Spola rätt

Allt som spolas ner i avloppet hamnar i ett avloppsreningsverk för rening. Du kan påverka reningen genom att se till att inga föremål eller farliga ämnen spolas ner i avloppet.

Ingenting försvinner - allt som spolas ner i avloppet hamnar till slut på reningsverket. Varje dag spolas det ner en mängd saker som inte har i avloppet att göra – trasor, tops, våtservetter, fimpar, tamponger och kattsand, för att nämna några exempel. Allt detta orsakar stopp och driftstörningar i ledningsnät, pumpstationer och i reningsverket. Det kan också orsaka stopp och problem i ledningarna i ditt eget hus.

Avloppsreningsverket är byggt för att ta bort organiska ämnen och fosfor, men tyvärr spolas också miljöfarliga saker ner som mediciner, olja, färg, lösningsmedel och annat som vi inte kan rena på reningsverket. Miljöfarliga ämnen fortsätter då antingen vidare ut i våra vattendrag, eller slår ut våra mikroorganismer som finns i reningsverken som ska rena vattnet. Så tänk på att vara snäll mot naturen. Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toaletten. Inget annat.

Läs mer i vår broschyr (pdf. öppnas i nytt fönster) , 1.5 MB.

Avloppsvattnets innehåll

Spillvatten innehåller näringsämnen och bakterier från vår avföring. Näringsämnen kommer också från rengöringsmedel och tvättmedel som ofta innehåller fosfor. Både från industrier och hushåll kommer också en del tungmetaller, miljögifter och andra föroreningar. Spillvattnet leds via spillvattennätet till ett avloppsreningsverk för rening.

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från till exempel hustak, dränering, gator och parkeringar. Dagvattnet leds via dagvattennätet till närmaste vattendrag, sjö eller hav, utan att passera ett reningsverk. För att minska risken för förorening är det därför viktigt att skräp från gatan, tungmetaller, olja och bekämpningsmedel inte följer med.

Avloppsreningsverken ska i första hand ta emot och rena hushållens avloppsvatten. Verksamheter är skyldiga att lämna uppgifter om sina utsläpp, om fastigheten används till annat än bostadsändamål.

Läs mer om avlopp från industrier och andra verksamheter.

I Skellefteå kommun ska matavfall från hushåll, restauranger och liknande tas omhand via insamling i kärl (papperspåsar för matavfall), för att sedan behandlas biologiskt i vår biogasanläggning.

Ledningsnätet klarar inte av att transportera matavfall, då risken är stor att det kan bli driftstörningar som följd. Av den anledningen tillåter vi inte anslutning av avfallskvarn till avloppsnätet annat än i undantagsfall. Avfallskvarnar får endast installeras om vi efter ansökan godkänner det. Om ansökan godkänns ska åtgärder för att separera organiskt material vidtas. Fastighetsägare ska i så fall installera och bekosta en separat tank, vars innehåll ska transporteras till biogasanläggningen.

För att avloppsvattnet ska kunna släppas ut i naturen genomgår det flera reningssteg, där huvudstegen är mekanisk, kemisk och biologisk rening.

Läs mer om de olika reningsstegen här

Stopp i avloppet beror ofta på att du spolat ned något olämpligt i avloppet, till exempel bindor, tops, hårstrån, våtservetter, hushållspapper, stekfett och liknande. Du ska naturligtvis inte heller spola ner lösningsmedel, vätskor från penseltvätt, färgrester och sådant som kan störa processerna i avloppsreningsverken.

Förebyggande åtgärder för att hindra stopp i avloppet:

  • Släng inte något annat papper än toalettpapper i toaletten. Till och med hushållspapper kan orsaka stopp.
  • Placera en papperskorg vid toalettstolen för allt badrumsavfall.
  • Torka ur matfett ur stekpannan med hushållspapper innan du diskar den. Släng hushållspappret i påsen för matavfall. Stelnat matfett slängs också i bruna påsen för matavfall. Rinnande matfett samlas upp i en tom mjölkförpackning eller i en plastflaska och lämnas sedan på återvinningscentralen på anvisad plats på avdelningen för farligt avfall.

Skräp (som tops, tamponger, kondomer, hårstrån, snus, cigarettfimpar m.m.) ska kastas i soppåsen. Det är brännbart material.

Här kan du läsa mer om hur avfall ska sorteras.

Flytande fett får inte spolas ner i avloppet. Det bildar proppar när det stelnar och kan kan orsaka stopp i rören.

Så här gör du rätt

Fett som blir kvar i stekpannan eller kastrullen:

  • Torka ur fettet med hushållspapper innan du diskar det. Är det mycket fett kan på papperet kan du lägga det i påsen för matavfall. Lite fett på papperet - lägg det i restavfallet.

Frityrolja och liknade (oljan från soltorkade tomater, grillmarinad, olivspad etc):

  • Låt fettet svalna och häll upp det i en petflaska eller annan lämplig förpackning.
  • Lämna sedan det sparade flytande fettet på en återvinningscentral vid farligt avfall. Se skyltning på plats.

Förpackningen eller dunken får inte vara mer än max 5 liter. Det är personalen på plats som sedan tar hand om den,så ta inte en förpackning som du har behov av att spara.

Överblivna mediciner ska lämnas in på ett apotek. Om de spolas ner i toaletten kan de förstöra reningsprocessen i reningsverket. De kan inte heller brytas ner fullständigt. Detta innebär att ämnen från mediciner kommer ut i naturen. De kan ge genetiska skador och sänka immunförsvaret hos fiskar och organismer som lever i de vattendrag, sjöar eller hav som tar emot det renade avloppsvattnet.

Oljor, lösningsmedel, målarfärgsrester, fotokemikalier, bekämpningsmedel, starkt sura eller starkt alkaliska vätskor får aldrig tillföras avloppet. Detta beror på att en stor del av reningen av avloppsvattnet sker i de biologiska behandlingsstegen. Reningsarbetet utförs av olika naturligt förekommande mikroorganismer, främst bakterier, som kommer in via avloppsvattnet och som sedan förökar sig. För att bakterierna ska klara av att rena vattnet, krävs en giftfri miljö!

Hjälp oss och bakterierna att sköta vårt arbete, så minskar belastningen på miljön. Källsortera och spola rätt!

Så här gör du rätt

Färgrester, lösningsmedel och andra kemikalier ska lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler på avdelningen för farligt avfall.

Senast uppdaterad: