Återställa lövskog

Det moderna skogsbruket har lett till att gammal skog, träd i olika åldrar, lövskog och död ved har blivit sällsynt i landskapet. Det har resulterat i att arter som lever i de miljöerna också har minskat. Runt 200 hotade arter är beroende av lövskogsmiljöer.

En av dem är Sveriges mest hotade fågel, den vitryggiga hackspetten. Om vi hjälper den vitryggiga hackspetten hjälper vi också många andra hotade arter som lever i samma miljö. Vitryggig hackspett är en så kallad paraplyart. Genom att gynna den gynnar vi även många andra arter som är beroende av samma livsmiljöer. Det gäller därför att bevara de lövskogar som finns och återskapa nya lövmiljöer. Här kan stadens lövskogar bli värdefulla.

Kommunen har därför börjat jobba med att restaurera sina lövskogar. Det som oftast görs för att skapa en rik lövskogsmiljö är att man tar bort granar och skapar död ved, till exempel genom att kapa träd till högstubbar, lämna liggande stammar eller ringbarka träd. Oftast kan det se lite skräpigt ut precis när man tagit bort all gran och det ligger ris på marken och en del träd är döda. Det du ser kallas för död ved och här kryllar det av insekter och deras larver som lever av den döda veden. Insekterna lockar i sin tur många insektsätande djur som fåglar och igelkottar.

Senast uppdaterad: