Tallbacka förskola

Den nya förskolan i Bureå stod färdig hösten 2017 och ligger i direkt anslutning till Bureskolan, som är en F-9 skola, och Bureås idrottsplats. Vi har fräscha lokaler inomhus och en fantastiskt fin utemiljö med naturskog som tillsammans med de lekredskap som finns ger barn och pedagoger förutsättningar att undersöka, upptäcka och lära tillsammans. Det finns gång- och cykelväg och är nära till Bureå centrum där vi bland annat besöker biblioteket. Vi har 10 avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år och anpassar lärmiljöer utifrån barnens behov och intressen.

Vi har cirka 160 barn placerade i vår verksamhet. Verksamheten är organiserad i tre enheter med åldersnära grupper. I grundorganisationen har vi två förskollärare och en barnskötare på nio av våra tio avdelningar och en lokal pool, vilket innebär att personalfrånvaro täcks av för barn och personal kända ansikten. I upptagningsområdet finns en gemensam övergångsplan till förskoleklass för alla barn som går sista året på förskolan.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Christina Lundberg

Biträdande rektor

Anna-Karin Sundqvist

Ida Malm

Telefonnummer

Bofinken 072-238 77 59

Gråsparven 072-230 82 94

Hackspetten 072-304 52 79

Hägern 072-249 46 28

Sädesärlan 072-249 08 77

Ripan 072-230 91 87

Staren 072-241 97 22

Tranan 072-302 85 96

Tärnan 072-235 64 58

Talgoxen 072-249 84 78

E-post

forskolatallbacka.bofinken@skelleftea.se

forskolatallbacka.grasparven@skelleftea.se

forskolatallbacka.hackspetten@skelleftea.se

forskolatallbacka.hagern@skelleftea.se

forskolatallbacka.sadesarlan@skelleftea.se

forskolatallbacka.ripan@skelleftea.se

forskolatallbacka.staren@skelleftea.se

forskolatallbacka.tranan@skelleftea.se

forskolatallbacka.tarnan@skelleftea.se

forskolatallbacka.talgoxen@skelleftea.se

Besöksadress

Norra kustvägen 8
932 51 Bureå

Vi har fokus på grundverksamheten och det som är ”bra för alla, nödvändigt för vissa”. Bildstöd och stödtecken ingår också i vår grundverksamhet och i vårt dagliga arbete.

Pedagogerna i upptagningsområdets förskolor arbetar med gemensamt tema under läsåret, 2018/2019 är det leken vi fokuserar på. Pedagogerna erbjuds kompetensutveckling och möts i pedagogiska samtalsgrupper för att möjliggöra kollegialt lärande och säkerställa likvärdighet

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Senast uppdaterad: