Arbetssätt vid covid-19 inom bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Socialstyrelsen har gått ut med särskild information om arbetssätt under Covid-19 för bostad med särskild service. Vi på Stöd och service har valt ut några punkter som är viktiga att veta för dig som medarbetare - de som skiljer sig från det välkända arbetssättet.

Det stöd du ger till de enskilda du möter i ditt arbete är av stor betydelse för den enskildes liv. Du och dina kollegor ansvarar för att vi ger stöd av god kvalité och med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Det är lätt att tro att nu under Corona-pandemin är allt annorlunda men just vardagliga, strukturerade och väl utarbetade arbetssätt måste fortfarande gälla och är det trygga i en otrygg tid.

Här nedan får du en sammanfattning av viktig information.

Fungerande kommunikation kan minska oro

Personer med kommunikationssvårigheter som i vanliga fall behöver tillgång till individuellt anpassad Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK), behöver även detta i en kris. Det är viktigt att komplettera personernas ordförråd, vare sig det är bilder, symboler, tecken eller annat så att det går att samtala om den situation som uppstått. I samband med pandemin kan de boende komma i kontakt med personal de inte brukar träffa, som vikarier eller hälso- och sjukvårdspersonal. Personal som inte känner till den enskilde.

Här hittar du färdiga bildstöd att använda, under rubriken Stöd och service

Socialstyrelsen har också gett ut Att prata om coronaviruset och covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism Länk till annan webbplats.. Det innehåller en stor mängd länkar som kan ge stöd i arbetet.

Skyddsutrustning kan vara skrämmande för de boende

Om personalen behöver ha på sig skyddsutrustning kan det vara skrämmande för vissa personer. Det kan vara bra att, på avstånd, ta på utrustningen inne hos de boende så att det blir tydligt vem som är bakom kläderna. Personalen kan också ha ett inplastat fotografi på sig själv utanpå visiret eller kläderna.

Arbetssätt för att undvika begränsningsåtgärder

Hälso- och sjukvård och socialtjänst bygger på frivillighet och innebär att man inte kan vidta åtgärder mot den enskildes vilja. Verksamheten ska utgå från respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Det finns inget stöd för tvångs- och begränsningsåtgärder i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller i LSS.

Finns det en eller flera smittade personer i boendet riskerar de enskildas vardag att bli begränsad. Det kan skapa oro och leda till svåra situationer, som utmanande beteenden. Förutom former för fungerande kommunikation med den enskilde, finns det ytterligare arbetssätt för att undvika begränsningsåtgärder. En viktig del är att personalen har kunskap om den enskildes funktionsnedsättning. Det är grundläggande att personalen tillsammans med de boende arbetar för en strukturerad vardag med fasta rutiner och förutsägbarhet som ger trygghet. Personalens erfarenheter tillsammans med teoretisk kunskap kan bidra till en arbetsmetodik som minskar de boendes oro. Läs mer i Socialstyrelsens material med lärande exempel - mot mindre tvång och begränsningar.

Hjälpa till i kontakten mellan den enskilde och hälso- och sjukvården

Personer som bor i bostäder med särskild service enligt LSS behöver ofta hjälp av boendepersonal i kontakter med vården på grund av kognitiva och kommunikativa svårigheter. De boende kan också ha svårt att förmedla att de har ont eller mår dåligt. Att känna smärta eller inte må bra av annan anledning kan yttra sig som oro eller självdestruktivitet. Därför kan personalen behöva vara särskilt uppmärksamma på personer som inte uttrycker eller visar smärta på sedvanligt sätt. Personalen kan underlätta för sjukvården genom att berätta ifall personen ger uttryck för smärta eller mående på ett annorlunda sätt än andra. För att underlätta vid kontakt med hälso- och sjukvården kan den enskilde exempelvis ha med sig ett kort där personens behov kan beskrivas. Boendepersonalen kan också behöva hjälpa till att svara på frågor från vårdpersonal som personer med kognitiva svårigheter kan ha svårt att svara på själva. Det kan till exempel handla om frågor som när personen åt senast eller hur länge personen har haft feber.

Att informera om smitta

I verksamhet enligt LSS är utgångspunkten att sekretess gäller för uppgifter om enskildas personliga förhållanden. Den rådande situationen med covid-19 kan göra att många boende och anhöriga känner oro. Därför har Skellefteå kommun samlat mycket information kring bl.a. förebygga smittspridning publicerat på skelleftea.se.

När det gäller information om att en enskild är smittad, får den delas med andra endast om personen själv har lämnat sitt samtycke. Samtycket bryter då sekretessen. En verksamhet kan i förväg komma överens med en person om hur uppgifter som i normalfallet omfattas av sekretess ska hanteras. Det kan till exempel handla om att man får lämna ut information till en viss person, till anhöriga, till andra brukare i samma verksamhet eller till personal i hälso- och sjukvården.

Anhöriga, gode män eller förvaltare har ingen automatisk rätt att få ta del av sekretesskyddade uppgifter om den enskilde. Verksamheten behöver därför göra en prövning av om den anhörige, den gode mannen eller förvaltaren ska få ta del av uppgifter som omfattas av sekretess respektive tystnadsplikt. Om uppdraget som god man eller förvaltare omfattar att sörja för person, finns i förarbeten stöd för att han eller hon har rätt att få ta del av sekretesskyddade uppgifter som behövs för att denne ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Informationsmaterial för brukarna

På denna sida hittar du material du kan använda som stöd i kommunikationen med den enskilde, under rubriken Stöd och service.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: