Tekniskt samråd

Tekniskt samråd är ett möte där du som byggherre, och din kontrollansvarige, träffar kommunens handläggare för att tillsammans diskutera ditt beviljade byggprojekt. Om du önskar det kan även entreprenörer och konsulter sitta med vid samrådet.

Tekniskt samråd behövs alltid när byggnadsnämnden bedömer att det behövs en kontrollansvarig.

Tekniskt samråd kan även bedömas vara nödvändigt även om en kontrollansvarig inte behövs.

För enklare bygglovsärenden kan det ibland räcka med ett kortare telefonsamråd.

Byggherren har alltid möjlighet att begära ett tekniskt samråd.

I samband med att du får ditt bygglovsbeslut blir du också kallad till tekniskt samråd, om det bedöms vara behövligt.

Vid samrådet går vi igenom hur arbetet planeras och organiseras, hur kontrollplanen har arbetats fram, vilka risker som bedöms föreligga, samt vilka handlingar som finns eller behöver tas fram för att kunna bevilja startbesked.

Vid samrådsmötet går vi igenom följande:

 • arbetets planering och organisation
 • innehållet i den förslagna kontrollplanen
 • vilken risker som identifierats
 • ritningar och andra efterfrågade handlingar
 • förekomst av farligt avfall (vid rivningsåtgärd)
 • kommunens behov av arbetsplatsbesök
 • behovet av färdigställandeskydd
 • behov av utstakning av byggnaden
 • om ytterligare handlingar och samråd behövs
 • vilken tillsyn som behövs för att bygglagstiftningens krav ska uppfyllas

Samrådet är kommunens möjlighet att bedöma om du som byggherre antas kunna uppfylla de tekniska egenskapskraven som samhället ställer.

Under samrådet får du råd och upplysningar inom ramen för kommunens allmänna informationsansvar, men det är alltid byggherren som har det yttersta ansvaret för att samtliga regelverk följs. En kommunen får aldrig agera teknisk konsult åt byggherren.

Vilka handlingar som ska skickas in innan tekniskt samråd kan bokas bedöms utifrån det specifika projektet Här är exempel på vad du som byggherre kan komma att behöva redovisa.

I varje byggprojekt ska det göras en dokumenterad riskbedömning som ska ligga till grund för den kontrollplan som ska tas fram. Det är du som byggherre som ansvarar för att identifiera vilka risker som kan uppstå i ditt projekt. Det är dina projektörer och entreprenörer som har störst kunskap om just ditt projekt och de risker som föreligger. Ta hjälp av dem och kontrollansvarig när du ska göra riskbedömningen.

Genom att göra en riskbedömning kan du minska omfattningen av fel och brister i färdig byggnad.

Checklistan hjälper dig att ta fram en riskbedömning , 488.7 kB.

Läs mer om fel och brister på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de kontroller som du behöver genomföra i ditt byggprojekt för att uppfylla samhällets krav enligt PBL. Genom att kontrollera moment som kan få allvarliga följder eller är kostsamma att åtgärda om de genomförs fel, kan du förebygga att fel, brister och skador uppstår under eller efter byggtiden.

Kontrollplanen ska beskriva

 • vad som ska kontrolleras
 • vem som ska utföra kontrollerna
 • hur kontrollerna ska gå till
 • vad kontrollerna ska kontrolleras mot

Det förslag till kontrollplan som du skickar till byggnadsnämnden ska bedömas utifrån regelverket enligt PBL. Om det kan antas att byggprojektet kommer att uppfyllas de tekniska egenskapskraven kommer kontrollplanen att fastställas och du får ditt startbesked.

Här får du tips på hur du tar fram en kontrollplan

Kommunens handläggare ska föra protokoll över vad som sägs vid samrådet. Ett protokoll kan inte överklagas men eventuella synpunkter på innehållet kan tas emot.

Ett protokoll ska innehålla information och råd som kommit fram under diskussionen vid samrådet. Protokollet ska inte innehålla synpunkter eller punkter som har beslutskaraktär. Dessa punkter ska föras in i startbeskedet, som då kan överklagas av byggherren.

Protokollet ska skickas till samtliga som närvarade vid samrådet.

Kommunen får ta ut en avgift för sin medverkan på det tekniska samrådet. I de fall där flera tekniska samråd bedöms vara behövligt, kommer avgift att tas ut för samtliga tillfällen.

Här hittar du riktvärden för avgifter

Tekniskt samråd behövs oftast inte om Byggnadsnämnden bedömer att det inte behövs en kontrollansvarig.

Om det inte behövs ett tekniskt samråd kan kommunen ge startbesked redan i beslutet om lov eller efter att anmälan har kommit in.

Normalt krävs inget tekniskt samråd för åtgärder enligt attefallsreglerna för mindre byggnader. Kommunen kan ändå besluta att tekniskt samråd krävs – en bedömning som utgår från åtgärdens komplexitet i förhållande till byggherrens kompetens.

Senast uppdaterad: