Omsorg på obekväm arbetstid, OB-verksamhet

Du kan ha rätt till OB-verksamhet om du arbetar du kvällar, nätter och helger. Det vill säga omsorg för ditt barn på obekväm arbetstid.

Skellefteå kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid (OB-verksamhet) för barn 1-12 år vars vårdnadshavare arbetar kvällar, nätter och helger.

När kan jag ha rätt till omsorg på obekväm arbetstid?

Du kan få omsorg för ditt barn på obekväm arbetstid om alla vårdnadshavares arbetstider är varierande och innefattar även:

  • vardagar från klockan 19.00 till 06.00.
  • lördagar, söndagar och helgdagar.

För att ha rätt till omsorg på obekväm arbetstid ska behovet vara regelbundet och kontinuerligt återkommande. Du ska ha prövat andra möjligheter att tillgodose ditt barns behov av omsorg innan du ansöker om omsorg på obekväm arbetstid, till exempel kontrollerat möjligheterna att få ditt arbetsschema ändrat till vardagar och dagtid istället för kvällar, nätter och helger.

För barn i ytterområden (mer än 2 mil från Skellefteå tätort) kan rektor besluta om lokal OB-verksamhet fram till klockan 22.00. Omsorg efter klockan 22.00 på vardagar samt under helger erbjuds enbart i Skellefteå tätort, men du kan ansöka om placering där oavsett var i kommunen du bor.

Du ansöker genom att använda e-tjänsten

Du loggar in på e-tjänsten med e-legitimation och kan där ansöka om plats. För att komma till e-tjänsten kan du klicka på länken här under.

Om du inte har e-legitimation

Om du inte har e-legitimation kan du lämna in en ansökan på pappersblankett via kommunens kundtjänst.

Du kan beställa en blankett eller hämta den hos kommunens Kundtjänst tel. 0910-73 50 00.

Blanketten skickas till:

Skellefteå kommun
Kundtjänst
931 85 Skellefteå

Du kan också lämna blanketten i Kundtjänst, Stadshuset, Trädgårdsgatan 6.

Lämna in ditt arbetsschema

För att vi ska kunna behandla din ansökan måste du lämna in anställningsbevis och schema som styrker ditt behov.

Om vi får in en ansökan där anställningsbevis och schema saknas kommer vi att skicka tillbaka ansökan till dig för komplettering. Du kan bli nekad omsorg på obekväm arbetstid om inte anställningsbevis och arbetsschema är inlämnat.

Hur länge tar det att få svar?

Handläggningstiden pågår i upp till 4 månader efter att ansökan är komplett .

Barnets schema för vistelsen i OB-verksamheten ska motsvara din arbetstid, inklusive restid till och från arbetet samt den tid (cirka 8 timmar) du behöver sova efter nattarbete.
För att vi ska kunna garantera omsorgstiden behöver du lämna barnets schema senast 14 dagar innan det ska gälla.

Alla vårdnadshavare behöver regelbundet lämna in ett aktuellt arbetsschema.

Vi kan komma att kontrollera förhållandena hos din arbetsgivare genom exempelvis stickprovskontroller.

Du är skyldig att så fort som möjligt meddela om det schema du lämnat in inte längre är aktuellt, till exempel på grund av att du är sjuk eller ledig.

Tänk på att ditt barn inte har rätt att vara i OB-verksamheten om du har semester eller annan ledighet (till exempel flextid, komp, lov). Detta gäller även vårdnadshavare med barn som har växelvis boende.

Extra arbetspass och tillfälliga schemaändringar

Om du blir tillfrågad av din arbetsgivare om att jobba ett extra arbetspass eller på annat sätt ändra ditt arbetsschema tillfälligt så ska du fråga OB-verksamheten om omsorg kan garanteras innan du tackar ja till arbetspasset eller schemaändringen.

När vi tar ställning till om det är möjligt att bevilja ändringar av barnets schema med kort varsel (om du inte kunnat lämna in schematider 14 dagar i förväg) så utgår vi från barnets trygghet och säkerhet och beviljar eller nekar omsorg utifrån personaltillgång och antal barn i verksamheten.

Om du är timanställd

Om du är timanställd ska du lämna in ditt schema i efterhand för det omsorgsbehov som du blivit beviljad.

Senaste kvällstiden att hämta eller lämna barnet är klockan 22.00. Tidigaste morgontiden att hämta barnet är klockan 06.00. Om du behöver omsorg innan klockan 06.00 ska du lämna barnet senast klockan 22.00 kvällen innan.

För barn som kommer från fritidshem till OB-fritidshem kan andra tider gälla - kontakta rektor för mer information. Ett barn som går i fritidshem och behöver omsorg även efter klockan 19.00 eller natt får komma till OB-verksamheten för att äta middag.

Eventuella önskemål om avvikelser från tiderna för hämtning och lämning ska du ta upp med ansvarig rektor för verksamheten.

Om din arbetssituation förändras på ett sådant sätt att det påverkar ditt behov av omsorg på obekväm arbetstid, till exempel om ditt arbetsschema förändras under en längre period, ska du meddela den som är ansvarig för OB-verksamheten detta så fort som möjligt.

Verksamhet på obekväm arbetstid erbjuds inte helgdagarna julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen.

Övriga storhelger, samt under ett antal veckor under sommaren, kan verksamheterna samordnas så att omsorg endast erbjuds på en enhet. Det innebär att barnet kan mötas av för barnet nya pedagoger samt nya lärandemiljöer.

Fyra dagar per år har medarbetarna kompetensutvecklingsdagar. Dessa dagar är till för att alla medarbetare i arbetslaget ska få kompetensutbildning. Vid dessa dagar kan verksamheterna samordnas så att omsorg endast erbjuds på en enhet. Det innebär att barnet kan mötas av för barnet nya pedagoger samt nya lärandemiljöer.

Särskild anmälan krävs under dessa dagar

Under övriga storhelger än de specifika dagar som anges ovan, samt under sommaren och under personalens kompetensutvecklingsdagar, måste du lämna in en särskild anmälan om omsorgsbehov om ditt barn behöver omsorg under dessa dagar. Information om sådant anmälan får du av verksamheten inför dessa dagar.

Om du inte nyttjat din placering inom OB-verksamheten på tre månader utan att meddela oss så kan vi skriftligt avsluta placeringen. Du måste då göra en ny ansökan om du vill ha kvar omsorg på obekväm arbetstid.

Avslutande av placering vid frånvaro gäller dock inte om barnet varit frånvarande på grund av sjukdom. Det gäller heller inte om du studerar eller är föräldraledig och du har fortsatt behov av omsorg på obekväm arbetstid efter dina studier eller din föräldraledighet.

Om ditt barn behöver omsorg på dagtid

Om du inte längre har behov av omsorg på obekväma arbetstider, men du har fortsatt omsorgsbehov på dagtid, så måste du själv ansöka om omsorg på vanlig dagförskola eller fritidshem.

Övriga regler för att säga upp plats

I övrigt gäller samma regler för att säga upp placering i OB-verksamhet som i förskolan i övrigt.

Läs mer om regler för förskolan

Vi avslutar automatiskt placeringen på OB-förskola när ditt barn ska börja förskoleklass. Om du har fortsatt behov av omsorg i fritidshem på obekväm arbetstid ska du ansöka om både fritidshem på den skola ditt barn går på, samt om placering på OB-fritids.

Du kan ansöka till skolans fritidshem och till OB-fritidshem samtidigt, det gör du via Skellefteå kommuns kundtjänst. Tänk på att du måste lämna in anställningsbevis och arbetsschema för att vi ska kunna behandla din ansökan.

Skellefteå kommun erbjuder elever transport mellan fritidshemmet och OB-verksamheten om du själv arbetar och inte kan skjutsa barnet. Detta gäller barn placerade i kommunala skolor som har fritidshemsplacering. Beslut om transport fattas av skolans rektor.

Vid gångavstånd följer medarbetare med barnet, annars ordnas annat transportmedel.

Kontakta rektorn på ditt barns skola om barnet behöver transport mellan fritidshemmet och OB-verksamheten.

Övriga regler

Samma regler gäller i övrigt som i ordinarie förskola och fritidshem som inte bedriver verksamhet på obekväm arbetstid.

Läs mer om regler för förskola

Läs mer om regler för fritidshem

Senast uppdaterad: