- och miljönämnden använder så kallad förenklad delgivning för att skicka handlingar och beslut som sökande ska ta del av.

Bygga utanför detaljplanerat område

Förhandsbesked används främst om du vill bygga inom områden som saknar detaljplan. Om det finns en detaljplan för den platsen du vill bygga på kan den i de flesta fall ge svar om det är möjligt att bygga det du tänkt och då behöver du inte söka förhandsbesked. För att se vad som gäller för ett visst detaljplanerat område kan du besöka vår webbsida för detaljplaner.

Läs mer om detaljplaner

Positivt förhandsbesked

Du får ett positivt förhandsbesked om platsen är lämplig att bygga på. Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att få bygglov med förutsättningen att ansökan överensstämmer med ditt förhandsbesked samt uppfyller övriga krav för bygglov.

Negativt förhandsbesked

Du får ett negativt förhandsbesked om platsen är olämplig att bygga på. Platser som kan anses som olämpliga att bygga på kan till exempel vara brukningsvärd jordbruksmark, områden inom strandskydd eller bullerutsatta områden. Ett negativt förhandsbesked kan även bero på bebyggelsetryck eller bristande vatten- och avloppslösningar.

Handlingar att skicka med i din ansökan

För att handläggningen av ditt ärende ska gå så snabbt och smidigt som möjligt är det viktigt att du skickar in rätt handlingar tillsammans med din ansökan. Utöver en fullständigt ifylld ansökan behöver du skicka in en situationsplan.

 • Situationsplan
  En situationsplan är obligatorisk att skicka med. På situationsplanen ska du visa den tilltänkta tomtens gränser, tomtens tillfartsväg och var du vill placera byggnaden eller byggnaderna. En lämplig skala på situationsplanen kan variera, men vanligast är 1:400 eller 1:1000.

  Vill du ha hjälp att få fram ett grundmaterial att använda för att rita din situationsplan är du välkommen att höra av dig till Planverksamheten via kundtjänst.

  Se exempelritning för situationsplan , 230.8 kB.

Övriga handlingar att skicka med din ansökan:

 • Verksamhetsbeskrivning
  Om du har tänkt ha någon typ av verksamhet på din fastighet ska du fylla i en verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen fyller du i ansökan via e-tjänsten.
 • Foton, skisser eller annat
  Har du andra handlingar exempelvis foton eller skisser som berör förhandsbeskedet kan du skicka med dessa i din ansökan.

Handläggningstid

Alla ansökningar hanteras skyndsamt och beslut fattas inom 10 veckor från att din ansökan är komplett. Om din ansökan behöver kompletteras får du ett meddelande inom 3 veckor från det att du skickat in din ansökan. Handläggningstiden börjar räknas från och med att din ansökan är komplett. Om det är nödvändigt kan handläggningstiden utökas med 10 veckor.

Avgift för förhandsbesked

För ett förhandsbesked tas en avgift ut enligt gällande taxa. En avgift tas ut oavsett om beslutet är positivt eller negativt.

Gällande taxa

Förhandsbeskedets giltighetstid

Ett positivt förhandsbesked har en giltighetstid på två år. Giltighetstiden innebär att du inom tvåårsperioden kan ansöka om bygglov och få det beviljat. Förutsättningarna för att du ska få ansökan beviljad är att den överensstämmer med ditt förhandsbesked samt uppfyller övriga krav för bygglov.

Mer information

Mer information om förhandsbesked hittar du på Boverkets webbsida för förhandsbesked.

Boverkets webbsida (länk öppnas i ny flik) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om förhandsbesked

Ansök om förhandsbesked (Länk till annan webbplats)

Om du av någon anledning inte kan använda e-tjänsten, ta kontakt med Skellefteå kommuns kundtjänst för att få en fysisk blankett.

Kontakta kundtjänst

Senast uppdaterad: