Från torrt till vått: Våtmarksprojekt

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är därför viktiga för den biologiska mångfalden. Djur och växter som lever här har specialiserat sig för att överleva i den unika miljön vilket skapar en stor artrikedom. Våtmarker bidrar även med ekosystemtjänster som vi människor är beroende av, som till exempel vattenrening och flödesstabilisering.

Våtmarker är viktiga för att de bland annat:

  • dämpar vattenflöden
  • fungerar som naturliga vattenmagasin
  • refuger för fågel-, fisk-, insektsarter m.m.
  • upprätthåller biologiska mångfalden i landskapet
  • utgör spridningskorridorer för många växt och djurarter
  • processar avloppsvatten och avskiljer närsalter och kemiska ämnen
  • fungerar som filter för sjöar och kusthavet
  • tillhandahåller föda för människor och foder för boskap
  • rekreation såsom fiske, fågelskådning, jakt m.m.
  • upprätthåller dricksvattnets kvalitet

I Sverige har det skett en omfattande utdikning av landskapet för att skapa odlings- och betesmarker, öka skogsproduktionen samt för bebyggelse. Fragmenteringen och förlusten av våtmarker har påverkat funktionen hos våtmarkerna, viktiga ekosystemtjänster samt den biologiska mångfalden negativt.

Målsättningen med projektet var att möjliggöra för kommunen att på ett strategiskt sätt börja jobba med restaureringar av våtmarker utifrån förutsättningen att öka den biologiska mångfalden, återskapa den vattenhållande förmåga samt bidrar till att begränsa övergödningen. Genom att sammanställa redan känd data i landskapet i GIS kunde våtmarker där restaurering skulle gynna dessa tre aspekter hittas. I ett nästa skede behöver sedan områdena detaljplaneras för att se om restaurering är genomförbart.

Senast uppdaterad: