Eget avlopp, spill- och dagvatten

Industriellt avfall, som till exempel fett, färgrester, spillolja och lösningsmedel, kan skada processerna i reningsverken och får inte släppas ut i avloppsnätet. Reningsverken ska i första hand ta emot och rena hushållens spillvatten.

Mer information om dag- och dränvatten

Spillvatten

...från industrier och andra verksamheter

Reningsverken är primärt byggda för att ta emot och rena hushållsspillvatten som är biologiskt nedbrytbart samt att reducera fosfor. Spillvatten från industrier och andra verksamheter kan dock tas emot under vissa förutsättningar. Samhällsbyggnadsnämnden, Skellefteå kommun fastställer riktlinjer för utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter

Att ett ämne inte finns upptaget i riktlinjerna innebär inte att det fritt får släppas ut. Av avgörande betydelse är den skada ämnet kan orsaka, men även avloppsreningsverkets kapacitet och recipientens beskaffenhet kan vara avgörande om utsläpp kan ske.

Angivet värde i tabellen kan avse stickprovtagning men kan också tillämpas vid provtagning över längre tid ex. timmar, dygn, veckor eller månader. All provtagning bekostas av verksamhetsutövaren.

Generellt gäller värdet vid förbindelsepunkten, men kan i vissa fall gälla omedelbart efter reningsanläggning, eller om sådan saknas, i
processavloppsvattnet utan inblandning av avloppsvatten med lägre
föroreningshalt än varningsvärdet. En föroreningsmängd får aldrig spädas så att varningsvärdet underskrids, och en vattenbesparande åtgärd får aldrig medföra att mängden av en förorening ökar.

Vid tillämpning av tabellens värden kan i det enskilda fallet skärpningar eller lindringar göras. Verksamheten samt skötseln av eventuella reningsanläggningar skall ständigt bedrivas så att utsläppen av föroreningar till spillvattennätet blir så små som möjligt.
Med varningsvärde menas ett värde som är likvärdigt med hushållsspillvatten. och inte oväsentligt avviker från normalt hushållsspillvatten.

Varningsvärden per parameter/ämne

Parameter/ämne

Varningsvärde

pH min

6,5

pH max

10

Temperatur ° C max

45° C

Konduktivitet

500 mS/m

Sulfat (summa sulfat, Sulfit, Tiosulfat) 

400 mg/l

Magnesium

300 mg/l

Ammonium

60 mg/l

Klorid

2500 mg/l

Arsenik

0,07 mg/l (70 ug/l)

Bly

0,04mg/l (40 ug/l)

Kadmium

0,0005 mg/l (0,5 ug/l)

Koppar

0,2 mg/l (200 ug/l)

Krom total

0,05 mg/l (50 ug/l)

Kvicksilver

0,001 mg/l (1 ug/l)

Nickel

0,05 mg/l (50 ug/l)

Silver

0,05 mg/l (50 ug/l)

Zink

0,2 mg/l (200 ug/l)

Fett

50 mg/l

Oljeindex

50 mg/l

Kvoten BOD/COD

>0,5

För ämnen som inte finns medtagna i tabellen görs en bedömning från fall till fall. Ytterligare undersökningar kan också behöva utföras för bedömning om man kan ta vattnet till reningsverket.

Eventuella dispenser från ovanstående riktlinjer beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Oljeavskiljare

Verksamheter som riskerar att släppa ut olja behöver ofta en oljeavskiljare eller annan reningsanläggning. Exempel på verksamheter som riskerar att släppa ut olja är fordonstvättar, tankstationer, verkstäder, garage, parkeringshus, maskinhallar, bilparkeringar mm. Gentemot huvudmannen (Samhällsbyggnadsnämnden) är fastighetsägaren ansvarig för utsläpp från fastigheten till spillvatten- respektive dagvattennätet. För utsläpp till spillvattennätet finns angivna värden för olika ämnen, de kallas varningsvärden. För vissa verksamheter kan ytterligare reningssteg behövas efter oljeavskiljningen för att klara gällande krav. En godkänd oljeavskiljare ska vara utformad enligt svensk standard. Vid installation av oljeavskiljare eller annan reningsanläggning ska en bygganmälan lämnas in.

Läs mer om spillvatten och dagvatten ovan.

Anmäla oljeavskiljare (Länk till annan webbplats)
Senast uppdaterad: