Ansök eller säg upp plats på förskola

Du har rätt att ansöka om plats på valfri förskola i Skellefteå kommun. Ditt barn ska vara minst ett år gammalt.

Från och med 1 september 2023 gäller 4 månaders garantitid för platserbjudande i förskola.

Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Ansök om omsorg på obekväm arbetstid på förskola eller fritids (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Ansök via e-tjänst

Önskat startdatum i ansökan kan inte vara före barnets ettårsdag.

Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Ansök om omsorg på obekväm arbetstid på förskola eller fritids (Länk till annan webbplats)

Hämta eller beställ en blankett hos Kundtjänst

Du kan även hämta eller beställa en ansökningsblankett hos kommunens kundtjänst tel. 0910-73 50 00. Underskrift av båda vårdnadshavare krävs med undantag för vårdnadshavare med ensam vårdnad.

Blanketten skickas till:

Skellefteå kommun
Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå

Blanketten kan också lämnas i Kundtjänst, Stadshuset.

Om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter

Om Skatteverket har gett dig eller ditt barn skyddade personuppgifter ska du inte använda e-tjänsten utan istället göra din ansökan på pappersblankett.

Tänk på att skriva tydligt i blanketten att du eller barnet har skyddade personuppgifter då detta påverkar vår handläggning.

Observera att du måste fylla i dina personuppgifter för att vi ska kunna behandla ansökan. Lämna till Kundtjänst, de hanterar personuppgifterna säkert.

Alla barn och ungdomar i skolålder har rätt till utbildning. Om du har flyttat till Sverige från ett annat land behöver du göra en anmälan för att du eller dina barn ska få en skolplats.

Läs mer om vad som gäller och hur du gör en anmälan

Önskat datum för placering blir barnets garantidatum om du ansökt om plats senast 4 månader i förväg. Vilket garantidatum som barnet fått styr i vilken ordning de erbjuds plats. Tänk på att önskat datum för placering är det datum barnet ska börja sin introduktion på förskolan eller annan pedagogisk verksamhet. Räkna med 14 dagar för introduktion av barnet.

I ansökan ska du ange upptagningsområde samt önskemål av vilken förskola eller annan pedagogisk verksamhet du önskar att barnet får plats på. Önskemålet gäller förskola och inte avdelning. Skellefteå kommun kommer i möjligaste mån försöka tillgodose alla önskemål om placering men kan inte garantera att barnet får plats på något önskat alternativ.

Har jag rätt att få förskoleplats inom ett visst avstånd?

Skellefteå kommun försöker alltid möta vårdnadshavarens önskemål om placering. Enligt skollagen ska ett barn erbjudas förskoleplats så nära barnets hem som möjligt, men vad som räknas som nära är inte definierat. Med tanke på att Skellefteå kommun är en stor kommun till ytan innebär det att vissa familjer kommer få närmare och vissa längre till förskolan beroende på en kombination av var man är bosatt, tätheten på förskolor i området och hur stora barnkullarna är. Ett kartsystem med nio olika zoner har tagits fram där varje zon innehåller ett avstånd mellan hem och förskola man kan behöva förhålla sig till, beroende på var i kommunen man bor och hur tillgången till förskoleplatser ser ut. De angivna avstånden innebär dock inte att man har rätt till en förskola inom det avståndet.

  • Zon 1 Skellefteå centralort. Avstånd att förhålla sig till: 2 mil
  • Zon 2 Ursviken och Skelleftehamn. Avstånd att förhålla sig till: 2 mil
  • Zon 3 Kågedalen. Avstånd att förhålla sig till: 2 mil
  • Zon 4 Boliden. Avstånd att förhålla sig till: 3 mil
  • Zon 5 Bureå. Avstånd att förhålla sig till: 3 mil
  • Zon 6 Byske. Avstånd att förhålla sig till: 3 mil
  • Zon 7 Jörn. Avstånd att förhålla sig till: 3 mil
  • Zon 8 Burträsk. Avstånd att förhålla sig till: 3 mil
  • Zon 9 Lövånger. Avstånd att förhålla sig till: 3 mil

Har du frågor om vilken zon du tillhör är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Mitt barn har fått plats på en förskola som är flera mil bort trots att det finns en som ligger närmare oss. Vad kan jag göra?

Om du önskar kan du lämna in en ny ansökan om förskoleplats, något du kan göra när som helst.

Här ansöker du om plats på förskola

Hur långt kan jag få till en sommaröppen förskola under sammanslagningarna?

Vid tillfälliga sammanslagningar strävar alltid kommunen efter att skapa en lösning som fungerar för varje familj under en kortare tidsperiod och samtidigt ta hänsyn till barns behov av trygghet och kontinuitet. Målsättningen är att hålla öppet minst en förskola per zon. Eftersom Skellefteå kommun är en stor kommun till ytan kan det innebära att man får förhålla sig till ett avstånd på upp till 3 mil mellan den ordinarie förskolan och den sommaröppna enheten.

Lista över zoner

Under sammanslagningen i sommar kommer mitt barn att placeras på en förskola som ligger långt från vår ordinarie förskola. Vad kan jag göra, kan jag önska placering på annat område?

Den placering som ni erbjudits ska vara den som kommunen anser vara bäst lämpad utifrån hänsyn till barns behov av trygghet och kontinuitet parallellt med en strävan efter att hålla nere avståndet mellan er ordinarie förskola och den sommaröppna enheten. Om du önskar undersöka om det finns alternativa lösningar som passar er bättre är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Hur långt kan jag få till en tillfällig förskola vid situationer utöver det vanliga?

I situationer när det av olika anledningar inte går att nyttja den ordinarie lokalen, exempelvis vid personalbrist, vattenläckor eller brand så ska Skellefteå kommun i första hand erbjuda en tillfällig placering inom samma zon som er ordinarie förskola och i andra hand erbjuda plats i en närliggande zon. Kommunen strävar alltid efter att skapa en lösning som fungerar under en kortare tidsperiod med barns behov av trygghet och kontinuitet i beaktning.

Lista över zoner

När ditt barn blivit placerat på förskola eller annan pedagogisk verksamhet skickas ett placeringsmeddelande till dig.

Förskolan eller annan pedagogisk verksamhet kommer sedan att ta kontakt med dig så snart som möjligt för överenskommelse om introduktion. Första kontakten blir ett introduktionssamtal med dig som vårdnadshavare, utan barn, där du kommer att få information om tider och hur introduktionen kommer att gå till.

Tiden för introduktionen kan variera utifrån ditt barns behov. Du som vårdnadshavare är viktig under hela introduktionsperioden som vanligtvis pågår 14 dagar.

Introduktionstiden är endast någon timma de första dagarna och utökas successivt.

Under introduktionen behöver inget schema registreras/lämnas in. Du registrerar närvaro via den digitala skärmen på förskolan och betalar avgift för närvaron.

Schematider på barnet behöver finnas först då barnet gjort sin introduktion klar.

Det som vi fokuserar på under introduktionen är anknytning och separation. Det är en fördel för barnet om det är samma vårdnadshavare som medverkar under hela introduktionsperioden.

Skellefteå kommun och vårdnadshavare kan komma överens om att förskjuta introduktionsdatumet framåt eller bakåt i tiden högst 14 dagar. Detta bör ske i samband med att vårdnadshavare svarar på platserbjudande.

Specialavdelning Näktergalen

Näktergalen är en avdelning på Orkesterns förskola. Avdelningen har anpassad verksamhet och miljö för att den ska passa barn med funktionsvariationer, exempelvis rörelsehinder, utvecklingsstörning, epilepsi, hörsel- och synnedsättningar. Näktergalen har en hög personaltäthet för att kunna möta varje barns unika olika behov.

Så här söker du

Du måste göra två ansökningar en till själva förskolan och en kompletterande ansökan till avdelningen.

Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Om ditt barn är i åldern 1–5 år och om du har ansökt om förskoleplats senast 4 månader innan du vill att ditt barn ska börja är du garanterad en plats i någon av Skellefteå kommuns förskolor. Önskat datum för placering blir barnets garantidatum om du ansökt om plats senast 4 månader i förväg. Vilket garantidatum som barnet fått styr i vilken ordning de erbjuds plats. Om det inte finns plats på något av de alternativ du har önskat har en rektor för förskolan i ditt boendeområde ansvar att erbjuda en plats till ditt barn på en av förskolorna i Skellefteå så nära barnets hem som möjligt.

Syskonförtur

Skellefteå kommun kommer i möjligaste mån sträva efter att syskon placeras på samma förskola men någon garanti för att syskon erbjuds plats på samma förskola finns inte.

Exempel: Om flera barn köar inom samma kalendermånad ska syskon till redan placerade barn på önskad förskola/pedagogisk omsorg, erbjudas plats först. Någon garanti för att det finns en ledig plats vid önskad förskola/pedagogisk omsorg finns däremot inte. Syskonförtur innebär inte att redan placerade barn förlorar sin plats.

Om flera barn köar inom samma kalendermånad till en finsk förskoleenhet, ska barn vars vårdnadshavare önskat finskspråkig verksamhet erbjudas plats först. Någon garanti för ledig plats finns däremot inte.

Platserbjudande

Senast en månad innan ditt barn börjar på förskolan får du ett placeringserbjudande. Ert svar ska lämnas på angivet sätt och inom angiven tid. Information om det ges tillsammans med platserbjudandet.

Skellefteå kommun och vårdnadshavare kan komma överens om att förskjuta introduktionsdatumet framåt eller bakåt i tiden högst 14 dagar. Detta bör ske i samband med ert svar på platserbjudandet.

Om du vill byta förskola gör du en ny ansökan. I ansökan anger du den/de förskolor som du vill byta till.

Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Uppsägning av plats på förskola eller annan pedagogisk verksamhet ska ske minst två månader innan barnet slutar. Detta gäller även när barnet ska börja i förskoleklass.

Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

För att vi ska kunna handlägga ansökan behöver vi ha kvittens på flyttanmälan och eventuell uppsägning av förskoleplats i hemkommunen senast en månad innan garantidatumet.

Är ni folkbokförda i annan kommun när ni ansöker om förskola i Skellefteå kommun behöver ni skicka in en kvittens på flyttanmälan till Skellefteå kommuns kundtjänst. Flyttanmälan går att göra framåt i tiden och kvittensen hittar ni på mina sidor på Skatteverket.

Vid eventuell förskoleplats i hemkommunen behöver även kvittens på uppsägning skickas till Skellefteå kommuns kundtjänst.

Skellefteå kommun kommer även ta kontakt med hemkommunen vid inkommen ansökan till förskola, gällande ersättning och placering i annan kommun.

Har inte ovanstående information inkommit inom utsatt tid kommer ansökan att plockas bort och en ny ansökan behöver lämnas in.

Här nedanför är några vanliga frågor om kommunernas skyldighet att arbeta uppsökande och att erbjuda plats till vissa grupper av barn.

Vilka krav finns det på hemkommunens uppsökande verksamhet? Finns det någon miniminivå?

Hemkommunen ska genom uppsökande verksamhet ta kontakt med vårdnadshavare till barn som inte har en plats i förskola och informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola. En sådan kontakt ska tas inför varje höst och inför varje vår så länge barnet inte har en plats i förskola. Miniminivån på den uppsökande verksamheten är då kontakt två gånger per år från hösten det år barnet fyller tre år och till och med våren det år barnet fyller sex år. Sedan kan kommunen arbeta uppsökande på andra sätt också, men det regleras inte i skollagen.

Har hemkommunen skyldighet att ta kontakt och arbeta uppsökande mot alla barn mellan tre och sex år som inte redan har en förskoleplats?

Nej, kommunen behöver bara ta kontakt med vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i kommunen.

Är det olika regler för hur ofta hemkommunen ska ta kontakt med vårdnadshavare genom uppsökande verksamhet och hur ofta de ska erbjuda en reserverad plats?

Ja, det är olika regler. Den uppsökande verksamheten ska göras både höst och vår medan erbjudandet av en reserverad förskoleplats bara behöver göras inför hösten.

Förskoleplatsen som kommunen ska erbjuda, är det en heltidsplats?

Nej här gäller 3 timmar/ dag (525 timmar per år) enligt allmän förskola. Sedan får kommunen göra en individuell bedömning om vårdnadshavaren önskar en heltidsplats.

Ska dessa barn, som ska erbjudas en plats, få förtur?

Nej, dessa barn får en plats reserverad till sig inför höststarten. Om vårdnadshavaren önskar en plats vid en annan tidpunkt gäller bestämmelserna om erbjudande av plats.

Måste platsen stå reserverad i en hel månad?

Nej, inte om vårdnadshavaren aktivt tackar nej till platsen. Ett uteblivet svar är inte tillräckligt för att häva den reserverade platsen.

Måste kommunen erbjuda en reserverad plats både höst och vår?

Nej, kommunen behöver bara erbjuda en plats inför varje höst till och med det år då barnet fyller fem år.

Måste kommunen erbjuda en plats även nästa höst om vårdnadshavaren tackar nej till platsen första året?

Ja, barnet ska erbjudas en plats varje höst. Det gäller för de år som barnet fyller 3, 4 respektive 5 år.

Gäller erbjudandet om reserverad plats även de barn som idag finns i pedagogisk omsorg?

Ja.

Kan ett barn som går i pedagogisk omsorg fortsätta där även om det går i allmän förskola?

Ja, det är inget i bestämmelserna som hindrar att ett barn till exempel deltar i förskolans verksamhet på förmiddagen och deltar i pedagogisk omsorg på eftermiddagen.

Vad gäller för avgift när man erbjuder en plats utan att vårdnadshavare har sökt?

Dessa barn får plats enligt reglerna om allmän förskola, det vill säga att platsen (525 timmar/år) inte kostar vårdnadshavarna någonting.

Kan ett barn som har behov av fler timmar än allmän förskola få utökad vistelsetid?

Kanske, det måste bedömas utifrån barnets behov. Och då gäller bestämmelserna om erbjudande av plats.

Senast uppdaterad: