Äventyrets förskola

Äventyrets förskola finns i samma fastighet som Gummarksskolan, i en lantlig miljö cirka 15 minuter från centrala Skellefteå.

Vår barngrupp består av barn i åldrarna 1-5 år. I vår verksamhet finns utrymme för rörelseglädje och motorik, barn i olika åldrar lär tillsammans. Här vistas barnen i en varierad lärmiljö som inspirerar till lek och aktivitet. Varje barns förmåga, erfarenhet, lust och vilja att leka och lära är utgångspunkten för oss. Vi har en målsättning att skapa möten som främjar barnens utveckling där deras funderingar, intressen och initiativ är en viktig del av det formativa förhållningssätt vi arbetar efter. Vi arbetar med språkutvecklande arbetssätt och språket förstärks med bildstöd och TAKK.

Vi dokumenterar och utvärderar systematiskt för att hålla god kvalitet men också för att du som förälder ska kunna följa utbildningen och lärandet.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Ulrica Widerlund

Biträdande rektorer

Malin Stenlund

 

Telefonnummer

0910-74 03 86

E-post

forskola.aventyret@skelleftea.se

Besöksadress

Gummark 51
931 95 Skellefteå

På Äventyrets förskola varvas planerad undervisning med fria aktiviteter som tar utgångspunkt i den nationella läroplanen för förskolan. Den innebär en pedagogisk mångfald som innehåller ett utforskande med både analoga och digitala verktyg. Det ger oss möjlighet till att lära om både material, innehåll där lek och föreställningsförmågan har en framträdande roll.

Barns inflytande är viktigt för oss och ligger som en grund för förståelse av demokrati. Målet är att barnet skapar respekt för sig själv, för andra och för sin miljö. Det gör vi tillsammans genom pedagogers nära samarbete med både individ och grupp. På vår förskola arbetar vi efter värdeorden:

  • trygghet
  • respekt
  • nyfikenhet
  • glädje

Vi har en varierad lärmiljö som inspirerar till lek och aktivitet. Varje barns förmåga, erfarenhet, lust och vilja att leka och lära är utgångspunkten för oss. Vi har en målsättning att skapa möten som främjar barnens utveckling och där deras funderingar, intressen och initiativ är en viktig del av det formativa förhållningssätt vi arbetar efter. Vi dokumentera och utvärdera systematiskt för att hålla god kvalitet men också så att du kan följa utbildningen och lärandet.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

  • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
  • Mandatperioden bör vara två år.
  • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
  • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

  • Genomgång av föregående protokoll
  • Aktuellt i verksamheten
  • Barnens/elevernas röster
  • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
  • Trygghet och trivselfrågor
  • Organisation
  • Övriga frågor

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Senast uppdaterad: