Frågor och svar om vatten

Abonnemang, vattenavläsare, tryck i ledningarna. Här har vi samlat frågor och svar som handlar om vatten.

Klicka på rubrikerna nedan för att komma till rätt avdelning med frågor och svar

Fakturor och abonnemang

Se dina vatten- och renhållningsfakturor (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Anmäl ägarbyte för vatten, avlopp och avfall (Länk till annan webbplats)

Din faktura kommer sex gånger per år; i början av februari, april, juni, augusti, oktober och december med förfallodag den sista i respektive månad.

En fastighet som ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp har brukningsrätt och ingår i VA-kollektivet. Enligt lag om allmänna vattentjänster är fastighetsägaren till fastigheten skyldig att bidra till huvudmannens kostnader för VA-försörjningen, enligt vad som regleras i gällande VA-taxa.

Även om vattnet är avstängt har du skyldighet att erlägga avgift för att bidra till att täcka kostnaden för brukningsrätten. Om du stänger av vattnet och vattenmätaren har tagits ner, betalar du en fast avgift som kallas bostadsenhetsavgift. Det är en kostnad du betalar för att täcka exempelvis administration, drift och underhåll och planering för framtida behov, då du när som helst har möjlighet att koppla in ditt vatten igen.

Vattenmätaren tillhör kommunen. För att få den bortmonterad ta kontakt med kundtjänst, 0910-73 50 00 tryck 3.

Nej brukningsrätten är knuten till fastigheten och inte till fastighetsägaren. Det är inte möjligt att säga upp ett VA abonnemang.

Vi beräknar att varje person i hushållet förbrukar ungefär 50 kubikmeter vatten per år. När vi fakturerar dig utgår vi ifrån detta, tidigare årsförbrukning eller enligt de uppgifter du lämnar till oss. Om antalet personer i din familj ändras kommer vattenförbrukningen i ditt hushåll antingen att öka eller minska. För att slippa bli överraskad av kostnaden är det bra om du kontaktar kundtjänst 0910 73 50 00 så att vi kan ändra den preliminära förbrukningen.

Om du får en kreditfaktura och inte vill ha beloppet utbetalt via utbetalningskort kan du kontakta Kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller via mejl kundtjanst@skelleftea.se för att meddela ditt kontonummer eller be oss dra av återbetalningen på kommande räkning. Detta måste du göra senast en vecka före förfallodatum. Har du autogiro betalas beloppet till ditt konto.

Den fasta avgiften täcker bland annat kostnader för administration och ledningsnät som krävs för att tillhandahålla tjänsterna samt underhåll av det. Du ser även den fasta avgiften för din vattenmätare. En vattenmätare är inget du kan välja bort, den ska finnas där för att vi ska kunna se förbrukningen och ta rätt betalt. Blir det ändringar i hushållet, till exempel fler eller färre personer så kan det vara bra att du hör av dig så att vi kan justera din beräknade vattenförbrukning.

När du ska sälja eller överlåta en fastighet ska du tillsammans med den nya ägaren fylla i e-tjänsten för ägarbyte. Vattenmätaren ska läsas av på tillträdesdagen och uppgifterna ska registreras i e-tjänsten.

När ärendet är signerat av samtliga köpare kommer det in till oss. Vi flyttar då över abonnemanget och reglerar kostnaderna fram till tillträdesdagen i en flyttfaktura. De nya fakturorna kommer sedan fortsättningsvis att skickats till den nya ägaren.

För att kunna använda e-tjänsten behöver du som säljer och alla som står som köpare ha ett svenskt personnummer och e-legitimation (t.ex. BankID). Om ni inte kan använda e-tjänsten kan ni kontakta kommunens kundtjänst. Ring då 0910-73 50 00, knappval 3.

Anmäl ägarbyte för vatten, avlopp och avfall (Länk till annan webbplats)

När du ska sälja eller överlåta en fastighet ska du tillsammans med den nya ägaren fylla i e-tjänsten för ägarbyte. Vattenmätaren ska läsas av på tillträdesdagen och uppgifterna ska registreras i e-tjänsten överst på denna sida.

När ärendet är signerat av samtliga köpare kommer det in till oss. Vi flyttar då över abonnemanget och reglerar kostnaderna fram till tillträdesdagen i en flyttfaktura. De nya fakturorna kommer sedan fortsättningsvis att skickats till den nya ägaren.

För att kunna använda e-tjänsten behöver du som säljer och alla som står som köpare ha ett svenskt personnummer och e-legitimation (t.ex. BankID). Om ni inte kan använda e-tjänsten kan ni kontakta kommunens kundtjänst. Ring då 0910-73 50 00, knappval 3.

Anmäl ägarbyte för vatten, avlopp och avfall (Länk till annan webbplats)

Hör av dig till kundtjänst på telefonnummer 0910-735000. De kan skriva ut en ny faktura åt dig eller ge dig fakturans ocr-nummer.

Det här är en grundavgift som ska täcka de allmänna kostnaderna för abonnemanget (tex administration och fakturering) samt bidra till att täcka kostnaderna för drift och underhåll för de kommunala ledningsnät du har anslutit din fastighet till. Hur stor kostnaden blir beror bland annat på hur stor din fastighet är och hur den nyttjas. Det kan verka konstigt men det vi kallar bostadsenheter är mått på fastighetens storlek och vad du använder din fastighet till. Ditt bygglov ger den information vi behöver för att beräkna hur många bostadsenheter din fastighet har. En vanlig enfamiljsvilla för privat boende bedöms normalt som 1 bostadsenhet.

Nej. Det är alltid du som fastighetsägare som är betalningsansvarig.

Kontakta kundtjänst, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Vattenkvalitet

Det kommunala vattnet i Skellefteå är i allmänhet mjukt (2,2-4,9°dH) till mycket mjukt (0-2,1°dH), med undantag av några få vattenverk. Hårdheten har betydelse vid exempelvis dosering av tvättmedel. Mindre tvättmedel behövs vid mjukt vatten. Se tillverkarens rekommendationer på förpackningen för rätt dosering.Exakta uppgifter om enskilda vattenverk finns på sidan Vattenverk

Nej, eftersom vi främst har mjukt eller mycket mjukt vatten behöver du inte tillsätta salt. Se tillverkarens rekommendationer på förpackningen för rätt dosering av diskmedlet.Exakta uppgifter om enskilda vattenverk finns på sidan Vattenverk

Skellefteå har generellt sett mycket bra vatten.

Läs mer på sidan Vattenverk

Nej, ett kommunalt vatten behöver inte något filter. Däremot ökar risken att det blir sämre, på grund av bakterietillväxt i filtret.

Det har kommit in luft i vattnet. Spola rejält i minst 10 minuter och se om det försvinner. Om problemet kvarstår kontakta kundtjänst, 0910 73 50 00 eller via mejl kundtjanst@skelleftea.se.

Spola kallvatten minst 30 min på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc.). Observera att du ska spola kallvatten. Om problemet kvarstår kontakta kundtjänst på 0910 73 50 00 eller via mejl kundtjanst@skelleftea.se.

Missfärgat vatten beror järnutfällning som släpper vi hastigt ändrade flödesriktningar, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet som exempel läckor.

Uppskattad kostnad för detta:
Om man fyller en 10 liters hink tar det ca 1 minut
30 minuter kan man alltså spola bort ca 300 liter
i pengar motsvarar det = 0,30 m3 *28 kr = 8,40 kr.
Så att spola vid flera tappställen i 30 minuter skulle innebära en kostnad på ca 25-35 kr, som fastighetsägaren får bekosta för att snabbare få bort missfärgningen.

Har du fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat för att det ska synas. Kontakta en VVS-installatör.

Tvätten blir brun eller rostfärgad av järn. Troligen har järn fällts ut från ledningarna eller så kan det bero på att ledningsarbete pågår. Kontakta kundtjänst.

De flesta vattentäkter omges av ett skyddsområde. Inom området råder speciella regler för att skydda vattenkvaliteten. Spill eller läckage av exempelvis bensin, olja eller kemikalier ska omedelbart rapporteras till larmcentralen 112.

Finns det bekämpningsmedel i vattnet?

Nej, dricksvatten som produceras i kommunalt vattenverk innehåller inga bekämpningsmedel. För närmare detaljer kring provtagning, läs mer på sidan Vattenverk

Nej, helst inte. Det kan finnas bakterier i ledningarna som gynnas av den höga temperaturen. Dessutom innehåller oftast fastighetens varmvattenledningar koppar, som inte är nyttigt i höga halter. Värm istället upp kallt kranvatten till matlagning.

Bor du i flerbostadshus frågar du din värd. Bor du i småhus ställer du själv in temperaturen på din varmvattenberedare.

Ledningar och nät

Fastigheten kan ligga på en hög punkt i förhållande till vattenmagasinet. Det kan också vara en läcka i systemet, antingen i gatan eller på den egna fastigheten. Kontakta kundtjänst på 0910 73 50 00 eller via mejl kundtjanst@skelleftea.se för mätning av vattentrycket i kommunens ledningar.

Sommarstugeföreningarnas vatten kopplas på i mitten på maj (10-15 maj).

Sommarstugeföreningarnas vatten stängs för vintern i början på oktober.

Tag kontakt med kundtjänst. Ring 0910-73 50 00, tryck 3. Under jourtid blir du hänvisad vidare.

Förmodligen är rören inte riktigt förankrade, de ligger och slår mot en yta. Problemet är lätt åtgärdat om rören är dragna utanpå väggarna. Där rören ligger inne i väggarna krävs ett större ingrepp. Kontakta en VVS-firma som kan hjälpa dig.

Generellt sett ligger dagvattenledningen grundast. Något djupare hittar du dricksvattenledningen och längst ner ligger spillvattenledningen. Om du inte har några ritningar, vänder du dig till Kundtjänst på 0910 - 73 50 00 eller via mejl kundtjanst@skelleftea.se som eventuellt kan ha bygghandlingar arkiverade.

Du som fastighetsägare har ansvar att veta hur vatten- och avloppsledningarna ligger inom fastigheten.

Fastighetsägarens ansvar sträcker sig till den så kallade förbindelsepunkten, en juridisk punkt cirka en halv meter utanför tomtgränsen.

Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde. Inom planlagda områden är vanligtvis förbindelsepunkten 0,5 meter utanför tomtgränsen. Förbindelsepunkter finns upprättade inom de områden där ledningarna för spill-, dag- och dricksvatten är utbyggt.

Förbindelsepunkt förmedlas efter att en anslutning är grävd till fastigheten. På nybyggnadskartan som är upprättad vid bygglovet kan anslutningspunkter anges om en befintlig anslutning finns till fastigheten. Hittar du inte någon handling kontakta kundtjänst på 0910 - 73 50 00, tryck 3, eller via mejl kundtjanst@skelleftea.se

Vattenmätare

Du som fastighetsägare ansvarar för all installation och vattenledning från förbindelsepunkten och in i fastigheten. Det innebär också ansvar för tillsyn av att mätaren exempelvis inte läcker, att den skyddas mot frost-, värme- och annan yttre påverkan. Avstängningskranarna som sitter före och efter vattenmätaren är din egendom. Kontrollera dem regelbundet, så att de går att stänga av vid behov.
Skulle läckage uppstå från mätaren kontaktar du snarast kundtjänst. Skulle läckage uppstå från det som tillhör din fastighets vatteninstallation kontaktar du en privat VVS-installatör. Golv och väggar där mätaren sitter bör tåla spill och läckage av vatten. Läs mer om vattenläckage.

Det svarta kugghjulet snurrar så fort vattnet används. Räkneverket i en mätare visar mätarens ställning i antalet kubikmeter. De små visarna, visar från vänster till höger antalet deciliter, liter, 10 liter, 100 liter. När man nyss bytt mätare kan det ligga kvar en luftbubbla under glaset, men den försvinner efter ett tag.

Kugghjulet kan röra sig fram och tillbaka på grund av tryckförändringar. Vid förbrukning av vatten rör sig hjulet alltid medsols.

Det kan också bero på att det finns ett läckage på vattenledningen någonstans i fastigheten. Du kan kontrollera att dina ledningar inte läcker genom att du stänger av alla tappställen (exempelvis vattenkranar, dusch, disk- och tvättmaskin) och därefter ser du om vattenmätarens kugghjul snurrar. Gör den det så har du troligtvis en läcka någonstans i din fastighet. Läckan kan vara beläget antingen på vattenledningen eller att det finns dåliga ventiler eller packningar till någon kran. Du kan kontrollera att toaletten inte läcker genom att lägga toalettpapper inne i porslinet och se om det blir blött utan att du spolar. Kontakta en VVS firma som kan hjälpa dig om du inte hittar felet.

Det kan bero på förändringar som till exempel att toaletten bytts ut till en snålspolande toalett, att duschmunstycket är utbytt eller att antalet personer som bor i fastigheten har ändrats.

Det kan också bero på att det finns ett läckage på vattenledningen någonstans i fastigheten. Du kan kontrollera att dina ledningar inte läcker genom att du stänger av alla tappställen (exempelvis vattenkranar, dusch, disk- och tvättmaskin) och därefter ser du om vattenmätarens kugghjul snurrar. Gör den det så har du troligtvis en läcka någonstans i din fastighet. Läckan kan vara beläget antingen på vattenledningen eller att det finns dåliga ventiler eller packningar till någon kran. Du kan kontrollera att toaletten inte läcker genom att lägga toalettpapper inne i porslinet och se om det blir blött utan att du spolar. Kontakta en VVS firma som kan hjälpa dig om du inte hittar felet.

Nej, de nya mätarna är vattenfyllda. Ibland kan det ligga kvar en luftbubbla under glaset, men den försvinner efter ett tag.

Nej, inte själva vattenmätaren, den tillhandahålls och ägs av kommunen. Däremot betalar du en årlig kostnad för mätaren. Den kostnaden är beräknad för att bland annat täcka omkostnaderna för vår godkända mätarverkstad. Mätarverkstaden ansvarar för kontrollen av din vattenmätare. Därför byts mätare som suttit i en villa vart nionde år, och tas in för kontroll.

Du kontaktar kundtjänst som förmedlar ärendet vidare till mätarverkstaden. Mätarverkstaden kontaktar dig sedan så att ni kan komma överens om en tid som passar för installationen. Du måste först ha betalat anläggningsavgiften.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar och förbereder så att en vattenmätare kan installeras enligt standarden för placering av vattenmätare.
Då det är klart för dig att koppla in vatten, tar du kontakt med mätarverkstaden via kundtjänst och beställer installation av vattenmätaren. Innan mätaren installeras måste du först ha betalat anläggningsavgiften.

Det ska sitta en konsol på väggen med två stycken avstängningsventiler, en framför och en bakom vattenmätaren. Vattenmätaren måste sitta frostfritt och vara lätt tillgänglig för byte och avläsning. Ett bra mått är att det ska vara fritt 60 centimeter framför och 70 centimeter ovanför mätaren, samt att man kan stå och arbeta i utrymmet.

Vi kan hjälpa till med rekommendationer och uträkning av vilket flöde som behövs till fastigheten. Till en vanlig villa används en mätare med storleken Qn 5. Kontakta Kundtjänst på 0910 - 73 50 00 eller via mejl kundtjanst@skelleftea.se.

Att vattenmätaren kan släppa igenom upp till 5 kubikmeter vatten per timme.

En mätare som släpper igenom 5 kubikmeter vatten per timme (Qn 5) som är den mätaren som är vanligast förekommande i bostadsfastigheter, har en utesittningstid på 10 år.

Swedac är sedan 2007 föreskrivande myndighet och ansvarar för det regelverk som styr över vattenmätare. Det är Swedac som upprättar regler för exempelvis när vattenmätaren ska tas in för kontroll för att se om den mäter rätt.

Hur länge varje mätare får vara i drift innan den måste tas in för kontroll regleras enligt föreskriften STAFS 2007:2, enligt 5 §.
Kallvattenmätare upp till storlek qn 5: 10 års utesittningstid
Kallvattenmätare upp till storlek qn 10: 5 års utesittningstid
Kallvattenmätare upp till storlek qn 20: 5 års utesittningstid

Vi kontaktar dig via ett utskick när det blir dags att byta din vattenmätare. Vi vill då att du eller någon annan ansvarig är hemma och ger oss tillgång till vattenmätaren.

Om du vill boka om tiden kontaktar du Skellefteå kommuns kundtjänst på
0910-73 50 00 (tryck 3), så snart som möjligt. Telefontid är måndag-fredag 8.00-16.00.

Om du inte bokar om tiden och vi åker ut till dig och inte kan göra vårt arbete behöver vi ta ut en avgift på 878 kronor för att täcka de extra kostnader som uppstår.

Du kontaktar Kundtjänst på 0910 - 73 50 00 eller via mejl kundtjanst@skelleftea.se.

Vill du att mätarverkstaden kontrollerar mätaren och det visar sig att det inte var något fel på den, får du som fastighetsägare betala undersökningskostnaden.

Skulle läckage uppstå från vattenmätaren kontaktar du snarast Kundtjänst på 0910 - 73 50 00, tryck 3, eller via mejl kundtjanst@skelleftea.se. Under kvällar och helger kommer du att hänvisas vidare. Stäng ventilerna vid vattenmätaren.

Du som fastighetsägaren ansvarar för alla installationer och vattenledningar från förbindelsepunkten och in i fastigheten. Kostnader i samband med sönderfrusen mätare kommer att debiteras dig som kund.

Det finns en hel del att tänka på då elen stängs av, för att minska risken för att värmesystem, dricksvattenledningar och avloppsrör inte ska frysa sönder.

Här finns frågor och svar kopplat till att kallställa en fastighet.

Man brukar beräkna att varje person i hushållet förbrukar ungefär 50 m³ vatten per år. När vi fakturerar dig utgår vi från detta, tidigare års förbrukning eller enligt de uppgifter du lämnar till oss.

Om antalet personer i din familj förändras kommer vattenförbrukningen i ditt hushåll antingen att öka eller minska. För att slippa en bli överraskad på kostnaden vid årsavläsningen på grund av fel preliminär förbrukad mängd vatten, är det en bra idé att du kontakta oss via kundtjänst så att vi kan ändra den preliminära förbrukningen.

Företag

Ni får ange en ungefärlig förbrukning baserat på storleken på vattenmätaren. Mätarverkstaden kan hjälpa till med beräkningen. Ta kontakt med kundtjänst 0910 - 73 50 00 eller via mejl kundtjanst@skelleftea.se

Det är naturligtvis viktigt att mätarna fortsätter att mäta rätt även efter att de har tagits i bruk. Därför ska de också genomgå återkommande kontroller. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, granskar och godkänner företag som provar, kalibrerar, certifierar och kontrollerar. Det kallas ackreditering.

Skellefteå kommun skickar slumpmässigt utvalda mätare för test till ett ackrediterat företag. Kravet från Swedac är att vi ska skicka minst 20% av de mätare som byts för kontroll.

Skulle det visa sig att din mätare registrerat fel, kommer vi att utreda ärendet.

Mätarens nummer (identifikation) står på mässingsringen eller under locket på vattenmätaren och består av 7 eller 8 siffror. Det är det nummer som identifierar i vilken fastighet mätaren är installerad, fabrikationstyp och vilket flöde (storlek) mätaren kan ge.

Avläsning vattenmätare

Klicka här för att rapportera in din vattenmätarställning (Länk till annan webbplats)

Vi debiterar dig i förväg efter en beräknad årsförbrukning, baserad från den avläsning du gjorde senast. För att vi ska kunna ge dig en så korrekt årlig vattenavgift som möjligt, behöver du hjälpa oss genom att läsa mätaren minst en gång per år och skicka in uppgiften till oss. Den nya avläsningen påvisar om du har betalat för mycket eller för lite under året, vilket innebär högre eller lägre avgift på nästa räkning.

Enligt allmänna bestämmelser för användande av Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) är du skyldig att lämna mätaravläsning till kommunen när vi efterfrågar det.

Om det blivit förändringar i antalet boende i ditt hushåll, påverkas också vattenförbrukningen. Då kan du behöva anmäla ändringen. Vi kan då justera din förväntade förbrukning så att du betalar rätt avgift.

Varje år frågar vi efter din mätarställning. Du behöver inte rapportera in om vi inte efterfrågat det.

Blir det förändringar i antalet boende i ditt hushåll under året, kan du anmäla det till kundtjänst för att få rätt beräknad förbrukning.

Har du tappat bort ditt avläsningskort går det bra att använda informationen som finns på din räkning (kundnummer, mätarnummer) för att rapportera mätarställningen via e-tjänsten

Systemet tillåter bara inregistreringar inom ett visst intervall som styrs av din förväntade årsförbrukning. Detta eftersom din inrapportering går direkt in i vårt system och påverkar din nästa faktura. Om det är så att din förbrukning förändrats avsevärt sedan senaste avläsningen behöver vi justera din beräknade årsförbrukning. Kontakta då vår kundtjänst som hjälper dig både med inregistreringen av mätarställningen och att justera din beräknade årsförbrukning. Men du har väl först kollat att du läste av rätt ?

Årsförbrukning innebär den mängd vatten som hushållet använder per år. Vilken årsförbrukning du förväntas ha beror på hushållets storlek. Vi justerar din förväntade årsförbrukning allt eftersom du rapporterar in mätarställningen år efter år, eller om du ringer in till vår kundtjänst och meddelar en förändring.

Läs mer om avgifter och fakturor

Uppgiften vi har om din anläggnings förväntade årsförbrukning kan du se på din räkning, varje gång den kommer.

Om antalet personer i hushållet förändras påverkas vattenförbrukningen. Då behöver vi justera din förväntade årsförbrukning så att du får rätt avgift. Du kan anmäla förändringen till kundtjänst när som helst under året.

Enligt allmänna bestämmelser för användande av Skellefteå kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) är du skyldig att lämna mätaravläsning till kommunen när vi efterfrågar det.

Du behöver också rapportera in mätarställningen för att få rätt avgift. Den förväntade årsförbrukningen justeras när du rapporterar in mätarställningen.

Dag- och dränvatten

Dagvatten är tillfälliga flöden av exempelvis regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande grundvatten. Oftast menar man vatten från hårdgjorda ytor så som hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö och is. Dränvatten är vatten i marken som avleds genom dränering exempelvis för att källarutrymmen ska hållas torra.

Kommunen har endast kunskap om det allmänna (kommunala) ledningsnätet. Du som fastighetsägare måste själv ta reda på hur vatten- och avloppsledningar inom din fastighet är placerade, samt försäkra dig om att ledningarna är anslutna till det kommunala ledningsnätet på korrekt sätt.

Du bör särskilt kontrollera hur vatten från markanslutna stuprör och husets dränering avleds. Om det finns spygatt eller gårdsbrunn på fastigheten bör du även kontrollera dem.

Du har ansvar för fastighetens VA-ledningar fram till fastighetens förbindelsepunkt (normalt 0,5 meter utanför fastighetsgräns).

Avdelningen för vatten och avlopp kan ge mer detaljerad information kring var förbindelsepunkten ligger på din fastighet. Kontakta kundtjanst@skelleftea.se eller 0910-73 50 00, knappval 3

Som fastighetsägare är det ganska mycket du behöver känna till kring hur du ska göra för att hantera dag- och dränvatten på rätt sätt vad gäller hantering på fastigheten och när vattnet avleds från fastigheten.

Vi rekommenderar att du läser mer här. , 4.1 MB.

Det är vanligtvis inte tillåtet att avleda dag- eller dräneringsvattnet till det kommunala spillvattenledningsnätet. Detta står i ABVA, Allmänna bestämmelser för användande av Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Du behöver därför sannolikt åtgärda detta. Kontakta kommunens VA-avdelning så kan de ge dig mer information. Kontakta kundtjanst@skelleftea.se eller 0910-73 50 00, knappval 3

VA-avdelningen kontrollerar kontinuerligt om det finns fastigheter som felaktigt avleder dag- eller dränvatten till det kommunala spillvattennätet. Om felaktigheter upptäcks kommer du att få ett brev till din folkbokföringsadress. I brevet hittar du mer information kring vilka felaktiga anslutningar som upptäckts, samt hur lång tid du har på dig att åtgärda dessa.

Det är du som fastighetsägare som betalar för de åtgärder som krävs inne på din fastighet. VA-avdelningen kan inte svara på frågor om vad de åtgärder som behöver vidtas inne på din fastighet kan kosta. Det är uppgifter som du själv måste ta reda på utifrån vilken åtgärd du behöver vidta.

Om du behöver en anslutning till det kommunala dagvattennätet, så kan det tillkomma anslutningsavgifter. Kontakta kommunens VA-avdelning så kan de ge dig mer information.

VA-avdelningen kan inte hjälpa dig med åtgärder inne på din fastighet eller när du ska koppla om din fastighets VA-ledningar. Du kan själv anlita en entreprenör som du känner förtroende för.

Som fastighetsägare behöver du försäkra dig om att entreprenören har godtagbar kunskap om hur dag- och dränvatten ska hanteras på fastigheten och när vattnet avleds från fastigheten.

Läs gärna mer här. , 4.1 MB.

Om du har tänkt leda vatten från till exempel stuprören till stenkista på din egen fastighet, måste du först utreda om din fastighet har rätt förutsättningar för stenkista. Du kan kontakta en entreprenör som arbetar med sådant för att få svar på dina frågor.

Kontakta kommunens VA-avdelning så kan de ge dig mer information. Ta kontakt i så god tid som möjligt när du undersöker möjligheterna att ansluta din fastighet till det kommunala dagvattennätet. Kontakta kundtjanst@skelleftea.se eller 0910-73 50 00, knappval 3

Ska du kallställa din fastighet?

Det finns en hel del att tänka på då elen stängs av, för att minska risken för att värmesystem, dricksvattenledningar och avloppsrör fryser sönder. Du kan ta del av vad som gäller i informationen här nedan.

Du som fastighetsägare har ansvar för att vattenmätaren inte fryser sönder. Vill du kallställa din fastighet och det finns en vattenmätare installerad i fastigheten måste den monteras bort för att den inte ska frysa sönder. Det görs av personal från kommunen. Ta kontakt med kundtjänst så kan vi hjälpa dig att ta ned vattenmätaren.
För nedtagning och uppsättning av vattenmätaren betalar du en serviceavgift enligt gällande taxa.

Tänk på att värmesystem, dricksvattenledningar och avloppsrör kan frysa då elen stängs av. Som fastighetsägare ansvarar du för din VA-installation, det vill säga vatten- och avloppsledningarna inom fastighetens gränser fram till förbindelsepunkten (oftast placerad ca 0,5 m utanför tomtgräns). För att minska risken för att ledningarna fryser sönder måste hela fastighetens vattensystem tömmas.

Töm samtliga system som innehåller vatten. De vanligaste systemen är vattenburna värmesystem (radiatorer, pannor, fjärrvärmeväxlare, vattenburna golvvärmeslingor med mera) samt vattenförsörjningssystem och avlopp.

För att tömma vattenledningen som går från förbindelsepunkten och in till fastigheten måste vattnet stängas av för att sedan kunna tappas på vatten. Detta kräver att det finns både avstängningsmöjlighet och ett tappställe för vattnet i närheten av förbindelsepunkten.

Kommunen har endast möjlighet att varaktigt stänga av vattnet via en kommunal serviskran om det kan göras utan att någon annan fastighet påverkas. Kommunen har dock ingen skyldighet att tillhandahålla avstängare till varje enskild fastighet. Det är därför inte säkert att den möjligheten finns för just din fastighet.

Om det inte finns någon kommunal avstängningsventil till din fastighet måste du själv låta installera en avstängningsventil i närheten av förbindelsepunkten. Avstängningsventilen ska vara anlagd på din tomtmark, på frostfritt djup. Det finns idag avstängningsventiler med självtömmande serviskranar, som underlättar arbetet med att tömma systemet. Kommunen kan vara behjälplig vid installationen genom att stänga av vattnet en kort stund under tiden du ordnar med avstängare inom din fastighet. Den tid som vi kan stänga av vattnet beror på hur många andra fastigheter som påverkas. Ju fler fastigheter som påverkas desto kortare tid kan vattnet stängas av.

Om kommunen åtar sig att stänga vattentillförseln, tillfälligt eller varaktigt, kan kommunen inte garantera att vatten inte kommer att tillföras via avstängningsventilen under tiden avstängningen pågår. Kommunen ansvarar inte för eventuella översvämningsskador som uppstår under tiden avstängningen pågår. Fastighetsägaren har därför eget tillsynsansvar för att fastigheten inte ska drabbas av översvämningsskada. Ta kontakt med en VVS-installatör för ytterligare information om åtgärder för att förhindra sönderfrysning.

För av och påsläpp av vattentillförsel betalar du en avgift enligt gällande taxa.

För att du ska kunna kallställa din fastighet utan att riskera att mätaren fryser sönder och slippa kommunens kostnader för ned-och uppsättning av vattenmätaren kan du som fastighetsägare bekosta och installera en vattenmätarbrunn strax intill den angivna förbindelsepunkten. Kommunen ställer krav på viss typ av vattenmätarbrunn, läs mer i kravspecifikationen nedan. Kommunen tillhandahåller och installerar själva mätaren.

Kravspecifikation på typ av mätbrunn (pdf, öppnas i eget fönster). , 129.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi kan inte lova att vi kan vara behjälpliga med påsläpp och avstängning av vattentillförsel. För att säkerställa att du ska kunna stänga och öppna vattnet måste du själv ordna så att en självtömmande serviskran installeras på din tomtmark. Det är viktigt att den placeras på frostfritt djup, så nära mätarbrunnen som möjligt. Du som fastighetsägare kan då hantera på- och avstängning själv. På detta sätt behöver du inte betala kommunens avgifter för avstängning och påsläpp av vattentillförseln, eftersom kommunens kran aldrig behöver hanteras. Du som fastighetsägare ansvarar själv för att kontakta en VVS-firma för att ordna installationerna, då det alltid är fastighetsägaren som har ansvaret för all installation inom fastigheten.

Senast uppdaterad: