Nyanlända barn och elever

Här hittar du information om mottagande av nyanlända elever i Skellefteå kommun.

Central ingång

Alla nyanlända elever i årskurs F-9, som kommer till Skellefteå kommun, ska anmälas till Central ingång.

Efter anmälan bjuds elever och vårdnadshavare in till välkomstsamtal.

Gällande barn under 6 år vänder man sig till Kundtjänst på nummer
0910-73 50 00

Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

Observera att även nyanlända elever i förskoleklass ska anmälas via denna länk.

Anmäl nyanlända elever (Länk till annan webbplats)

Problem med anmälan eller andra frågor

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Mottagningsenheten Ankomsten ligger på Sjungande dalens skola där tar vi emot och kartlägger nyanlända elever i årskurs 5 till 9.

Under en åttaveckorsperiod kartläggs eleverna med hjälp av Skolverkets material för kartläggning, steg 1 och 2. Under kartläggningsperioden undervisas eleverna efter Ankomstenmodellen i främst svenska och matematik. Eleverna får under denna tid grundläggande information om svenska skolan. Efter kartläggningen gör Ankomsten en överlämning till elevens hemskola.

Elever som går i årskurs 1-4 börjar sin skolgång direkt på hemskolan och kartläggs där.

Målsättningen är att utveckla Kompetenscentrum för språklig mångfald till ett kunskapscentrum för hela kommunen där vi utbyter erfarenheter och tar tillvara varandras kompetenser vad gäller flerspråkiga och nyanlända barn och elever. För att fånga upp frågor och funderingar som är aktuella, erbjuds nätverksträffar för olika personalkategorier.

På Kompetenscentrum för språklig mångfald finns ett showroom. Där finns möjlighet att boka tid för egen del eller för sitt arbetslag att komma och ta del av det vi har, samtala om pedagogiska frågor och dela med sig av sina egna idéer.

Nyanlända barn och elevers rättigheter och kommunens skyldigheter.

  • Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning oavsett bakgrund.
  • Asylsökande barn och ungdomar har samma rättigheter till förskola, fritidshem samt utbildning i grundskola/gymnasieskola som barn bosatta i Sverige (Skolförordningen 4 kap. § 1)
  • I förskolan ska barn med annat modersmål än svenska få möjlighet att utveckla sitt modersmål och det svenska språket (Skollagen 8 kap. 10 §).
  • I grundskolan har barn och unga rätt till modersmålsundervisning (Skollagen 10 kap. 7 § och Skolförordningen 5 kap. 10 §)
  • Utöver modersmålsundervisning har eleven rätt att få studiehandledning i olika ämnen på sitt modersmål (Skolförordningen 5 kap. 4 §)
  • Elever har rätt till svenska som andraspråk som ämne.
    (Skolförordningen 5 kap. 14 §)

Skolförordningen Länk till annan webbplats.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: