Nyanlända barn och elever

Nyanlända barn och ungdomar har samma rättigheter till förskola, fritidshem och utbildning i grundskola och gymnasieskola som barn bosatta i Sverige. Dessa barn och ungdomar har också rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning i olika ämnen på sitt modersmål.

Anmäl nyanlända barn/elever till grundskola och gymnasiet (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

Anmäl nyanlända barn/elever till grundskola och gymnasiet (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Mottagningsenheten Ankomsten ligger på Sjungande dalens skola där tar vi emot och kartlägger nyanlända elever i årskurs 5 till 9.

Under en åttaveckorsperiod kartläggs eleverna med hjälp av Skolverkets material för kartläggning, steg 1 och 2. Under kartläggningsperioden undervisas eleverna efter Ankomstenmodellen i främst svenska och matematik. Eleverna får under denna tid grundläggande information om svenska skolan. Efter kartläggningen gör Ankomsten en överlämning till elevens hemskola.

Elever som går i årskurs 1-4 börjar sin skolgång direkt på hemskolan och kartläggs där.

Nyanlända barn och elevers rättigheter och kommunens skyldigheter.

  • Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning oavsett bakgrund.
  • Asylsökande barn och ungdomar har samma rättigheter till förskola, fritidshem samt utbildning i grundskola/gymnasieskola som barn bosatta i Sverige (Skolförordningen 4 kap. § 1)
  • I förskolan ska barn med annat modersmål än svenska få möjlighet att utveckla sitt modersmål och det svenska språket (Skollagen 8 kap. 10 §).
  • I grundskolan har barn och unga rätt till modersmålsundervisning (Skollagen 10 kap. 7 § och Skolförordningen 5 kap. 10 §)
  • Utöver modersmålsundervisning har eleven rätt att få studiehandledning i olika ämnen på sitt modersmål (Skolförordningen 5 kap. 4 §)
  • Elever har rätt till svenska som andraspråk som ämne.
    (Skolförordningen 5 kap. 14 §)

Här hittar du en länk till Skolförordningen Länk till annan webbplats.

Kompetenscentrum Flerspråkighet (KFS) har i uppdrag att stärka förvaltningsövergripande utveckling av flerspråkighet i samtliga skolformer; förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen. I det livslånga lärandet har KFS en sammanhållande roll för att ge alla barn, elever och deltagare maximalt lärande och hög måluppfyllelse.

Mottagande av nyanlända

I KFS uppdrag ingår stöd till skolor och rektorer i mottagandet av nyanlända elever. Om eleven går i åk 5-9 erbjuds den att delta i Ankomstens åttaveckorsprogram innan den placeras i en klass. Vi erbjuder också anmälningssamtal och kartläggningar av nyanlända elever i åk 1-4.

Nyanländas rätt till utbildning

Vi erbjuder stöd till skolor och rektorer för att tillgodose modersmålsundervisning till dem som ansökt om det hos kommunen. Vi arbetar också med att se till att alla som har rätt till studiehandledning i sitt modersmål, får det. KFS ansvarar för fjärrundervisning i moderna språk och modersmål.

Flerspråkighet i kommunen

KFS ansvarar för att leda utvecklingsarbeten som rör nyanländas lärande, flerspråkighet och nationella minoriteter på hela förvaltningen.

För kontakt eller frågor använd vår funktionsbrevlåda: kompetenscentrumflersprakighet@skelleftea.se

Senast uppdaterad: