Vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett är en av de mest hotade arterna i vårt land och är klassificerad som akut hotad enligt den svenska röda listan. Vitryggig hackspett är beroende av lövskogsmiljöer med mycket död ved där den kan hitta sin huvudföda skalbaggslarver. Den bygger ett nytt bohål varje år, oftast i asp, björk eller al, där lägger honan tre till fem ägg som ruvas av båda föräldrarna.

Vitryggen är en så kallad paraplyart vilket innebär att det är många andra hotade och rödlistade växt-och djurarter som är beroende av samma slags skogsmiljöer som vitryggen. Om vitryggen förekommer i skogen kan vi därför vara säkra på att det även finns många andra hotade arter i skogen. Gynnar vi den så gynnas även många andra arter. Den vitryggiga hackspetten är alltså ett tecken på höga naturvärden i lövskogen.

Vitryggen har minskat kraftigt i Europa och Asien på grund av skogsbruket som förstör dess livsmiljö. I Sverige finns bara omkring 20 par kvar. Sedan 2015 har vi sett en ökning av fågeln runt norrlandskusten detta pga av inflygning av fåglar från Finland och Ryssland. En av anledningarna till att fåglar blir kvar och häckar är att dom kan hitta mat och maten återfinns i framförallt död och döende lövved. Sedan 60-70 talet har en hel del åkermark lagts ner och dessa har sedan dess täckts av uppväxande lövskog. Skogar som nu börjar hålla de kvalitéer som vitryggen behöver för att kunna leva hos oss. Detta har lett till att under säsongen 2023 hade Västerbotten och Skellefteå flest antal häckningar i landet.

Kommunen har därför börjat jobba med att restaurera sina lövskogar. Det som oftast görs för att skapa en rik lövskogsmiljö är att man tar bort granar och skapar död ved tex genom att kapa träd till högstubbar, lämna liggande stammar, ringbarka träd.

Så känner du igen vitryggen

Den är cirka 28 centimeter, blekröd under stjärten och har ett vitt fält mitt på ryggen. Hanen har röd hjässa och honan svart. Vitryggen kan förväxlas med både större och mindre hackspett.

Skillnader:

  • Större hackspett har två stora vita skulderfläckar, samt mycket rödare undergump.
  • Mindre hackspett har inget rött under stjärten och är mindre i storlek, cirka 15 centimeter.
Vitryggig hackspett. Illustration: Gun Lövdahl

Vitryggig hackspett. Illustration: Gun Lövdahl

Senast uppdaterad: