Utveckling av skogens naturvärden

Skellefteå kommun har fått bidrag från Skogens miljövärden inom ramen för Landsbygdsprogrammet, stödet ska gå till att utveckla, bevara eller förstärka miljövärden i skogen.

Inom ramen för projektet har en naturvårdsröjning i en lövrik skogsmiljö, på Mobacken vid Bjurån, genomförts. Genom att röja bort gran släpper vi in mer ljus och värme i skogen vilket gynnar bla vedlevande insekter som i sin tur gynnar fågellivet.

Lövrika miljöer blir allt mer ovanliga i dagens landskap pga. av ett rationaliserat jord- och skogsbruk. Detta har lett till att många arter beroende av levande och döda lövträd är hotade. Insatser för att gynna lövrika miljöer bidrar därmed även till dessa arters överlevnad.

Björkskog
Trädkronor
Senast uppdaterad: