Naturvårdsprojekt

Inom arbetet med naturvård och miljöövervakning genomför Skellefteå kommun en hel del projekt. Projekten finansieras delvis med externa medel från till exempel Naturvårdsverket och Jordbruksverket och drivs antingen av kommunen eller i samarbete med andra myndigheter, ideella föreningar, privatpersoner och företag. Här kan du läsa om våra senaste projekt.

LONA-projekt

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. 90% om det är ett våtmarksprojekt. Kommunen ansöker om LONA-bidrag men olika lokala aktörer kan initiera projekt.

Är du intresserad av att söka LONA-projekt, hör av dig till oss på miljö och hälsa via 0910-73 50 00 eller kundtjanst@skelleftea.se. Sista ansökningsdag är 1 december varje år.

LONA - Lokala naturvårdssatsningen Länk till annan webbplats.

Det går läsa mer om alla projekt i LONA- tjänsten. Länk till annan webbplats. I rutan för Sökord, skriv in namnet på det projekt du är intresserad av.

Projekt 2018

Invasiva arter – inventering och bekämpning av lupiner – projektet genomfördes av kommunens miljöavdelning tillsammans med Trafikverket. Under sommaren 2018 inventerade kommunen kommunala vägar samt statliga artrika vägkanter och under efterkommande somrar har Trafikverket på utvalda platser testa olika metoder för att utrota lupiner. Avslutat.

Schysst i Skellefteå – projektet drevs av Naturskyddsföreningen. Syftet med projektet är att bidra till att öka kunskapen och intresset för en hållbar utveckling, naturen och miljön; samt att med naturen som plattform inspirera till ökat samhällsengagemang bland unga som flytt till Sverige. Och nu även bredda projektet till att även omfatta en fördjupning i praktisk naturvård- och miljövårdsinriktning. Avslutat.

Flottledsåterställning i Risån – projektet genomfördes av kommuns fritidskontor. Inom projektet ska Risån återställas från den påverkan flottledsrensningen haft på vattendraget. Totalt planeras återställning av cirka 11 km vattendrag. Åtgärden ska genomföras i samverkan med "Samverkansprojekt Rickleån". Den påverkan som idag finns i Risån är i huvudsak flottledsrensningar och konnektivitet bland annat i form av en reglerdamm.

Projekt 2019

Inventeringsprojekt Flodpärlmussla – Projektet görs av Skelleftebottens dykarklubb. Fokus ligger på att utveckla en inventeringsmetodik i strömmande vatten för flodpärlmussla. Detta görs genom en översiktlig inventering av flodpärlmussla i Skellefteälven med biflöden. Projektet kommer även ta fram utbildningsmaterial för sportdykare som vill lära sig metoden. Avslutas 2022.

Projekt 2020

Biologisk mångfald i den tätortsnära naturen – Projektet görs av kommunens miljöavdelning. Projektera syftar till att ta fram informationsskyltar om den tätortsnära naturen för att öka medvetenheten om biologisk mångfald och naturnyttor som finns alldeles in på knuten. Avslutas 2022.

Klockardalsparkens renovering och utveckling – Projektet görs av kommunens parkavdelning. Syftet med projektet är att genomföra åtgärder som kommer att göra Klockardalsparken mer attraktiv och tillgänglig för besökare, samt att lyfta fram de ekosystemtjänster som kommer att skapas genom parkens renovering. Inom projektet kommer det byggas ett uteklassrum, installeras bänkar och trygghetsbelysningen samt skyltning av parken. Avslutas 2022.

Pollineringsveckan – Projektet görs i samarbete mellan Guldstadens bigård, Naturskyddsföreningen och kommunens miljöavdelning - Projektet syftar till att via olika informationssatsningar lyfta upp frågan om den viktiga ekosystemtjänsten pollinering. Olika insatser har gjorts under 3 år med fokus under Pollineringsveckan i maj. Avslutat. Här kan du läsa mer om Pollineringsveckan.

Projekt 2021

Friluftsliv och utomhuspedagogik i den urbana förskolan – Projektet görs av kommunen via Labolinas förskola. Projektet ska köpa in tre elcyklar, som har möjlighet att ta med upp till 6 barn per cykel, till en elcykelpool som kan användas av de sex förskolorna som ingår i projektet. Projektet ska även ta fram ett utomhuspedagogiskt material anpassat till lokala förutsättningar för friluftslivet i området. Materialet ska innefatta aktiviteter med pedagogiska inslag kopplade till läroplanen. Avslutas 2022.

Tätortsnära fårbete på strandäng – projektet görs av Burträskbygdens Utveckling tillsammans med Burträsk intresseförening, Burträsk församling och Burträsk camping. Projektet syftar till att återskapa tidigare öppna och betade strandängar i direkt anslutning till Burträsk. Detta görs genom röjning och sedan fårbete. Åtgärden kommer gynna den biologisk mångfalden och närheten till samhället bidrar till att försköna samhället och locka till friluftsliv och folkhälsa. Avslutas 2023.

Från torrt till vått - projektet görs av kommunens miljöavdelning. Projektet är ett utrednings- och kunskapsinsamlingsprojekt med syfte att ta fram en åtgärdsbank över framtida tänkbara våtmarksprojekt. Sammanställning och genomgång av befintliga data via tex GIS-analyser och fältbesök resulterar i en lista med potentiella åtgärdsförslag för att genomföra våtmarksrestaureringar. Fördjupade analyser görs för ett antal områden i syfte att underlätta det fortsatt arbete med en restaurering tex ta en första kontakt med berörda sakägare, kostnadsförslag mm. Avslutas 2023.

Återskapa strandäng vid Storsand – projektet görs av Storsands samfällighetsförening. Bevara och återställa den ursprungliga strandvegetationen genom att röja områden där sly börjat ta över. Genom att först röja sly och sen fräsa ytan skapas förutsättningarna för en ny ört- och gräsvegetation att etableras. Återkommande slåtter håller sly borta och möjliggör att ört- och gräsvegetationen kvarstår. Fortsatt slåtter gynnar både den biologisk mångfalden så väl som rekreationsmöjligheterna i området. Avslutas 2024.

Biologisk mångfald i cykelstig – projektet görs av Skellefteå Kraft AB. Projektet ska anlägga ett cykelspår i ledningsgatan mellan Bygdsiljums slalombacke och Andersvattnet i syfte att gynna pollinatörer och kärlväxter, samtidigt som det sker en förbättring för rörligt friluftsliv och turism i området. Avslutas 2023.

Nattens mystiska flygare – Projektet görs av kommunens miljöavdelning. Syftet med projektet är att öka kunskapsläget om fladdermössens förekomst i norra Sverige och i Skellefteå kommun samt kunskapsnivån hos kommunens medborgare. Kunskapen kommer senare att kunna användas för att effektivisera naturvårdsåtgärder och till att ta effektivare hänsyn till fladdermöss i samhällsplaneringen. Avslutas 2025.

Ragvaldsträsk fiske och friluftscamp – projektet görs av Skellefteå Södra Fiskevårdsområde och Ragvaldsträsk Samfällighetsförening. Projektet ska anlägga en gemensam fiske- och friluftsanläggning med möjlighet att sätta ned en båt samt fiska eller bara sitta och njuta på bryggan. Anläggningen kommer tillgängliggöra sjön och skapa en naturlig mötesplats både för gammal som ung. Avslutas 2025.

Nymyrdammen Fjällboda – projektet görs av Christer Nilsson. Projektet avser att projektera för en framtid våtmarksrestaurering. Avslutades 2021.

Främja biologisk mångfald längs Skellefteälven - projektet görs av Skellefteå Kraft AB. Syftet är att inventera värdefulla biotoper längs Skellefteälven för att ta fram en skötselplan som optimerar den biologiska mångfalden och gynnar grön infrastruktur längs älven. Fokus kommer att ligga på att gynna rödlistade skogslevande arter samt pollinatörer. Avslutades 2021. Skellefteå Kraft utvecklar naturvärden längs Skellefteälven. Länk till annan webbplats.

Projekt 2022

Tillgängligt och hållbart friluftsliv i Bottenvikens kust och skärgård – Projektet görs av Bottenviken skärgård Kommunsamverkan. Projektet ska genomföras av Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå kommunerna tillsammans. För Skellefteås del ska projektet informera om skärgårdens natur- och kulturvärden, utveckla och testa ny teknik i känslig skärgårdsmiljö för att ta fram en mer hållbar dasshantering, skapa förbättrade möjligheter till friluftsliv för personer med rörelsehinder, erbjuda tätortsnära naturupplevelser skärgårdsmiljö samt skapa förbättrade möjligheter till rekreation och friluftsliv Bottenvikens kust och skärgård. Avslutas 2025. Bottenvikens skärgårdsamverkan. Länk till annan webbplats.

Skellefteå krafts pärlor – Skapa en hemsida och katalog över mindre kända besöksmål på Skellefteå krafts mark med lite olika tema som särskilda naturvärden eller fina naturupplevelser. Tanken är att locka och inspirera allmänheten att röra sig i skog och mark. Främja folkhälsan och ge inspiration och kunskap genom att synliggöra och marknadsföra mindre kända naturmiljöer så kallade "smultronställen och pärlor" i Skellefteå krafts skogsmarker. Avslutas 2025. Skellefteå Kraft utvecklar naturvärden längs Skellefteälven Länk till annan webbplats.

Projekt 2023

LONA – Upptäck sportfisket i Bottenvikens kust och skärgård - Bottenvikens kust och skärgård erbjuder stora möjligheter till ett rikt friluftsliv och spännande sportfiske vare sig man väljer spinn- och flugfiske eller att pimpla och meta. Kustnära kan man hitta fiskarter som abborre, mört och gädda och längre ut i skärgården är harr och sik vanliga fångster. Kunskapen om dessa fiskemöjligheter är dock inte vida spridd, även för inbitna sportfiskare kan detta kustfiske vara okänd mark. Genom att sprida information om det fiske som finns och lära ut hur man fiskar ska projektet lyfta fram denna möjlighet. Projektet är treårigt med start under våren 2023. Det finansieras med hjälp av statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) och ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Sportfiskarna, Visit Skellefteå, Sjöräddningssällskapet, båtklubbar, fiskevårdsområden och lokala fiskeguideföretag. Läs mer i projektbeskrivningen om vad som ska göras Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: