Södergårds OB-verksamhet

I Skellefteå finns två OB-verksamheter – förskolor och fritidshem för barn vars vårdnadshavare jobbar på obekväm arbetstid. Vi erbjuder pedagogisk förskoleverksamhet på dagtid för barn 1–5 år och på OB-tid vänder vi oss till barn 1–12 år.

OB-verksamheterna ligger centralt placerade i Skellefteå; Södergårds OB på södra sidan älven och Getbergets OB på norra sidan älven. Båda enheterna har utegårdar som stimulerar till lek och lärande. Vi har närhet till lekparker och annan lokal service.

Här på Södergårds OB-verksamhet har vi tre förskoleavdelningar som är åldersblandade. Ängen. Skogen, Dungen. Avdelningen Natthimlen erbjuder omsorg på OB tider för barn 1–12 år.

Getbergets OB-verksamhet finns två förskoleavdelningar som är åldersblandade. Röda vagnen och Gröna vagnen. Avdelningen Nattåget erbjuder omsorg på OB-tider för barn 1–12 år.

På varje förskoleavdelning arbetar förskollärare och barnskötare dagtid. Resterande personal arbetar OB-avtal, det vill säga dag, kväll, natt och helg.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

TF Rektor

Eva-Marie Strömberg

 

Telefonnummer

Dungen: 076-1130505

Skogen: 070-2585415

E-post

forskolasodergarddungen@skelleftea.se

forskolasodergardskogen@skelleftea.se

Besöksadress

Tubölegatan 33
931 55 Skellefteå

Lärande, omsorg och utveckling. Vi vill skapa trygghet och goda lärmiljöer för barnet hela dygnet.

OB-verksamheten är en social och kulturell mötesplats där vi strävar mot förståelse och trygghet. Barns inflytande är viktigt för oss och ligger som en grund för förståelsen av demokrati.

Vi stävar mot samsyn och gemensamma mål. Drar nytta av ett kollegialt lärande mellan avdelningarna och enheterna. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som verktyg för att fånga barns lärande och som underlag för analys av verksamheten.

Vikten av att fånga upp och stimulera barnets intresse och nyfikenhet är en viktig ledstjärna under barnets hela vistelsetid. Vi har en hälsosam inriktning med nyttig mat och dagliga utevistelser. Vår ambition är att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga och välkomna hos oss

Vi arbetar målinriktat utifrån läroplanen samt att alla barn ska bli sitt bästa jag. Vi tar vara på de olika lärmiljöer som skapas utifrån att verksamheten är öppen alla dygnets timmar med en variation på gruppstorlek och åldrar. Lärandet baseras på ett samspel mellan vuxna och barn och att barnen lär av varandra. Tydliga rutiner och att skapa trygghet är viktigt för oss.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.


 

Senast uppdaterad: