Enskilt avlopp – sök tillstånd eller lämna in anmälan

Om du ska installera eller ändra en avloppsanläggning behöver du söka tillstånd från bygg- och miljönämnden. Här kan du läsa om hur det går till och vad du behöver tänka på.

Om du vill installera enskilt avlopp eller göra förändringar i en befintlig avloppsanläggning gäller följande:

 • Du ska alltid söka tillstånd för enskilt avlopp med vattentoalett (WC).
 • Du ska alltid anmäla avlopp med bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten)

Kontakta miljöenheten via kommunens växel (0910-73 50 00, knappval 3) om du är osäker på vad som gäller för dig.

Skicka in ansökan för enskilt avlopp (eget avlopp) (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Skicka in ansökan via e-tjänst

Skicka in din ansökan/anmälan digitalt via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det går bra att spara ärendet och fortsätta fylla i det vid senare tillfälle.

Innan du använder e-tjänsten är det bra att läsa igenom informationen på den här sidan, på informationssidan om enskilt avlopp, samt på webbplatsen Avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här ser processen ut för dig som ska söka tillstånd för enskilt avlopp:

 1. Börja med att läsa på
  Innan du skickar in din ansökan behöver du läsa på om enskilt avlopp. Vi rekommenderar därför att du besöker webbplatsen Avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Här finns allt du behöver veta om enskilt avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster. På webbplatsen presenteras olika tekniker tillsammans med tips och råd.
 2. Kontakta en entreprenör
  Kontakta sedan en konsult eller erfaren entreprenör som kan hjälpa dig att välja avloppslösning och ta fram ett underlag för din ansökan. 
  Exempel på entreprenörer och konsulter finns på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats.

 3. Välj typ av anläggning
  Vilken typ av anläggning som passar dig bäst beror bland annat på tomtstorlek, markförhållanden, reningskrav på platsen och placering av dricksvattenbrunnar. Använd gärna informationen på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som stöd när du väljer anläggning.

 4. Kontakta grannarna
  Om du söker tillstånd för att bygga en avloppsanläggning behöver du uppgifter om alla närliggande dricksvattenbrunnar, avlopp och energibrunnar (berg- eller jordvärme). Kontakta grannarna och be om uppgifterna innan du lämnar din ansökan

 5. Ta fram beskrivning och situationsplan
  Till ansökan ska du bifoga en beskrivning av din planerade avloppsanläggning och en situationsplan. Se exempel på situationsplan längre ner på den här sidan.

 6. Gräv en provgrop
  Om du ska anlägga en markbaserad avloppslösning (till exempel markbädd, infiltration eller efterpolering) ska du gräva en provgrop för att undersöka marken och vattennivåerna där anläggningen är tänkt att läggas.

  Du behöver göra en jordanalys för att kontrollera markens genomsläpplighet. Det kan du göra med siktanalys eller perkolationstest. Ta gärna din entreprenör till hjälp och bifoga resultatet i din ansökan.
  Läs mer om undersökning av platsen (mark och vatten) på Avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 7. Skicka in ansökan/anmälan
  Skicka gärna in ansökan digitalt via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats. Då kan du följa handläggningens gång.

  Kom ihåg att du inte får börja gräva ned din avloppsanläggning innan du fått beslut från bygg- och miljönämnden.

  Vill du inte ansöka digitalt? Kontakta då kundtjänst i Skellefteå kommun via 0910-73 50 00 (knappval 3) och beställ en pappersblankett.

Till din ansökan ska du bifoga situationsplan. Det är en karta över området som innehåller relevanta uppgifter som handläggaren behöver för att ta ställning till din ansökan. Om du ansöker via e-tjänsten kan du välja att skapa situationsplan digitalt i e-tjänsten. Det finns även möjlighet att bifoga en PDF-fil med situationsplan direkt i e-tjänsten.

Om du inte vill ansöka digitalt bifogar du en situationsplan i pappersform. Använd en skalenlig karta. Till exempel från ditt bygglovsunderlag.

Kontakta kundtjänst i Skellefteå kommun, via 0910-73 50 00 (knappval 3), om du behöver hjälp med ett kartunderlag.

Situationsplanen ska innehålla följande:

 • Avloppsanläggningens placering (slamavskiljaren samt övriga delar i efterföljande reningssteg)
 • Avloppsanläggningens utsläppspunkt (om det finns någon)
 • Fastighetsgränser samt byggnader som finns på fastigheten
 • Placering av eventuella energibrunnar eller jordvärmeslingor
 • Riktning till alla vattentäkter inom 100 m från anläggningen
 • Närliggande hav, vattendrag, diken och sjöar
 • Grundvattnets strömriktning (marklutning)
 • Grundvattenrörets placering
 • Provgropens placering
 • Uppställningsplats för slamtömningsfordon
Exempel på situationsplan

Grävningen av avloppsanläggningen ska dokumenteras med foton. Intyg och foton ska så snart anläggningen är färdig skickas in till Samhällsbyggnad, miljö.

Skicka gärna in intyg och foton via vår e-tjänst.

Utförandeintyg för enskild avloppsanläggning (Länk till annan webbplats)

Har du inte tillgång till e-legitimation kan du ladda ner blanketterna nedan:

 1. Om du ska bygga nytt hus med WC och inte kan ansluta till kommunalt avloppsnät. Observera att det inte räcker med beviljat bygglov.
 2. Om du ändrar från fritidsbostad till permanent boende och behöver göra nytt avlopp eller dimensionera upp det befintliga. Avlopp för fritidshus är ofta dimensionerade bara för ett par månaders vistelse per år och klarar inte att rena större mängd avloppsvatten. Avlopp för fritidshus ska ha samma standard som åretruntboende.
 3. Om du ska bygga ut och avloppsanläggningen är underdimensionerad.
 4. Om avloppsanläggningen måste åtgärdas på grund av att den inte renar avloppsvattnet tillräckligt ur hälso- och miljösynpunkt.

Avgifter eget avlopp

Ansökan om

Avgift

Tillstånd för avloppsanläggning med vattentoalett

8 316 kr

Avloppsanläggning med bad-, disk- och tvättvatten (utan vattentoalett)

2 772 kr

Utsläpp av avloppsvatten betraktas som miljöfarlig verksamhet och regleras i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Tillstånds- och anmälningsplikt för små avlopp regleras i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Tillståndsbeslutets giltighet

En avloppsanläggning till vilken toalettavlopp ska anslutas måste påbörjas inom två år efter beslutet och vara utförd inom fem år, enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Avgift för prövning

En avgift tas ut för prövning enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Den varierar mellan olika kommuner och med den anläggningstyp som ansökan eller anmälan gäller.

Entreprenörens ansvar

Anläggningsarbetet av små avlopp ska utföras av sakkunnig person. Det arbete som utförs av en entreprenör omfattas av konsumenttjänstlagen och för ett arbete som inte har utförts på rätt sätt så gäller 10 års reklamationsrätt.

Miljösanktionsavgift

Den som utan tillstånd eller anmälan anlägger en avloppsanordning eller gör en tillståndspliktig ändring blir ålagd att betala en miljösanktionsavgift.

Avgiftens storlek varierar beroende på typ av anläggning. Kontakta Samhällsbyggnad, miljö, för ytterligare information.

Här är exempel på anläggningar som godtas inom områden med hög respektive normal skyddsnivå. I slutändan är det dock anläggningens funktion och prestanda som bedöms:

Normal skyddsnivå

Följande typer av anläggningar (och även de för hög skyddsnivå) godtas inom normal skyddsnivå:

Infiltrationsanläggning

I en infiltrationsanläggning renas avlopps- vattnet efter slamavskiljning genom att det filtreras genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet. Infiltrationer fungerar endast i genomsläppliga marklager.

Markbädd med kompletterande rening

En markbädd bygger i princip på samma process som en infiltration, d.v.s. att avloppsvattnet behandlas genom att det efter slamavskiljning rinner genom ett sandlager. Skillnaden är att sandlagret byggs upp med särskild markbäddssand. Avloppsvattnet infiltrerar inte ned i de naturliga marklagren utan samlas upp i en dränering och leds via infiltrationsdike/efterpolering till vattendrag, sjö eller hav.

Kompaktfilter

Kompaktfilter, biomoduler eller kassetter används ibland istället för spridarlagret i infiltrationsanläggningar och markbäddar.

Hög skyddsnivå

Minireningsverk med efterbehandling

Principen för ett minireningsverk är att reningen sker i ett slutet system från vilket avloppsvattnet sedan leds ut till ett efterbehandlingssteg. Tänk på att reningsgraden kan variera mellan olika fabrikat.

WC med kemisk fällning och markbädd/infiltration

Den kemiska fällningen sker i slamavskiljaren varifrån vattnet sedan leds vidare till en infiltration eller markbädd. Denna lösning kräver en större volym på slamavskiljaren.

WC med markbädd och fosforfälla/fosforfilter

Avloppsvattnet leds efter slamavskiljaren till en markbädd och därefter till fosforfällan.
Markbädden bör vara tät för att fosforreningen ska bli effektiv. Denna anläggningstyp klarar endast hög skyddsnivå med avseende på fosfor, för att klara hög skyddsnivå för kväve krävs ytterligare rening i dike, våtmark eller dyl.

Urinsorterande lösningar och BDT-vatten till markbädd eller infiltration

Det här avloppssystemet bygger på separat hantering av urin, fekalier och BDT-vatten. Urinen samlas upp i en tank, fekalier och papper samlas i en behållare i eller under toaletten medan resterande avloppsvatten (BDT-vattnet) leds till en slamavskiljare och vidare till markbädd eller infiltration.

WC till sluten tank och BDT-vatten till markbädd eller infiltration

I det här avloppssystemet leds toalettavloppet till en sluten tank. BDT-vatten leds till en slamavskiljare och vidare till markbädd eller
infiltration. Snålspolande toalett eller vakuumtoalett krävs för att undvika att tanken fylls onödigt fort.

Torrtoalett och BDT-vatten till markbädd eller infiltration

Förmultningstoalett, förbränningstoalett eller liknande används istället för vattentoalett. BDT-vatten leds till en slamavskiljare och vidare till markbädd eller infiltration.

För att kunna välja lämplig typ av avloppsanläggning och var den ska placeras behövs information om de förutsättningar som råder på fastigheten.

Skyddsavstånd

För att undvika att avloppsanläggningen förorenar grundvatten, ytvatten eller orsakar annan olägenhet bör vissa skyddsavstånd hållas.

Dricksvattentäkter

En avloppsanordning bör placeras nedströms en dricksvattentäkt. Avståndet från utsläppspunkt till vattentäkt beror på grundvattnets strömningshastighet men bör inte understiga 50 meter.

Grundvatten och berg

För att få en tillfredsställande reduktion av smittämnen får avståndet mellan infiltrationsytan och den högsta grundvatten- nivån inte understiga 1 meter. Detta gäller även det vertikala avståndet mellan infiltrationsyta och berg. Tänk också på att grundvattennivån varierar under året.

Vattendrag eller ytvatten

Skyddsavståndet från ytterkant på avlopps- anordningen till hav, sjö eller vattendrag bör vara minst 50 meter.

Fastighetsgränser och byggnader

Avståndet mellan ytterkant på avloppsanordningen och fastighetsgräns bör vara minst 5 meter. Avståndet mellan slamavskiljare och bostadshus bör vara minst 10 meter.

Slamtömningsfordon

Avståndet mellan slamavskiljare/urintank/ sluten tank och farbar väg bör vara mindre än 10 meter. Vid längre avstånd får du betala mer för slamtömningen. Vägen ska vara minst 3,5 meter bred, ha fri höjd på 4,5 meter och ha bärighet för fordon som väger 25 ton. Området mellan slamtömningsfordonets uppställningsplats och plats för slamtömning måste vara tillgängligt.
Betonglock får inte ha en diameter som överstiger 80 cm.

Markegenskaper

För att infiltrera avloppsvatten krävs att marken har tillräcklig infiltrationskapacitet. Förutsättningarna på platsen bör undersökas genom jordprovtagning eller perkolationsprov.
Är marken för finkornig blir den för tät för att infiltrationen ska fungera. Är marken för grovkornig rinner vattnet igenom för snabbt och reningen blir otillräcklig.

På Avloppsguiden.se kan du läsa mer om Länk till annan webbplats.markegenskaper, perkolationsprov och siktanalys.

Inom vissa områden gäller högre skyddskrav. Bedömning görs alltid i varje enskilt fall. Högre skyddskrav gäller oftast:

 • Inom primär och sekundär skyddszon för vattentäkt.
 • I närheten av badplatser.
 • I närheten av sjöar och vattendrag där vattenkvaliteten är dålig eller mindre god.

Miljöskydd

Kraven på reduktion är i normalfallet:

 • 90 % för organiska ämnen (BOD)
 • 70 % för fosfor

Vid högre skyddskrav är reduktionskravet:

 • 90 % för organiska ämnen (BOD)
 • 90 % för fosfor
 • 50 % för kväve

Hälsoskydd

Avloppsanläggningen ska vid normalt hälsoskyddskrav rena bakterier och smittämnen så att avloppsvattnet inte medför ökad risk för smitta eller förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.

Vid högre skyddskrav kan ytterligare skyddsåtgärder krävas, t ex fler reningssteg. I särskilt känsliga områden kan utsläpp av avloppsvatten från WC i vissa fall inte tillåtas.

Senast uppdaterad: