Regler för fritidshem

Skellefteå kommuns regler för fritidshem handlar om till exempel regler för ansökan, placering och avgifter.

Reglerna för fritidsverksamheten är beslutade av för- och grundskolenämnden och gäller från och med 1 mars 2022.

Fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för vårdnadshavare att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshem har i uppdrag att stimulera barnens utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för barnets bästa i ett helhetsperspektiv. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för barn från förskoleklass till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Fritidsklubb

Fritidsklubb är en öppen verksamhet som vänder sig till barn från och med höstterminen det år barnet fyller tio år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidsklubb finns inte på alla skolor, kontakta kundtjänst vid frågor.

Vem kan ansöka om plats?

Vårdnadshavare till barn från och med förskoleklass kan ansöka om plats på fritidshem i den omfattning det behövs med hänsyn till arbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, kan ansöka om plats på fritidshem tre dagar i veckan, från skoldagens slut fram till klockan 15.30. Detta gäller barn från förskoleklass till och med årskurs 3.

Att ansöka om plats

Ansökan måste signeras av samtliga vårdnadshavare. Skellefteå kommun garanterar plats på fritidshem när ansökan lämnats in.

Uppsägning av plats

Uppsägning av placering på fritidshem ska ske minst två månader innan barnet slutar. Om uppsägning av fritidshemsplats avser perioden juni-augusti och barnet återkommer till fritidshem före första oktober samma år, kommer efterdebitering att ske för hela den perioden.

Avslut av placering

I de fall vårdnadshavare inte nyttjat platsen under 3 månader utan att meddela kommunen, kan kommunen skriftligt avsluta placeringen. Detta gäller ej vid frånvaro på grund av sjukdom hos eleven.

Vid vårterminens slut det året barnet fyller 13 år avslutas placeringen på fritidshemmet automatiskt.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om och säger upp plats på fritidshem Länk till annan webbplats.

Placering

Placering på fritidshem görs i anslutning till barnets skola. Placering erbjuds så snart som möjligt men senast inom 14 dagar.

Vårdnadshavare som har behov av fritidshemsplats när barnet börjar i förskoleklass ska ansöka om plats/placering.

Du kan läsa mer om placering under "Ansöka om fritids" på Skellefteå kommuns hemsida. Länk till annan webbplats.

Introduktion

När barnet har plats kan introduktion ske till fritidshem utifrån elevens behov i samråd med fritidshemmet.

Schema

När barnet blivit placerat på fritidshem ska vårdnadshavare lämna in schema över elevens vistelsetid.

Behov av lovtillsyn om du inte har plats på fritidshem

Eventuellt behov av lovtillsyn om du inte har plats på fritidshem, kontakta kundtjänst så snart som möjligt men senast 30 dagar innan det aktuella lovet.

Byte av skola

Vid byte av skola avslutas fritidshemsplaceringen automatiskt på den gamla skolan. Önskas fritidshem på den nya skolan ska en ny ansökan skickas in.

Här kan du läsa mer om hur du vad som gäller barnet har plats på fritidshem Länk till annan webbplats.

Att tacka ja till en plats i fritidshem/fritidsklubb innebär att debitering sker för platsen tolv månader per år.

Inkomstuppgifter

Inkomstuppgift ska lämnas av alla vuxna, folkbokförda på samma adress, en gång per år och så snart en förändring av inkomsten sker. Avgift debiteras baserat på inkomsttak för de som inte lämnar in inkomstuppgift. Inkomstkontroll kan komma att samköras med Skatteverket.

Delad avgift

Avgiften kan delas på hälften mellan båda vårdnadshavarna, avgiften baseras på respektive hushållens inkomst, eller så kan hela avgiften läggas på ena vårdnadshavaren. Båda vårdnadshavarna ska vara överens om delningen, innan den kan träda i kraft. Om vårdnadshavare önskar delad avgift meddelas detta till kommunens kundtjänst.

Avgiftsbefrielse

Avgiftsbefrielse kan beviljas för elev i behov av särskilt stöd eller om elevens sjukfrånvaro överstiger 14 sammanhängande kalenderdagar. Kontakta kundtjänst för information, beslut tas av rektor.

Barn som går grundsärskola årskurs 1-6, fritidshem

Vårdnadshavare till elever från och med årskurs 1 till och med den termin barnet fyller 13 år kan ansöka om plats på fritidshem i den omfattning det behövs med hänsyn till arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Skolskjuts gäller inte till och från fritids. För de barn som har färdtjänstbeslut och åker taxi så bokas och betalas detta av vårdnadshavare.

Elever som går grundsärskola åk 7–9, korttidstillsyn

Om barnet är på väg att fylla 13 år och vårdnadshavare anser att barnet behöver fortsatt tillsyn, kan insatsen korttidstillsyn sökas via Skellefteå kommun, socialkontoret, stöd och service. Det görs genom att lämna in ansökan till kommunens kundtjänst.

Verksamhet på obekväm arbetstid

Skellefteå kommun erbjuder verksamhet på obekväm arbetstid.

Läs mer här omsorg på obekväm arbetstid på Skellefteå kommuns hemsida. Länk till annan webbplats.

Fritidshemmen har kompetensutvecklingsdagar fyra dagar/år. Vid lov och kompetensutvecklingsdagar kan sammanslagning av verksamheter ske under en begränsad period. Finns behov av fritidshem för eleven dessa dagar ska detta anmälas på angivet sätt. Information ges via verksamheten.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: