Enskilt avlopp (eget avlopp)

Om du inte kan ansluta till kommunalt avlopp har du som fastighetsägare ansvar för att ha ett eget avlopp.

Enskilt avlopp kallas också för eget avlopp och små avlopp.

Om du vill installera enskilt avlopp eller göra förändringar i en befintlig avloppsanläggning måste du söka tillstånd.

Samhällsbyggnad, Miljö gör tillsyn av enskilda avlopp för att säkerställa att de uppfyller miljökraven.

Skicka in ansökan för enskilt avlopp (eget avlopp) (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Så fungerar enskilt avlopp

Det finns många varianter av enskilda avlopp. De allra flesta består av en slamavskiljare och någon form av efterföljande rening. Om en vattentoalett (WC) är ansluten till anläggningen måste det finnas både slamavskiljning och efterföljande rening.

Sköt om anläggningen

Om du sköter om din avloppsanläggning på rätt sätt håller den längre och reningen blir bättre. Som fastighetsägare har du ansvar för att reningen fungerar som den ska.

Läs mer om hur du sköter om din avloppsanläggning och vad det innebär att spola rätt.

Du ska kunna bedömma din anläggning

Enligt miljölagstiftningen ska du som fastighetsägare ha kunskap om din anläggning och se till att den är tillräckligt bra. Anläggningen ska:

 • finnas på lämplig plats
 • ha tillräckligt hög reningsgrad
 • inte förorena vattentäkter
 • skötas och underhållas på rätt sätt

Tryck här för att se en guide som hjälper dig bedömma din avloppsanläggning. Länk till annan webbplats.

Uppfyller ditt avlopp kraven?

Anledningar till att avloppet inte uppfyller kraven enligt miljölagstiftningen kan till exempel vara:

Efterföljande rening saknas

Avloppsvattnet som går från slamavskiljaren är inte renat så att det kan skickas direkt till omgivande miljö. Någon form av efterföljande rening krävs för att avloppsvattnet inte ska påverka omgivningen. Trekammarbrunn med stenkista eller åkerdränering är inte godkända reningstekniker.

Efterföljande rening kan till exempel vara:

 • en infiltration
 • en markbädd
 • ett minireningsverk.

Tillstånd saknas för avloppsanläggningen

För att gräva ett avlopp krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden. Saknas tillstånd är det inte säkert att anläggningen uppfyller kraven.

Anläggningen fungerar inte längre som den ska

En infiltration eller en markbädd som belastats i cirka 20 år eller mer renar ofta inte så bra längre. Äldre infiltrationer och markbäddar gjordes kanske inte enligt de råd och regler som finns idag. Det finns risk för att de ligger för djupt, har för liten yta och/eller saknar till exempel fördelningsbrunn och luftningsrör.

Avloppsvattnet kan ha innehållit till exempel vissa kemikalier eller mediciner som påverkat reningen negativt

För att avgöra om ett avlopp klarar kraven behöver hela avloppsanläggningen kontrolleras. Det är viktigt att placeringen av anläggningen är rätt och att du som fastighetsägare regelbundet har tittat till den.

Anläggningen belastas för mycket

Anläggningen får inte belastas med mer avloppsvatten än det anläggningen är gjord för. Då förkortas livslängden och det blir sämre rening. Det kan leda till att det blir stopp i anläggningen. En anläggning får inte överbelastas oavsett vilken typ av anläggning det är. Går avloppsvattnet till sluten tank innebär det extra tömningar och risk för att den svämmar över.

Anläggningen har brister

Brister som gör att anläggningen inte fungerar som den ska kan till exempel vara:

 • slam följer med avloppsvattnet ut från avskiljaren
 • spridarrören är igensatta
 • infiltrationen eller markbädden ligger i vatten
 • bädden är felanlagd

Kommunen gör tillsyn av enskilda avlopp. Syftet är att minska utsläppen av avloppsvatten och att säkerställa ett bra hälsoskydd.

Tillsynen görs med stöd av miljöbalken, vilken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

En avloppsanläggning med en ansluten vattentoalett (WC) måste ha både slamavskiljning och efterföljande rening. Efterföljande rening kan till exempel vara en infiltration, markbädd eller ett minireningsverk. Bestämmelserna om utsläpp av avloppsvatten gäller för alla fastigheter som har indraget vatten eller avloppsrör ut från huset. Reglerna gäller också för fritidshus.

Du som fastighetsägare ansvarar för avloppsanläggningen

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att du har en avloppsanläggning som uppfyller kraven på rening. I ansvaret ligger också att ha kunskap om din anläggning. Om du tycker att det är svårt kan du ta hjälp av en avloppskunnig entreprenör.

Entreprenören ska känna till lagkraven

Entreprenören du anlitar ska känna till vilka lagkrav som finns när någon ska bygga eller ändra en avloppsanläggning.

Följ Miljöbalkens regler och kommunens föreskrifter

En avloppsanläggning måste anläggas på lämpligt sätt och underhållas för att orenat avloppsvatten inte ska släppas ut. Detta regleras bland annat genom Miljöbalken som kom 1999. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning och försämra badvatten.

Du hittar regler och föreskrifter i Miljöbalken:

Läs Miljöbalkens regler för avlopp på riksdagen.se. Länk till annan webbplats.

Läs Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd på riksdagen.se. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: