Språkverksamheten på avdelning Humlan

Barn med språkstörning har möjlighet att få sin förskoleundervisning på Gomorronsols förskola, avdelning Humlan, på Sörböle i Skellefteå. Humlan har plats för tolv barn i åldern 3-5 år, varav sex av platserna är reserverade för barn med generell språkstörning.

Språkstörningen ska vara av generell karaktär, identifierad av logoped, och påverka både språkförståelse och uttrycksförmåga. Den ska inte bero på sådant som intellektuell funktionsnedsättning, hörselnedsättning eller autism.

Språkverksamheten kännetecknas av tydlig struktur där språket står i centrum. All personal i verksamheten är språkliga förebilder och stärker barnens förmåga till kommunikation i en inkluderande lärmiljö. Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet för barnets utveckling. Verksamheten leds av förskolans rektor med utgångspunkt i förskolans läroplan, med en helhetssyn på barnens behov. Avdelningen Humlan samverkar med de övriga avdelningarna på Gomorronsol förskola.

Upplägget på Humlan är beslutat i samverkan mellan Skellefteå kommun och region Västerbotten.

Ansökan till språkverksamheten på Humlan

Om du vill ansöka om plats på Humlans språkverksamhet behöver du först få en bedömning av logoped gjord på Logopedmottagningen i Region Västerbotten, innan du kan ansöka om plats på Humlan. Läs mer nedan om hur du gör för att ansöka.

Förskollärare leder och ansvarar för undervisningen i nära samarbete med logoped och övrig personal på förskolan. En viktig uppgift är att stärka barnets förmåga till kommunikation.

Den språkliga stimulansen utgår från barnens behov, och vävs in på ett lekfullt sätt i förskolans dagliga rutiner och samtal; till exempel i leken, vid matsituationer och vid påklädning. Logopeden utför även behandling individuellt och på gruppnivå för barnen med språkstörning. Barnen blir kommunikativt delaktiga med stöd av alternativ och kompletterande kommunikation, som tecken och bildstöd.

För en komplett ansökan behöver följande steg göras:

  1. Kontakta Logopedmottagningen på Region Västerbotten för en utredning/ utlåtande.
  2. Ansök om plats på Gomorronsol förskola. I ansökan behöver du specificera att ni önskar plats i språkverksamheten på Humlan, utifrån en generell språkstörning hos barnet.

Ansökan om förskoleplats

  1. Fyll i den kompletterande ansökningsblanketten samt bifoga det logopediska utlåtandet och aktuell pedagogisk bedömning gjord av förskollärare och specialpedagog på er nuvarande förskola. Den kompletterande ansökan med bifogade dokument ska skickas eller lämnas in till kommunens kundtjänst.

Kompletterande ansökningsblankett till avdelning Humlan , 40.7 kB.

Ansökan behandlas av Central barn- och elevadministration i samråd med rektor och specialpedagog på språkverksamheten. Vid behov konsulteras medarbetare på Skellefteå kommuns Kompetenscentrum för Hälsa och stöd. Slutgiltigt beslut om placering fattas av rektor, och beskedet skickas till samtliga vårdnadshavare.

Placering i språkverksamheten sker kontinuerligt.

Beviljad ansökan

Om ni fått plats på Humlans språkverksamhet bokar Humlans personal in en träff med barn och vårdnadshavare så att ni får träffa avdelningens förskollärare, barnskötare och logoped. I samband med introduktionen på Humlan sker överlämning från nuvarande förskola.

Avslag på ansökan

Beslut om avslag till placering i språkverksamheten kan inte överklagas. Vid avslag har ditt barn rätt till språkligt stöd och stimulans på den förskola där barnet är placerad i dagsläget. Om er nuvarande förskola är en kommunal verksamhet, kan kommunen ge stöd till förskolan och ditt barn genom tillgång till specialpedagog och andra specialistkompetenser från Kompetenscentrum Hälsa och stöd.

Telefonnummer

Avdelningen Humlan 070-25 13 486

Besöksadress

Klostergatan 47
931 62 Skellefteå

Senast uppdaterad: