Värdefulla arter

I Västerbottens län är blåsippan fridlyst. Dessutom är samtliga orkidéer och alla grod- och kräldjur fridlysta. Speciellt värdefulla arter kan även klassas som ansvarsarter, rödlistade arter eller nyckelarter. På den här sidan kan du läsa om de olika begreppen.

Kunskap om värdefulla arter ska vi se som en tillgång för att kunna nyttja landskapet hållbart och inte som ett problem som hindrar oss. Alla arter kanske inte verkar omedelbart nyttiga för människan, men arterna påverkar och är beroende av varandra. Artskydd är de lagar och åtgärder som samhället har beslutat om för att skydda och gynna arter som på något sätt hotas av människans användande av landskapet. Artskyddet ska ses som ett verktyg som guidar oss att nyttja landskapet på ett hållbart sätt.

Varför behöver vi skydda arter?

Fler arter än någonsin är på väg att försvinna för alltid och många ekosystem förändras på grund av människans sätt att leva. När vi förstör livsmiljöer för djur och växter förstör vi den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster som naturen ger oss och som vi är beroende av. Arterna och deras livsmiljöer är alltså grunden för vår överlevnad.

Om en art försvinner kan det få konsekvenser som vi idag inte kan förutsäga. Växter och djur kan värnas och skyddas på olika sätt. I Sverige är alla orkidéer, groddjur, kräldjur, fladdermöss och vilda fåglar fridlysta. Arter kan också var rödlistade vilket är en klassning över hur hotade arterna är och kan ge vägledning om vilka insatser som behövs för att värna arterna.

Läs mer om rödlistning av arter här: Rödlistning | SLU Artdatabanken Länk till annan webbplats.

Läs mer om fridlysta arter här: Fridlysta arter (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Fridlysta växter och djur

Om det finns risk för att en växt- eller djurart försvinner eller utsätts för plundring kan arten fridlysas. Fridlysningen kan se lite olika ut för olika arter men innebär i grova drag att det är förbjudet att plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada växten eller djuret.

Undantag för fridlysta djur

Alla grod- och kräldjur är fridlysta i Sverige. Du får ta upp en vanlig art av groda, padda eller ödla i handen för att titta på, men du får inte flytta den. På samma sätt går det bra att plocka lite rom för att kunna se när grodan utvecklas, bara du sätter tillbaka de färdigutvecklade djuren där du tog dem. Den fridlysta huggormen är den enda av landets tre ormarter som lever i Skellefteå kommun. Det är förbjudet att fånga och döda ormar i naturen, men du får flytta huggormen från din tomt.

Fåglar och däggdjur

Alla fåglar och däggdjur är fredade med undantag för arter som är föremål för allmän jakt enligt jaktlagstiftningen. De arter som enligt jaktlagen tillhör "kronans villebråd" måste lämnas in till staten om de påträffas döda. Hit hör varg, björn, utter, lo och en mängd fåglar, däribland flertalet ugglor och rovfåglar.

Ansvarsarter

Ansvarsarter kallas växter och djur vars utbredningsområde främst ligger i en viss region. Flodpärlmusslan återfinns framförallt i norra Sverige och lever i flera av kommunens vattensystem. Den är förbjuden att fiska. Uttern är en annan vattenlevande art med tyngdpunkten i norra delarna av landet. Bland fåglarna har gråhakedoppingen och lappugglan nationellt betydelsefulla stammar inom Skellefteå kommun. Bland växterna finns finnros och finflikig brosklav endast inom ett mycket begränsat område av den mellannorrländska kusten.

Senast uppdaterad: