Avlopp

Avloppsreningsverk

För att avloppsvattnet ska kunna släppas ut i naturen genomgår det flera reningssteg. Huvudstegen är mekanisk, kemisk oc...

Enskilt avlopp (eget avlopp)

Om du inte kan ansluta till kommunalt avlopp har du som fastighetsägare ansvar för att ha ett eget avlopp.

Ordlista vatten och avlopp

Här finns förklaring av ord och begrepp som förekommer på informationssidorna om vatten och avlopp.

Spillvatten

Det avloppsvatten som kommer från hushållets toalett, dusch och disk kallas spillvatten. Spillvattnet avleds via spillva...

Avlopp

Avloppsvatten kan ses som ett samlingsnamn för dag- och spillvatten. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner ner i våra rännstensbrunnar från hustak, vägar och grönytor. Spillvatten är disk-, toalett- och duschvatten samt vatten från industrier.

Anslut till kommunalt vatten och spillvatten (Länk till annan webbplats)

Om du inte kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp kan du ha enskilt avlopp, även kallat små avlopp eller eget avlopp.
Läs mer om enskilt avlopp.


Läs mer om...

Läs mer om...

Spillvatten innehåller näringsämnen och bakterier från vår avföring. Näringsämnen kommer också från rengöringsmedel och tvättmedel som ofta innehåller fosfor. Både från industrier och hushåll kommer också en del tungmetaller, miljögifter och andra föroreningar. Spillvattnet leds via spillvattennätet till ett avloppsreningsverk för rening.

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från till exempel hustak, dränering, gator och parkeringar. Dagvattnet leds via dagvattennätet till närmaste vattendrag, sjö eller hav, utan att passera ett reningsverk. För att minska risken för förorening är det därför viktigt att tungmetaller, olja och bekämpningsmedel inte följer med.

Avloppsreningsverken ska i första hand ta emot och rena hushållens avloppsvatten. Verksamheter är skyldiga att lämna uppgifter om sina utsläpp, om fastigheten används till annat än bostadsändamål.

Läs mer om avlopp från industrier och andra verksamheter.

I Skellefteå kommun ska matavfall från hushåll, restauranger och liknande tas omhand via insamling i kärl (papperspåsar för matavfall), för att sedan behandlas biologiskt i vår biogasanläggning.

Ledningsnätet klarar inte av att transportera matavfall, då risken är stor att det kan bli driftstörningar som följd. Av den anledningen tillåter vi inte anslutning av avfallskvarn till avloppsnätet annat än i undantagsfall. Avfallskvarnar får endast installeras om vi efter ansökan godkänner det. Om ansökan godkänns ska åtgärder för att separera organiskt material vidtas. Fastighetsägare ska i så fall installera och bekosta en separat tank, vars innehåll ska transporteras till biogasanläggningen.

För att avloppsvattnet ska kunna släppas ut i naturen genomgår det flera reningssteg, där huvudstegen är mekanisk, kemisk och biologisk rening.

0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se