Kalkbrukets förskola

Kalkbrukets förskola ligger centralt i Bergsbyn. Förskolan har sex avdelningar där barn i åldrarna 1-5 år vistas tillsammans med engagerade pedagoger.

Barnen och pedagogerna har tillgång till gemensamma utrymmen, till exempel studios, där barnen upptäcker, förundras och skapar genom olika aktiviteter tillsammans med pedagogerna.

Förskolans utemiljö är planerad efter tre olika zoner, den trygga, den vidlyftiga och den vilda.

Följ uppstarten av Kalkbrukets förskola

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Ewa Walter

Biträdande Rektor

Tommy Tjärnkvist

Telefonnummer till förskolan

0910-712 600

E-post

Avdelning Glädjen forskolakalkbruket.gladjen@skelleftea.se

Avdelning Hoppet forskolakalkbruket.hoppet@skelleftea.se

Avdelning Vänskapen forskolakalkbruket.vanskapen@skelleftea.se

Avdelning Friheten forskolakalkbruket.friheten@skelleftea.se

Avdelning Hjärtat forskolakalkbruket.hjartat@skelleftea.se

Avdelning Fröjden forskolakalkbruket.frojden@skelleftea.se

Besöksadress:

Kalkbruksgatan 5
931 53 Skellefteå

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

På Kalkbrukets förskola arbetar vi för att alla ska känna sig trygga och välkomna. Det gör vi genom engagerade och kreativa pedagoger som ser möjligheter. Det skapar samarbete i teamen och i huset vilket skapar arbetsglädje och goda förutsättningar för barnen.

Alla pedagoger på förskolan har ett gemensamt ansvar för alla barn i vår verksamhet. Vi tar ansvar för alla barns trygghet på förskolan och vår miljö är gemensam. Det ger oss möjligheter att skapa lärmiljöer som inbjuder till medutforskande och kreativitet på olika sätt. Vi vill väcka barnens nyfikenhet och lust att lära.

Vår barnsyn präglas av att alla barn ska känna tilltro till sin egen förmåga och ges förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt.

Vi utgår från läroplan och styrdokument i vårt arbete tillsammans med barnen.

Senast uppdaterad: