Avgifter för vatten- och avloppstjänster

Vi tar endast ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna för att bygga, underhålla, driva och utveckla vatten-och avloppsnätet och anläggningarna. Vi får inte gå med vinst. Avgifterna för vatten och avlopp beslutas av kommunfullmäktige och finns i kommunens vatten- och avloppstaxa (VA-taxa). Fakturan för VA skickas till fastighetsägaren

Anläggningsavgift - En engångskostnad

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för en fastighet som ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och/eller dagvatten och därmed har möjlighet att kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anläggningsavgiften består av olika delar: Bland annat servisavgift, tomtyteavgift och förbindelsepunktsavgift. Avgiften ska betalas när förbindelsepunkten är upprättad och förmedlad.

Servisavgift: Motsvarar kostnaden för att dra fram ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten till fastigheten. Servisen är ledningarna som förbinder fastighetens system med det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Förbindelsepunktsavgift: Avgift för upprättande av förbindelsepunkter för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Bostadsenhetsavgift: En avgift per bostadsenhet.

Tomtyteavgift: En avgift per kvadratmeter tomtyta på fastigheten. (Ju större tomter, desto längre ledningsdragning behövs.)

Brukningsavgift – En löpande avgift

När anläggningsavgiften är betald finns det möjlighet att koppla in fastigheten till det kommunala ledningsnätet. Alla som har den möjligheten är abonnenter och måste därför betala brukningsavgift oavsett om fastigheten är inkopplad eller inte. Brukningsavgifterna ska bland annat täcka kostnader för drift och underhåll av det kommunala ledningsnätet.

Brukningsavgiften består av fasta kostnader (bostadsenhetsavgift och mätaravgift) och rörliga kostnader (fastighetens förbrukade mängd vatten). Den som inte har en vattenmätare installerad och inte använder kommunalt vatten i bostaden behöver endast betala bostadsenhetsavgiften.

Ditt abonnemang (dina brukningsavgifter) är löpande kostnader. Du betalar brukningsavgifterna genom fakturan som kommer sex gånger per år.

Bostadsenhetsavgift

Bostadsenhetsavgiften är en grundavgift, en fast årlig avgift som bland annat täcker administrativa kostnader samt drift och underhåll av ledningar och anläggningar samt planering för framtida behov. Din avgift beror på vilken typ av vattentjänster din fastighet kan anslutas till.

Begreppet bostadsenhet är mått på fastighetens storlek och vad den används till. Ditt bygglov ger den information vi behöver för att beräkna hur många bostadsenheter din fastighet har. En vanlig enfamiljsvilla för privat boende bedöms normalt som 1 bostadsenhet.

Avgiftsskyldigheten finns där även om fastighetsägaren väljer att inte använda VA-anslutningen.
Fastighetens nytta av den allmänna va-anläggningen består i första hand av att anläggningen står till förfogande närhelst det uppstår behov av den. Den allmänna va-anläggningen måste dimensioneras för att fullt ut kunna tillgodose detta behov. Behovet grundar sig på en objektiv bedömning och inte fastighetsägarens egen uppfattning. Befrielse från avgiftsskyldighet kan därför inte medges.

Det finns tre olika typer av vattentjänster, därför finns också tre olika avgifter.

 • Vattenavgift ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för drift och underhåll av ledningsnätet för dricksvatten och planering för framtida behov.
 • Spillvattenavgift ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för drift och underhåll av ledningsnätet för spillvatten och avloppsreningsverken samt planering för framtida behov.
 • Dagvattenavgift ska bidra till att täcka kostnaderna för att leda regn - och smältvatten till närmaste vattendrag. Vi tar även hand om dagvattnet från närliggande kvartersmarker till fastigheten.

Exempel på avgifter för vattentjänster
(alla avgifter nedan anges inkl. moms)

 • Har du dricksvatten, spillvatten och dagvatten betalar du 2895 kronor per år och bostadsenhet.
 • Har du dricksvatten och spillvatten betalar du 2730 kr per år och bostadsenhet.
 • Har du enbart spillvatten betalar du 1365 kr per år och bostadsenhet.
 • Har du enbart dricksvatten betalar du 1365 kr per år och bostadsenhet.

Ditt bygglov ger den information vi behöver för att beräkna hur många bostadsenheter din fastighet har. Här finns några exempel.

En enfamiljsvilla (bostadsfastighet):
En vanlig villa för ett privat boende bedöms normalt som en bostadsenhet oavsett hur stor fastigheten är. Bygglovet är beviljat för bostadsändamål.

Villa eller andra fastigheter med tillgång att hyra ut en eller flera bostadsenheter (med bostadsfastighet jämställd fastighet):
Har man tillgång att hyra ut ett eller flera rum i fastigheten, kommer detta att påverka antalet bostadsenheter som vi debiterar fastighetsägaren. Med bostadsenhet menas ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet.

Exempel på fastigheter som klassas som två eller fler bostadsenheter:

 • uthyrningslägenhet i villa
 • hyreshus, lägenhetshus

Detta innebär att vi även debiterar fastigheter med lägenhet i fastighet som i dag inte hyrs ut.

Fastighet med någon form av verksamhet:
Vanligtvis i fråga om fastigheter som används för verksamhet såsom kontor, verkstad, samlingslokal eller liknande, tas hänsyn till hur stor total yta fastigheten har. Varje påbörjad 150 m² räknas som en bostadsenhet.

Exempel på lokaler med verksamhet kan vara:

 • bensinstationer
 • butiker
 • hotell
 • jordbruksfastigheter
 • kontor
 • lagerbyggnader
 • restauranger
 • sjukvårdslokaler
 • industri
 • skola

Mätaravgift

Mätaravgiften är en fast avgift för de eller de vattenmätare som installerats i fastigheten. Avgiftens storlek beror på vilken kapacitet det är på vattenmätaren. Den som inte har en vattenmätare installerad och inte har kommunalt vatten påsläppt i bostaden behöver bara betala för den fasta delen av brukningsavgiften, som kallas för bostadsenhetsavgift. (Alla priser nedan är inkl. moms)

 • Har du en mätare av storlek Qn 5 m3 betalar du 1073 kr per år.
 • Har du en mätare av storlek Qn 10 m3 betalar du 2143 kr per år.
 • Har du en mätare av storlek Qn 20 m3 betalar du 4285 kr per år.
 • Har du en mätare av större storlek än 20 m3 tecknas separat avtal.

Rörliga kostnader

Den rörliga kostnaden består av den mängd vatten som förbrukas på din fastighet under ett år. Du debiteras i förväg efter en beräknad årsförbrukning, baserad från den avläsning du gjorde senast. För att du ska faktureras så korrekt förbrukning som möjligt måste du läsa av vattenmätarställningen minst en gång per år och delge oss den. Den nya avläsningen visar om du har betalat för mycket eller för lite under året, vilket kan innebära en justering till högre eller lägre avgift på nästa faktura. Avgiften räknas per kubikmeter levererat vatten. (Alla priser nedan är inkl. moms)

 • Har du både dricksvatten och spillvatten, betalar du 28 kr per m3 (2,8 öre per liter).
 • Har du enbart dricksvatten, betalar du 14 kr per m3 (1,4 öre per liter).
 • Har du enbart spillvatten, betalar du 14 kr per m3 (1,4 öre per liter).

Priser för övriga vatten- och avloppstjänster

Priser för övriga tjänster

Typ av tjänst

Inklusive moms

Nedtagning av vattenmätare

878 kr

Uppsättning av vattenmätare

878 kr

Avstängning av vattentillförsel

528 kr

Påsläpp av vattentillförsel

528 kr

Undersökning av vattenmätare

878 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

1755 kr

Förgäves besök, dvs. ej avbokat besök

878 kr

Din faktura

Du som lagfaren fastighetsägare får fakturan sex gånger per år. Du har möjlighet att betala den med E-faktura eller autogiro. Du avläser din vattenmätare själv och meddelar oss din vattenförbrukning. Om du vill ändra din beräknade förbrukning kontaktar du kundtjänst.

Den första fakturan för året kommer i februari. Längst upp i det högra hörnet på din faktura hittar du fakturanummer, kundnummer och OCR-nummer. Om du ringer till oss och har frågor så se till att ha dom uppgifterna nära till hands.

Vatten och avlopp

Under vatten och avlopp hittar du dina fasta kostnader (som varierar beroende på vilket abonnemang du har) samt dina rörliga kostnader (din vattenförbrukning).

 • Din beräknade årsförbrukning styr dina rörliga kostnader, det vill säga vad du beräknas ha förbrukat under den perioden som fakturan avser. Blir det ändringar i hushållet, till exempel fler eller färre personer så kan det vara anledning att du hör av dig så att vi kan justera din beräknade vattenförbrukning. Kontakta i så fall kundtjänst.
 • Den fasta avgiften (bostadsenhetsavgift och mätaravgift) täcker bland annat administrativa kostnader samt drift och underhåll av ledningar och anläggningar samt planering för framtida behov. En vattenmätare ska finnas för att mäta din vattenförbrukning så att vi kan ta rätt avgift.

Sophämtning

Under rubriken Sophämtning hittar du din grundavgift, i den ingår administration, omhändertagande av hushållens farliga avfall, återvinningscentralernas skötsel och drift, transport av avfallet, grovsopsinsamling med mera.

Kostnaderna som kommer sedan påverkas av vilket abonnemang du har valt. De olika abonnemangen kan du läsa mer om här:

Tjänster och avgifter för avfall

 

Så betalar du fakturan

Du kan betala din faktura på olika sätt. Via din internetbank kan du anmäla e-faktura och autogiro. Du kan också anmäla dig för autogiro genom att ta ut blanketten på vår webbplats eller beställa den hos kundtjänst. Det är smidigt både för dig och för Skellefteå kommun.

Avgifter enskilt avlopp (små avloppslösningar)

Avgifter eget avlopp

Ansökan om

Avgift

Tillstånd för avloppsanläggning med vattentoalett

8 316 kr

Avloppsanläggning med bad-, disk- och tvättvatten (utan vattentoalett)

2 772 kr

Senast uppdaterad: