Välkommen till oss!

Vår förskola ligger centralt i Lövånger. Förskolan har en avdelning och våra barn är 1-5 år. Vår miljö är väl genomtänkt för att skapa lust till lärande för alla barn.

På Lövånger/Bureås förskoleområde är vårt mål: ökad likvärdighet i utbildningen där vi bygger förutsättningar för lärande. Detta syns bland annat genom att vi har tydliga rutiner och strukturer som barnen känner igen oavsett vilken förskola man går på.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Christina Lundberg

Biträdande rektorer

Anna-Karin Sundkvist
Ida Malm


Telefonnummer

072-2264054

E-post

forskola.kobben@skelleftea.se

Besöksadress

Skolvägen 10
932 61 Lövånger

Vi arbetar i ett 1-16-årsperspektiv med fokus på att sätta barnen i centrum. Hos oss är trygghet och delaktighet ledord. Barnen ska vara delaktiga och ha inflytande i sin egen vardag genom att deras tankar tas tillvara och blir grund för vad som sker i undervisningen. Vi tror på att barn är kompetenta och vi vill att de ska få möjlighet att bli självständiga genom att utmanas och få känna glädje att lyckas.

Leken och språket är våra mest betydelsefulla verktyg i arbetet med barnen och något vi prioriterar i den dagliga verksamheten. Språket är nyckeln till det sociala samspelet och språk och lärande hänger också samman.

Vår vision

 • En förskola där barnen är huvudpersoner i sin egen vardag. Barnen ska möta pedagoger som bedriver undervisning som är meningsfull, lustfylld och kreativ varje dag.
 • En förskola där miljön och förhållningssättet är utmanande, tillåtande, utforskande, inspirerande och kreativ.
 • En förskola där alla pedagoger ständigt reflekterar tillsammans med kollegor för att utveckla sin undervisning och sitt förhållningssätt med fokus på barnets bästa.
 • En förskola full med glädje och där alla är viktiga.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor
Senast uppdaterad: